Dritarja e kërkimit

Ephésiens 6

Pâr̂â O Yar̂i Mâ Pâr̂â Pa Vi Ër̂i-Ré

1Pâi yar̂i mâ pâô yar̂i éé, pwêr̂êwaa dua ër̂i-ve rö-i Ör̂ökau, wè na târi na ö kââ-ré. 2Pè kau pevaa xi-i mâ pâni-i, ö kââ-ré mââyöö ka baayê, na bör̂i wii na dèxâ nô é aʼvè néxâi baayê êr̂ê: 3«Cè gèi mâmâ mâ mör̂u vè mwââ rö-a bwêê jë.»

4Aè gëve pâr̂â pevaa, wè koa yè kâ vè rhôê pâlè-ve, aè vi aʼpâgür̂ü-r̂é mâ kâ vè târi-r̂é mâ vi pur̂â-r̂é rö-i Ör̂ökau.

Pa Êê Yavia Mâ Pa Vi Winô

5Gëve pâ kâmö yar̂i éé, wè pwêr̂êwaa paxa winô yè-ve rö-i kar̂ö, xar̂a bar̂a mâ keerher̂e, rö-i wêê nénââ ka rhauadè na ûr̂û Kérisö. 6Koa yè waa nêr̂ê rö na gëve tö némèè-r̂é, ûr̂û ké waa cè ki e yè kâmö, aè na e na gëve waa ké waa i kâmö yar̂i Kérisö, ré yexèvè rö-i wêê nénââ ka e pâr̂â rhî vè e i Bâô. 7Gëve waa na gëve-ré xar̂a wêê nénââ ka vië, na ûr̂û gëve waa vè ki Ör̂ökau, aè na da vè ki kâmö, 8wè gëve tâwai êr̂ê, wi yè kâmö êê yavia, wi yè kâmö ka wii na târi yè-è, cér̂é yè rhau cëi xè-i Ör̂ökau na pâr̂â kâmö ka yè pâr̂i vidù nô ka e ré cér̂é waa. 9Aè gëve pâr̂â pa vi winô, waa ûr̂û-ré bar̂ee yè pâr̂â kâmö yar̂i xe-ve, nââ rö-i ké yè mêr̂ê kaʼxe-ve, wè gëve tâwai êr̂ê, kaa vi winô xé-r̂é mâ kaa vi winô xe-ve, wè na tö rua nékö, mâ na da tâ néxâi némèè dèxâ kâmö na ce.

Pâr̂â Kwêêr̂ê Paa I Kâmö Yar̂i I Bâô

10Ökâré léé, êr̂ê, pè mör̂ö-ve rö Ör̂ökau mâ rö-i mör̂ö né ar̂inadö xi-e. 11Pè cur̂i-ve i pâr̂â âmëë né paa i Bâô, cè gëve tâwai tömâ yè pâr̂â yeyèè i méavor̂a 12Wè na da kar̂ö mâ war̂a ré gèré vi paa yè-è, aè na e yè pâr̂â pa vi winô, mâ pa awir̂è, mâ ar̂inadö né orê rö bwêê jë, mâ pâr̂â ko yaané rö pâr̂â wêêwa. 13Tö ökâré, tuwir̂i tuxâgür̂ü kwêêr̂ê paa i Bâô, cè gëve tâwai mör̂ö tèi nédaa ka yaané, mâ tömâ e rèi nédèè ké wê rhau vigâr̂â xe-ve röi.

14Tuxâgür̂ü vè mör̂ö. Pönémui avâr̂i; cur̂i âmëë ka mör̂ö né târi; 15aè cur̂i vè duö mwâ néxar̂a â xè ria rhî vè e ka pixê mi xè-i vi rherhî né nâânévâ; 16tuxâgür̂ü bar̂ee pè cavui né tâ néwèi, wè gëve yè ku vè mii xè-i pâr̂â yèi i wi ka veevee. 17Gëve pè bar̂i-ve i bwaar̂a né vi pè mör̂u, mâ pè o taua né ko, wè nô i Bâô. 18Gëve bâ pwaér̂ö mâ bëia rèi pâr̂â nédaa rö-i ko. Waa tö rhûû pâr̂â kââ-ré mâ köiwaa vè mör̂ö. Pwaér̂ö vè ké-r̂é wânii paxa vi rheewaa-r̂é. 19Pwaér̂ö vè ki-nya cè ki mâ yanââ yè-nya ké yè êr̂ê vèa ka tö yêr̂ê né vi rherhî rö ka tö vèa, mâ ka yèri pè rhèwir̂i. 20Gö tö êê pö na gènyâ, kâmö ka vi pè nô, mâ gö vi vaa i vè mör̂ö, wè dè nêr̂ê-nya.

Pè Cowa Pâr̂â Nô Né Vi Méar̂i

21Rö-i nô né-nya mâ ö kââ-ré gö waa, wè nè mâ vi yëwaa yè-ve na Tukiko, kaavèâi ré ka dö wêê nénââ xi-nya mâ ka waa nêr̂ê avâr̂i rö Ör̂ökau. 22Gö tùr̂ùwaa-è na pwar̂a-ve cè gëve tâwai nô né-vé, mâ cè ki nââbéé wêê nénââ xe-ve na ce. 23Ki yè nââ yè pâr̂â kaavèâi xè-i mi Bâô Pevaa mâ Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö, nâânévâ mâ vi méar̂i xar̂a tâ néwèi. 24Na e na vi méar̂i vi bwir̂i cè ki tö pwar̂a-r̂é wânii paxa méar̂i Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö rö-i vi méar̂i ka da wii léé.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index