Dritarja e kërkimit

Acts 13:34

34 Naatu ana’an aisim God morobone bora’ah maiye mimisir, naatu boro men nihamiy maiye na’in namasamih. Nati isan ana tur iti na’atube eo,

‘Ayu yawas kakafiyin naatu baigegewasin David ao’omatan boro baigegewasin anit.’

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index