Dritarja e kërkimit

Ronm 8

Lè Ou Ka Viv An Lèspwi

1Bondyé pa kay kondanné pyèsonn ki manché an Jézi Kwi-a. 2Paski pouvwa Lèspwi-a ki ka vwéman fè nou viv kon nou manché an Jézi Kwi-a ja ban mwen libèté mwen hòd lwa-a ki mennen péché épi lanmò-a. 3Sa lwa-a pa té sa fè paski i té fèb an lachè-a, sé menm sa Bondyé ja fè. Bondyé voyé Gasonʼy menm, ki té ni lachè menm kon lachè nou ki sé péchè, pou i té sa doubout pouvwa péché pou bon. Bondyé détwi pouvwa péché 4kon sa nou ki ka viv menm kon Lèspwi-a vlé nou viv-la — épi sé pa kon lachè-a vlé nou viv-la — pé fè dwètiman sé bagay-la lwa-a di ki dwèt pou fè-a.

5Paski sé sa ki ka viv menm kon lachè-a vlé-a ja mété lidé yo asou sé bagay-la lachè-a enmen-an, mé sé sa ki ka viv menm kon Lèspwi Bondyé vlé-a ja mété lidé yo asou sé bagay-la Lèspwi Bondyé enmen-an. 6Si ou mété lidéʼw asou bagay lachè-a enmen, ou kay mò, mé si ou mété lidéʼw asou Lèspwi Bondyé, ou kay viv épi ou kay ni lapé. 7Sé pou sa moun-an ki ja mété lidéʼy asou lachè-a ka lévé wévòt kont Bondyé, paski i pa ka abésé kòʼy anba lwa Bondyé, anfen i pa sa obéyiʼy menm si i vlé. 8Épi sé sa ki fè sé moun-an dézi lachè-a ka kondwi-a pa sa plè Bondyé.

9Kanmenm, kon sé Lèspwi Bondyé ki ka viv an zòt pou vwé-a, zòt pa ka viv an lachè-a, mé sé an Lèspwi-a zòt ka viv. Si ou pa ni Lèspwi Jézi ka viv andidanʼw, ou sé pa sa Jézi. 10Magwé lachèʼw ja mò paski ou sé an péchè, mé si Jézi ka viv andidanʼw lèspwiʼw ka viv paski Bondyé ja météʼw dwèt épiʼy. 11Épi si Lèspwi Bondyé ki wésisité Jézi hòd lanmò-a ka viv andidanʼw, ében, Bondyé kay sèvi menm Lèspwi sala ki ka viv andidanʼw-lan pou i sa wésisitéʼw hòd lanmò osi.

12Kon sa, fwè èk sè, nou pa anba pyès obligasyon pou swiv dézi lachè-a. 13Paski si ou swiv dézi lachè-a ou kay mò, mé si ou sèvi Lèspwi Bondyé pou tjwé sé bagay-la lachèʼw ka vlé fè-a, ou kay viv.

14Tout moun Lèspwi Bondyé ka kondwi sé ich Bondyé. 15Paski ou pa té wisivwè lèspwi èslavay ki ka fèʼw pè ankò, mé ou ja wisivwè Lèspwi-a ki ka fèʼw ich Bondyé-a, épi sé Lèspwi sala ki ka fè nou hélé, “Papa, Papa mwen!” 16Lèspwi Bondyé ki manché épi lèspwi nou ka di nou sé ich Bondyé. 17Épi kon nou sé ich Bondyé-a, nou kay éwityé tout sé bennédiksyon-an i ka tjenn bay sé ich li-a, épi nou kay éwityé épi Jézi osi tout sa Bondyé ka tjenn ba li, paski kon nou soufè épiʼy, menm mannyè nou kay kondwi kon wa épiʼy osi.

Lonnè-a Nou Kay Ni-an

18Mwen asiwé, sa nou ka soufè apwézan-an pa anyen lè nou ni pou météʼy vizavi sé bèl bagay-la Bondyé ka tjenn ban nou-an. 19Anfen tout kwiyasyon pa sa menm èspéyé pou jou-a Bondyé kay wévélé ki moun sé ich li-a yé-a. 20Paski Bondyé té kondanné kwiyasyon pou i pa té vo anyen. Sé pa sa kwiyasyon menm té vlé, mé sé sa Bondyé té vlé. 21Bondyé sav yon jou i té kay tiwé modisyon-an i té mété asou kwiyasyon-an épi ba li libètéʼy déviwé, pou i té sa pwan an pa an sé bèl bagay-la Bondyé ja pwépawé bay sé ich li-a.

22Nou sav kon sa jik apwézan tout kwiyasyon ka plenn afòs i ni mal, menm kon lè an madanm malad akouché. 23Mé sé pa kwiyasyon tousèl ki ka plenn: Jik nou, ki ja wisivwè Lèspwi Bondyé kon pwèmyé fwi an wékòt-la, ka plenn andidan nou osi, kon nou ka èspéyé pou Bondyé fè nou ich li épi pou i sa libéwé nou nètaman. 24Paski sé èspwa sala ki fèʼy posib pou nou té sa sové. Mé èspwa nou ka wè pa èspwa pyès, paski ki moun ki kay mété èspwaʼy adan bagay i ka wè? 25Mé si nou mété èspwa nou asou bagay nou pa ka wè, ében, nou kay èspéyé pou li épi pasyans.

26An menm mannyè-a, Lèspwi Bondyé ka édé nou an tout fèblès nou, paski nou pa menm sav ki mannyè nou sipozé pwédyé, mé Lèspwi-a ka sèvi pawòl nonm pa sa palé pou i sa plédé bay Bondyé ban nou. 27Épi Bondyé ki ka gadé adan tjè nou konnèt ki sa ki an lidé Lèspwi-a, paski Lèspwi-a ka plédé bay sé ich Bondyé-a adan an mannyè ki ka dakò épi sa Bondyé vlé.

28Paski nou sav tout bagay ka twavay ansanm an favè sé sa ki ni lanmityé pou Bondyé-a, sa sé, sé moun-an i ja kwiyé menm kon i té ja fè planʼy-lan. 29Paski sé sa Bondyé té ja chwazi-a, i té ja désidé pou fè yo vini menm kon Gasonʼy, kon sa Gasonʼy-lan té kay pwèmyé anpami an chay sé fwè èk sè-a. 30Épi sé sa i té ja désidé pou chwazi-a, i kwiyé yo osi, épi sé sa i kwiyé-a, i mété yo dwèt épiʼy, épi sé sa i mété dwèt épiʼy-la, i fè yo jwenn lonnè ansanm épi Jézi.

Lanmityé Bondyé An Jézi Kwi

31Bon, sa vlé di tout sa? Si Bondyé pou nou, kilès moun ki kay kont nou? 32Si Bondyé pa té tjenn Gasonʼy menm dèyè, mé ofèʼy kon an sakwifis ban nou tout, ès si ou pa kwè osi i kay ban nou tout lòt bagay nou bizwen? 33Ki moun ki sa di anyen kont sé moun-an Bondyé ja chwazi-a? I sé Bondyé ki ka mété moun dwèt épiʼy. 34Ès si pyèsonn sa kondanné nou? I sé Jézi ki ja mò, épi plis pasé sa, i menm ja wésisité hòd lanmò, épi i asid asou lanmen dwèt Bondyé ka kondwi épiʼy. Épi i osi ka plédé épi Bondyé ban nou. 35Kilès bagay ki kay sa tiwé nou an lanmityé-a Jézi ni pou nou-an? Pa menm si nou jwenn twibilasyon, ében si nou ka pwanʼy wèd, ében si moun ka pèsikité nou, ében si nou fen, ében si nou pòv, ében si nou an danjé, ében si moun vlé tjwé nou. 36Kon lévanjil-la di,

“Bondyé, pou lapétiʼw nou ka wè lanmò toulé jou.

Moun ka twété nou menm kon mouton yo ka mennen adan an hal pou tjwé.”

37Mé wannman, an tout sé pas-la nou pasé-a, Jézi ki ni lanmityé pou nou-an fèʼy posib pou nou sa ni laviktwa nèt anho tout bagay. 38Épi mwen asiwé, ni lanmò ében lavi, nanj ében lòt pouvwa an syèl anho-a, ni bagay ki ka fèt apwézan ében sa ki kay fèt pli ta, ni pouvwa, 39ni syèl-la ki anho-a ében sa ki anba-a, ni pyès bagay ki janmen fèt, pa kay sa janmen tiwé nou an lanmityé-a Bondyé sèvi Jézi Kwi Senyè nou pou ban nou-an.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index