Dritarja e kërkimit

1 Pedro 5

I Waydong para

si mga Mahanak si Pagtu'o

pati' si mga Dadi'-dadi'on Pa

Buhat 20:17-35
1Tim 3:1-13; 5:17-25; Tito 1:5-9

1Ina'anto namay, aniya' nagpalanat-ko mga allingon para si mga mahanak si pagtu'o anan si ka'am nan. Sanglit makibagaw ako si ka'am nga mga kapararihu-ko mahanak. Intumu-bi nga adda ako si makatistigos si mga kasakitan-na si Kristo pati' adda liwat si mga magpaka'ambit si maka'angayan kamutangan-na nga papakatu'anon. Sanglit aniya' katungud-ko pagwaydong si ka'am. 2Atamanu-bi i mga day kakarniruhan nga nagpa'intriga-na si ka'am si Diyos. Sirbihi-bi mga iya bilang mga nagtu'inan mangngataman si mga iya, ma'in tungod kay kinahanglanon kundi' tungod si ka'intrisadu-bi nga iya liwat i karuyag-na si Diyos. Sirbihi-bi mga iya nga ga'i aglalanat si bayad kundi' iya i salipayan-bi. 3Sirbihi-bi mga iya nga ga'i aggamit i pinirit pagdalom si mga nagpa'intriga si ka'am kundi' pakulawu-bi i mga kalugaringun-bi bilang pangngingirugan-na si mga inataman-bi. 4Katapos kon satuman-bi nan, agpaka'unrahan kam si maka'angayan kuruna nga gana' kalalayungun-na si panakka-na si Puno' Mangngataman.

5Para namay si ka'am mga dadi'-dadi'on nan pa lalla, irugu-bi i mga mahanak si pagtu'o pina'agi si pag'aku'-bi si pagdalum-na. Ngan da'inan may para si ka'am dimu'an, kinahanglan nga mga mapa'inubsanon kam, kay aka'anna' si Kasuratan:

Agkuntra-na si Diyos i mga mahaya dalum-na,

pero agpa'angkun-na si mapinalangga'on pagpanginanu-na i mga mapa'inubsanon.+

6Sanglit agpa'ubusa kam atubang si Diyos ngan agtapura kam si gahum-na pagpasarig basi' iya i mama'unra+ si ka'am kon anakka i tama' uras. 7Pa'intrigahu-bi si iya i dimu'an mga kabaraka-bi kay agmalasakit iya si ka'am.

8Dalumi-bi i mga isip-bi ngan muklatu-bi i mga mata-bi kay sigi hamok pasa-pasa i kuntra-bi nga si Satanas pariho si liyon nga para'arumod ngan sigi pamuraw-puraw kon say i parang'alun-na. 9Diri'u-bi iya ngan dakam abantad si mga pagtu'u-bi kay agpakatu'anan may kam nga agpaka'abat liwat si pariho sinan klasi mga kasakitan i dimu'an mga kabugtu'an-bi si pagtu'o si bug'os kalibutan.

10Kahuman si pagparasakit-bi pa kali'-kali', i Diyos mismo i manhamis si ka'am, i mamuwan kusog si ka'am pati' i magpabaskog si mga pagtu'u-bi nga ga'i kam aburubantad. Iya i magbuwan si kita si mapinalangga'on pagpanginanu-na si bisan ay kamutangana ngan pina'agi si Kristo, iya i mag'agda si kita pag'ambit si maka'angayan kamutangan nga gana' katapusan-na. 11Gana' katapusan-na si kagamhanan-na. Amen.

I Ultimo Pangumusta

12Tungod si bulig-na si Silas nga nagkilala-ko adda tangkod bugto' si pagtu'o, tigsurat ako si iya mapundok para si ka'am pag'aghat si ka'am ngan pagpamatu'od nga mga nag'agihan-bi nan, iya i ungod mapinalangga'on pagpanginanu-na si Diyos. Agtapura kam hamok sinan nga magpasarig si ka'am.

13Mangumusta si ka'am i manniniripon pag'ampo' ato si Babilonia+ nga mga kapararihu-bi pinili' hasta liwat si Markos nga dadi'-ko tungod si pagtu'o. 14Gamitu-bi i mahigugma'on pag'ururuk-urukay kon agbararagat kam.

Amalako kami' nga padayun-na si Kristo i kamurayaw-na si ka'am dimu'an anan nga ag'adda si iya.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index