Dritarja e kërkimit

1 Corinthiens 2

Vi Pur̂â I Kérisö Ré É Pè Cevè Rö Sataurö

1Pâ kaavèâi-nya é, ö ké vi xi-nya rö pwar̂a-ve, wè gö da pwa xar̂a dèxâ kââ ka vi kwéjî rö-i mêr̂ê tëvë mâ gaamëë rö ka vi rherhîrëi xi-nya yè-ve ö ye vè avâr̂i i Bâô. 2Wè gö da tâ néxâi mâ ké yè tâwai dèxâ kââ rö pwar̂a-ve, rhaaxâr̂ö Ièsu Kérisö, ce ré é wê pè cevè-è rö sataurö. 3Aè gö wê tö pwar̂a-ve xar̂a méyë mâ bar̂a mâ keerher̂e vè kau, 4aè ö ké wê tëvë xi-nya, mâ ké wê vi pur̂â xi-nya, wè na da kèi wapaur̂u-i nô né gaamëë, aè kèi dèxâ pè tö vèa i ko, mâ awir̂è, 5cè ki da kèi gaamëë i kâmö na tâ néwèi xe-ve, aè na e rö xè-i awir̂è i Bâô.

Gaamëë I Bâô

6Aè gèvé vi vaa i dèxâ gaamëë rö pwar̂a pâr̂â kâmö pa dö gaamëë. Wè na da gaamëë xè ka tö yawi, mâ na da xè-i pâr̂â ör̂ökau xè tö yawi, wè ökâré nè yè mâ' yèri. 7Aè gèvé vi vaa i gaamëë i Bâô, wè kââ ka tö yêr̂ê ré é nââ uyûi, wè na kâ vè tö vâ mâ' na Bâô na na mö ké yèri bwêê jë, cè ki pè kau-ré. 8Ö gaamëë ré cér̂é da tâwai na pâr̂â ör̂ökau xè ka tö yawi, wè cér̂é ö tâwai mâ', cér̂é yè bör̂i da pè cevè Ör̂ökau né rhîrhér̂é rö sataurö. 9Aè na ûr̂û ka yu mâ' êr̂ê::

«Kââ ré é da tö rhûû i pièmè, mâ é da pwêr̂ê i böödê,

Mâ na da tuö rö pwéé kâmö,

Pâr̂â kââ ré na wê kâ vè tö vâ na Bâô wè vè ki pâr̂â paxa méar̂i-e.»

10Wè na wê êr̂ê vèa yè-r̂é na Bâô rö-i Ko-Ar̂ii, wè na vi mèyè pâr̂â kââ wânii na ko, mâ pâr̂â ké tö vè tù i Bâô bar̂ee. 11Wè wîr̂î na dèxâ kâmö ré tâwai pâr̂â kââ rö dèxâ kâmö? Na e rö na ko-é rö léwé-é? Na ûr̂û-ré, wè na yèri dèxâ kâmö ré yè tâwai pâr̂â kââ rö Bâô, aè na e rö na ko i Bâô. 12Wè gèré da cëi ko i bwêê jë, aè na ko ka mi xè-i Bâô, cè gèré wê tâwai pâr̂â vi méar̂i vi bwir̂i mi xè-i Bâô yè-ré. 13Aè gèvé êr̂ê pâr̂â kââ-ré, na da kèi nô é pâgür̂ü rö-i gaamëë i kâmö, aè xè-i mi rö ka vi aʼpâgür̂ü i ko, na gèvé êr̂ê vèa pâr̂â kââ né ko rö-i mêr̂ê aʼ né ko.

14Wè kâmö né kar̂ö, wè na da cëi pâr̂â kââ né ko i Bâô, wè vi bwéjé yè-è, na bör̂i da tâwai na ce ké yè rhî tâwai-r̂é, wè é yè rhî tâwai rö rö-i ko. 15Aè ö kâmö né ko, wè na rhî tâwai pâr̂â kââ wânii, aè na da rhî tâwai-e na dèxâ kâmö. 16Wè é yu êr̂ê:

«Wîr̂î ré tâwai vi tâ néxâi i Ör̂ökau?

Cè ki vi aʼpâgür̂ü yè-è?

Aè gèré, wè gèré tâwai vi tâ néxâi i Kérisö.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index