Dritarja e kërkimit

Mga Buhat 23

1Agbuslung-na pahalap si Pablo i bug'os Kunsiho ngan aminugad, “Mga kabugtu'an, murayaw i pamurubu'ut-ko pagtuman si katungdanan-ko si Diyos, tikang siray hasta pa ina'anto.” 2Pakapinugad-na sinan, i gilalabawi paraghalad Ananias agmando' dayon si mga magpanunggo matapit si Pablo pagtikmo' si iya. 3Anaruman may si Pablo, “Ka'aw dina i tirikmu'un-na si Diyos. Listo kaw anambon si karat'an-mo! Agtingkulo' kaw anan paghusgar si ako sigon si bala'od, pero ka'aw mismo magsupak sito tungod si mandu'-mo pagtikmo' si ako!”

4Agpaminugad i magpanunggo matapit si Pablo, “Gana' daw gayod panabi'-tabi'-mo si gilalabawi paraghalad-na si Diyos.”

5Anaruman si Pablo, “Mga kabugtu'an, ga'i ako anggasi nga iya i gilalabawi paraghalad. Kunta' la'in i mga allingun-ko kay aniya' maka'anna' si Kasuratan: ‘Dakam agpakara'atu-bi i punu'-na si nasyun-bi.’+

6Sakatu'anan-na si Pablo nga i ditangnga' si mga iya Sadusiyo ngan i ditangnga' may mga Parisiyo, sanglit anurakaw iya ari si Kunsiho, “Mga kabugtu'an, adda ako Parisiyo, ngan Parisiyo i ginikanan-ko. Atiya' ako atubang si husgado tungod si pagla'um-ko nga aniya' pagkabanhaw.” 7Si pakapinugad-na sinan, agsaramok dayon i mga Parisiyo pati' Sadusiyo ngan abungkag i pag'aradda-na mga iya. 8I mga Sadusiyo, iya i magparapaminugad nga gana' mabanhaw ngan gana' liwat mga anghel pati' mga espirito. Pero i mga Parisiyo ag'aku'-nay nan dimu'an.

9Mangno bali kariribukan i Kunsiho. Aniya' pamatunggo paragturo' bala'od nga mga Parisiyo ngan maniguro gayod mga iya pagpakipasuhay. Lingun-na mga iya, “Gana' sa'anda'an kami' sala' sito a'a. Tingali aniya' espirito o ma'in ngani' anghel magpakibagaw si iya.” 10Aghahaya i saramok hasta nga atalaw na i puno' nga piniha'-piha' si Pablo. Sanglit aglihug-na i mga sundalu-na paduwa'i pagsagdon basi' sapalitira-na mga iya si Pablo ngan sabawa-na pada'iray si mga kuta'-na.

11Ka'asumuhan sangom, anhintak pakulaw i Ginu'o si Pablo ngan aminugad, “Dakaw atalaw! Kinahanglan tistigusan-mo ako ari si Roma pariho si pagtistigus-mo si ako ato si Jerusalem.”

I Plano Pagmatay si Pablo

12Kanalungan aniya' mga punu'-na si mga Hebro magkurunsabo ngan ag'aradda pagsa'ad nga ga'i mga iya amangan pati' anginom hasta nga ga'i samatay-na mga iya si Pablo. 13Subra kwarinta a'a i huwang sito plano. 14Agpamada'iray-na i mga puno' paraghalad pati' i mga mata'o kamabu'utan, ngan agpaminugad-na, “Aniya' sa'ad kami' atubang si Diyos nga ga'i agkakan bisan ay hasta nga ga'i samatay kami' si Pablo. 15Sanglit pa'alagaru-bi i ditangnga' mga myimbro si Kunsiho ngan amalakuha kam si puno' nga binawa gihapon si Pablo atubang si ka'am. Pasangili-bi hamok nga aruyag kam manginsayod pa si kasu-na ngan andam kami' pagmatay si iya myintras anakka ato.”

16Pero aka'aning'ing i umangkun-na si Pablo si la'in a'a parti sito kurunsabo, sanglit pada'iray dayon iya si kuta' pagsumat si Pablo.

17Mangno agban'o si Pablo addangan si mga sinturyon+ ngan agpinugad-na, “Baya'on to dadi' pada'iray si punu'-bi, kay aniya' surumatun-na.” 18Sanglit agbaya'-nay to.

Aminugad i sinturyon, “Agpapada'itu-na ako si priso nag'arunan Pablo pagbaya' sito dadi' kay aniya' surumatun-na si ka'aw.”

19Ag'akbayan-nay to si puno' ngan agsikritu-na ari si bihing, “Ay i surumatun-mo si ako?”

20Anaruman may to, “Agsarabot i mga punu'-na si mga Hebro pagpalako si ka'aw nga pabawa-mo si Pablo asumo pag'atubang si Kunsiho. Parasangilan-na hamok mga iya nga paranginsayuran iya. 21Dakaw abawa si mga iya, kay aniya' subra kwarinta magpangantahak si lalan pagmatay si iya. Agsa'ad mga iya nga ga'i amangan pati' anginom hasta nga ga'i samatay-na mga iya si Pablo. Andam na mga iya ina'anto, ngan agparapangantahak na hamok si pagtugut-mo si nagpamalaku-na.”

22Myintras agpalangngan-na si puno' i magsumbong agtugunan-nay to, “Dakaw agsumat si bisan say nga agsumatan-mo ako.”

I Paglalin si Pablo

pan Cesarea

23Mangno agban'o i puno' duwangan si mga sinturyun-na ngan agpaminugad-na, “Agpa'andama kam sitinta sundalo mga dikabayo, dos syintos magbaktas di'ispada, pati' dos syintos pa diburos basi' akapada'iray kam si syudad Cesarea ina'anto sangom pangalasnwibi. 24Agpa'andama liwat kam kabayo para si Pablo kay basi' sigurado i pagbawa-bi pada'iray si Gubirnador Felix.”

25Mangno agpabawa iya surat nga agpinugad:

26Tikang to surat si Claudio Lisias pada'iray si Talahuron Gubirnador Felix:

Kumusta kaw anan.

27Atiya' nagpabawa-ko si ka'aw addangan nga nagpakukunitan si mga punu'-na si mga Hebro ngan maratayun-na na kunta' mga iya, pero anakka kami' si mga sundalu-ko ngan agsalbar kami' iya, kay nagpakatu'an ako nga a'a-na iya si nasyun-ta kam Roma. 28Aruyag ako manginsayod si rason kon ay kay nagpasumbong iya si mga Hebro, sanglit agbawa-ko iya pada'iray si Kunsihu-na mga iya. 29Sadiskubrihan-ko nga i mga sumbung-na mga iya mahi'unong hamok si mga kalugaringun-na bala'od, pero gana' sapakasu-na mga iya kuntra si iya nga angay paratukan kamatayon o kaprisuhan. 30Mangno, pakasumat si ako nga aniya' magkurunsabo pagmatay sito a'a, agpabawa-ko dayon iya si ka'aw. Agmandu'an-ko liwat i magpamasumbong nga pagpasang'at si mga kasu-na si ka'aw.

31Sanglit agtuman-na si mga sundalo i mga tugon, ngan agbawa-na mga iya si Pablo siray sangom hasta anakka ari si syudad Antipatris. 32Ka'asumuhan, agdiritso si Pablo huwang si mga dikabayo, ngan agpamalik may i ditangnga' pan kuta'. 33Si pagpanakka-na si mga dikabayo ari si Cesarea, agtulihan-na dayon mga iya i surat pada'iray si gubirnador ngan agpa'intriga-na mga iya si Pablo. 34Agbasa-na si gubirnador i surat, ngan agpatilawan-na si Pablo kon singnga iya tikang prubinsyaha. Ngan pakakatu'an-na nga taga Cilicia iya, 35agpinugad-na, “Bista-ta kaw kon anakka i magpama'akusar si ka'aw.” Mangno agmando' iya pagpa'istar si Pablo ari si palasyu-na si Hadi' Herodes+ pero makigbantayan-nay to pahalap.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index