Dritarja e kërkimit

Mak 1

Jan Batis Pwépawé Chimen-an

(Mafyou 3:1-12; Louk 3:1-18; Jan 1:19-28)

1Sa sé koumansman Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi, Gason Bondyé. 2I koumansé menm mannyè Bondyé té di i kay fèt an liv pwòfèt Izaya. I di:

“Gadé, mwen Bondyé kay voyé on konmisyonnè avanʼw, Gason mwen,

épi i kay pwépawé chimen-an baʼw.

3Sé moun-an kay tann vwa an moun byen lwen ka andjélé,

‘Pwépawé chimen-an bay Senyè-a, fè twas ki dwèt pou i sa pasé.’ ”

4Kon ki di, kon ki fèt. Jan Batis pawèt adan savann-an ka batizé moun épi i ka pwéché konmisyon Bondyé ki di sé moun-an pou tounen hòd péché yo épi batizé, épi Bondyé kay pawdonnen péché yo. 5Épi la moun sòti toupatou an hòtè Joudiya èk an vil Jérouzalèm épi yo alé koté Jan té ka batizé-a. Èk apwé yo konfésé péché yo, Jan batizé yo an Lawivyè Jouden.

6Jan té ka mété had ki fèt épi pwèl kanmèl épi i té ni an sanng tjwi oliwon wenʼy, épi pou manjéʼy i té ka manjé an ti bèt kon an kwitjèt èk siwo myèl. 7Épi kon i pwéché bay sé moun-an i di yo kon sa, “I ni yonn ki ka vini apwé mwen ki ni pli pouvwa pasé mwen, lasé soulyéʼy menm, mwen pa menm bon asé pou sa bésé épi démawéʼy. 8Mwen sèvi dlo pou batizé zòt, mé i menm kay batizé zòt épi Lèspwi Bondyé.”

Batenm Épi Tantasyon Jézi

(Mafyou 3:13–4:11; Louk 3:21-22; 4:1-13)

9Pa lontan apwé sa Jézi sòti an vil Nazawèt an Galili épi Jan batizéʼy an Lawivyè Jouden. 10Épi kon Jézi té ka sòti an dlo-a, la menm i wè syèl-la déchiwé ouvè épi Lèspwi Bondyé désann asouʼy kon an toutwèl. 11Épi yo tann an vwa sòti an syèl èk i di, “Ou sé Gason mwen, mwen kontanʼw an chay. Mwen byen plè épiʼw.”

12La menm Lèspwi Bondyé kondwiʼy alé adan an plas koté pyès moun pa ka wèsté. 13Épi Jézi wèsté la pou kawant jou, épi Satan tantéʼy. Jézi té la épi sé zannimo mawon-an, épi nanj Bondyé wann li sèvis.

Jézi Kwiyé Sé Pwèmyé Disip Li-a

(Mafyou 4:12-22; Louk 4:14-15; 5:1-11)

14Yo té mété Jan Batis an pwizon, épi apwé sa Jézi alé toupatou an Galili ka pwéché Bon Nouvèl-la Bondyé té ba li pou pwéché-a. 15I té ka di, “Tan-an ja wivé, kondwit Bondyé ka vini touswit. Tounen hòd péché zòt épi kwè Bon Nouvèl-la.”

16Kon Jézi té ka maché bò Lanmè Galili-a, i wè Simon épi fwèʼy Androu ka voyé lèpèvyé yo an lanmè-a, paski yo té péchè. 17Jézi di yo kon sa, “Vini, swiv mwen, épi mwen kay fèʼw péché lézòm.” 18Épi la menm yo kité sé lèpèvyé-a èk yo swiv Jézi.

19Lè Jézi té alé an ti distans, i wè Jémz gason Zèbèdi épi fwèʼy Jan adan an kannòt, épi yo té ka pwépawé senn yo. 20Kon sa Jézi kwiyé yo pou swiv li, yo kité papa yo Zèbèdi épi sé twavayè-a adan kannòt-la épi yo swiv Jézi.

An Nonm Ki Té Ni An Vyé Lèspwi

(Louk 4:31-37)

21Jézi épi pwèmyé sé disip-la wivé an vil Kapènéyòm, épi asou jou sabaf sé Jwif-la i antwé an légliz yo épi i koumansé enstwi sé moun-an. 22Sé moun-an té tèlman sipwi lè yo tann mannyè i enstwi-a, yo wèsté épi bouch gwan ouvè paski i té ka enstwi épi lotowité èk pa kon sé titja lwa sé Jwif-la.

23La menm an nonm ki té ni an vyé lèspwi andidanʼy pawèt an légliz-la épi i fè yon kwi. 24I di, “Awa! Ki sa ou ka fè épi nou, Jézi ki sòti an vil Nazawèt? Ès si ou la pou détwi nou? Mwen sav byen ki moun ou yé: Ou sé konmisyonnè-a Bondyé voyé-a pou vwé.”

25Jézi konmandé vyé lèspwi-a pou pé la fap! épi sòti an nonm-lan. 26Vyé lèspwi-a soukwé nonm-lan menm kon an moun ki ni an malkadi, épi i fè yon kwi èk i sòti an nonm-lan.

27Sé moun-an ki té la-a té tèlman sipwi, kon sa yo koumansé ka di bay yonn a lòt, “É é, é é, mésyé, ki sa sa yé? Sa sé an bagay nèf oki? Nonm sala ni pouvwa tèlman, i konmandé vyé lèspwi épi yo koutéʼy?” 28Épi sé kon sa nouvèl konsèné Jézi simen vitman toupatou an tout plas-la ki an Galili.

Jézi Djéwi An Chay Moun

(Mafyou 8:14-17; Louk 4:38-41)

29Jézi, Jémz èk Jan èk sé lézòt disip-la, kon yo té kité légliz sé Jwif-la, yo alé lakay Simon èk Androu. 30Bèlmè Simon té kouché épi on lafyèv, épi yo di Jézi kondisyonʼy. 31Jézi alé bòʼy épi i tjenbéʼy pa lanmenʼy épi i édéʼy doubout. La menm lafyèv-la kité madanm-lan épi i ba yo on bagay pou yo manjé.

32Menm swè sala, apwé sòlèy kouché, yo mennen bay Jézi tout sa ki té malad épi sa ki té ni vyé lèspwi. 33Pwèskè tout moun an vil-la té asanblé douvan lapòt kay-la. 34Épi Jézi djéwi an chay ki té ni diféwan maladi. I tiwé vyé lèspwi osi mé i pa kité sé vyé lèspwi-a palé paski yo té sav ki moun Jézi yé.

Jézi Pwéché An Galili

(Louk 4:42-44)

35Byen bonnè bonmaten, avan laba kasé, Jézi lévé épi i kité kay-la épi alé an koté pa kòʼy. 36Mé lè Simon épi sé lézòt-la lévé èk yo pa wèʼy, yo alé ay chachéʼy. 37Lè yo jwenn épiʼy, yo di, “Tout moun ka chachéʼw.”

38Jézi wéponn yo, “Annou alé an sé lézòt vil-la ki pwé isi-a pou mwen sa pwéché la osi, paski sa sé wézon-an mwen vini asou latè.” 39Épi i alé toupatou an Galili èk pwéché an sé légliz sé Jwif-la épi i tiwé vyé lèspwi an sé moun-an.

An Nonm Ki Té Ni An Vyé Maladi An Lapoʼy

(Mafyou 8:1-4; Louk 5:12-16)

40An nonm ki té ni an vyé maladi an lapoʼy vini douvan Jézi épi i tonbé asou jounouʼy épi i di, “Jézi, souplé, mwen sav ou sa djéwi mwen, mé sé si ou dakò.”

41Mé nonm-lan fè Jézi tèlman lapenn, Jézi lonjé lanmenʼy épi touchéʼy épi i di, “Mwen dakò. Ou djéwi.” 42Épi kon Jézi di sa, maladi-a kitéʼy épi i djéwi menm lè-a. 43La menm Jézi voyé nonm-lan alé, épi i vètiʼy épi i diʼy kon sa, 44“Mwen pa vlé ou di pyès moun bagay sala. Mé alé épi moutwé pwèt-la mannyè ou ja jwenn djéwizon, épi apwé ou fè sa ofè sé sakwifis-la menm kon Moziz té konmandé zòt pou fè-a lè on moun jwenn djéwizon, kon an témwen ba yo.”

45Mé pito i fè sa Jézi diʼy pou fè-a, nonm-lan alé toupatou ka di tout moun sa Jézi fè ba li-a. Épi pou lapéti sa i fè-a, Jézi pa té sa antwé adan pyès sé vil oliwon-an kon i té vlé, mé pito sa i wèsté an koté pa kòʼy adan hòtè, koté ki pa té ni pyès moun ka wèsté. Mé magwé Jézi fè tout sa, sé moun-an sòti toupatou an sé vil-la épi yo jwenn épiʼy.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index