Dritarja e kërkimit

Revelation 5:13

13Imaibo ayu sawar yawasih bai’e’etawayah mar wanawanan, tafaram wanawanan, me wanawanan, riy wanawanan etei fanah sib hitatabor anowar.

“God o nati ura’ama’ama afe’en kuma’am naatu Lamb,

kwa isa bora’ara’aten, rousagiyen, marakaw naatu fair,

nama wanatowan, wanatowan!”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index