Dritarja e kërkimit

Apocalypse 21

Nékö Ka Döwöö Mâ Bwêê Jë Ka Döwöö

1Gö tö rhûû nékö ka mö ké döwöö, mâ bwêê jë ka mö ké döwöö, wè na wê yèri nékö ka baayê ma' bwêê jë ka baayê, mâ na wê yèri tëë nérhëë. 2Gö bör̂i tö rhûû wêê mwâ ka ar̂ii, wè Iérusalèm ka mö ké döwöö, na vi ria mi xè nékö xè-i mi Bâô, é kâ vè tö vâ-ê na ûr̂û bwè dowa ré wê umui-e vè ki kui-e rèi nédaa né vi öyö xi-r̂u. 3Gö bör̂i pwêr̂ê mêr̂ê tëvë ka kau rö rua nékö, êr̂ê: «Tö rhûû, na tö pwar̂a pâr̂â kâmö na mwâ waa ar̂ii pè tâ mui i Bâô, aè nè yè cuè na Ce rö pwar̂a-r̂é, cér̂é yè pâr̂â ba xi-e na cér̂é, nè yè vi ria na Ce, wè Bâô, na ka tö pwar̂a-r̂é mâ Bâô xé-r̂é. 4Nè yè câ vè mèr̂i pâr̂â pwêê rhëë wânii xè-i pâr̂â pièmè-r̂é, aè nè yè da wii tëë na pèii, mâ nè yè da wii tëë wêê nénââ ka yéé mâ tââ mâ bwêêpë, wè na wê yèri tëë pâr̂â kââ ka baayê.»

5Na bör̂i êr̂ê na ce, ré te rö bwêêwé kaa per̂e, êr̂ê: «Tö rhûû, gö yè pè müü pâr̂â kââ wânii.» Na bör̂i êr̂ê na ce, êr̂ê: «Wè yu, wè na avâr̂i mâ târi na pâr̂â nô-ré.»

6Na êr̂ê yè-nya bar̂ee na ce, êr̂ê: «É wê cowa waa röi. Gènyâ Aléfa mâ Oméga, gènyâ ré pûû-é mâ léé. Gö yè nââ vi bwir̂i rhëë né mör̂u ka bâ pwé yè kâmö ré bar̂i wâyö. 7Nè yè tö xar̂a pâr̂â kââ-ré na kâmö ka vigâr̂â; gö yè Bâô xi-e, aè nè yè o xi-nya na ce. 8Aè pâr̂â kâmö ré bar̂a, mâ cér̂é pa da tâ néwèi, mâ pâr̂â kâmö pa miir̂i, mâ pâr̂â pa vi yö vè mii, mâ paxa waa nô ka yaané, mâ paxa wii na pâr̂â bâô xé-r̂é, mâ pâr̂â paxa waa ar̂ii yè pâr̂â kaxoo-é, mâ rhau cér̂é pa veevee, wè nè yè kaa töö xé-r̂é na kar̂ö rhëë ka kê xè-i kêmör̂u mâ sufre, ökâré pèkaar̂u pèii mé.»

Iérusalèm Ka Döwöö

9Tèi nédèè, na pwa yèr̂i-nyâ na dèxâ rai pâr̂â angéla paxanii na ma kaar̂u pa wê tö xar̂a pâr̂â mwâ rhëë ka rhâri xè-i pâr̂â bwêêpë ka kanii na ma kaar̂u. Gövu bör̂i vi tëvë vèâ gövu-é, na bör̂i êr̂ê na ce, êr̂ê: «Mi, cè göi pèri yè-i bwè dowa, bwè i Arénio.»

10Na bör̂i paur̂u-nya rö-i ko na gwêêwè ka kau mâ ka mwââ rua, mâ pèri yè-nya népèè névâ ka ar̂ii, wè Iérusalèm ré wê vi ria mi xè nékö xè-i mi Bâô. 11Na wii na rhîrhér̂é i Bâô rö-i, aè ké kar̂a xi-e, wè na ûr̂û pèyaa ka kau aau na pè urhii, mâ na ûr̂û pèyaa jasépi ka dö rhî. 12Aè na wii na nébé pèyaa ka kau, mâ ka mwââ rua, mâ pâr̂â mèö bé rö-i ka pârör̂ö na ma kaar̂u, na bör̂i pârör̂ö na ma kaar̂u na pâr̂â angéla rö pwar̂a mèö bé, aè é yu pâr̂â néé rö-i, wè néé pâr̂â mwââr̂ö i pâlè Israèl pa pârör̂ö na ma kaar̂u. 13Na karir̂i na pâr̂â mèö bé tö vè rua, mâ karir̂i na mèö bé tö é vè ye-a, na karir̂i na mèö bé tö vè ria mâ karir̂i na mèö bé tö vè möö. 14Aè na pârör̂ö na ma kaar̂u na pâr̂â kavèè bé pèyaa rö népèè névâ, aè tö pâr̂â kavèè-ré, wè na tö-i na néé pâr̂â aposetolo i Arénio pa pârör̂ö na ma kaar̂u.

15Ö ce ré vi tëvë vèâ gövu-é, wè na tö xar̂a bèè udövi mwâné mii, pè dâwaa népèè névâ, mâ pâr̂â mèö bé né-r̂é, mâ pâr̂â bé pèyaa-né. 16Na dö virù na kavùè ékar̂aè né népèè névâ, aè na dö virù na ké mwââ mâ ké bavar̂a xi-e, na bör̂i dâwaa népèè névâ xè-i bèè udövi na ce, na bör̂i pârör̂ö na ma kaar̂u mille na pâr̂â kilomèèti-né; aè na dö virù na ké mwââ mâ ké bavar̂a xi-e, mâ ké mwââ rua xi-e. 17Na bör̂i dâwaa bé pèyaa, na bör̂i kanii na ma kaar̂u kâmö na ma kavùè na pâr̂â dâ né ka virù vèr̂i köwi xè rua, wè dâ i köwi kâmö ka virù vèr̂i rö pwar̂a angéla. 18Aè ö kaa vâ i bé, wè pâr̂â pèyaa jasépi, aè ö népèè névâ, wè mwâné mii ka dö rhî e, na ûr̂û gar̂aayi ka korhî. 19É bör̂i pè rhî kavèè bé népèè névâ xè-i pâr̂â pèyaa ka dö kau na pè urhii, wè jasépi rö kavèè ka baayê, safairo rö kavèè ka pèkaar̂u, agate rö ka pèkarir̂i, émérodo rö ka pèkavùè, 20sardonuki rö ka pèkanii, sarédio rö ka pèkanii na ma rhaaxâ, kérusolito rö ka pèkanii na ma kaar̂u, bérulo rö ka pèkanii na ma karir̂i, topazio rö ka pèkanii na ma kavùè, kérusopala rö ka pè pârör̂ö, wakini rö ka pè pârör̂ö na ma rhaaxâ, amétista rö ka pè pârör̂ö na ma kaar̂u. 21Aè pâr̂â mèö bé ka pârör̂ö na ma kaar̂u, wè pâr̂â perle ka pârör̂ö na ma kaar̂u; na dè rhaaxâ rö perle na pâr̂â mèö bé vidù. Aè bwêê wêyê né népèè névâ, wè mwâné mii ka dö rhî e na ûr̂û gar̂aayi ka rhîrhér̂é.

22Na yèri mwâ waa ar̂ii gö tö rhûû rö-i; wè Ör̂ökau Bâô Katawaiwânii mâ Arénio ré mwâ waa ar̂ii rö-i. 23Aè na da dö kââ na mèèxa mâ var̂ui vè pè waavèai népèè névâ,; wè na dè waavèai xè-i rhîrhér̂é i Bâô, aè na yèi na Arénio. 24Cér̂é yè vâr̂â rö-i daa xi-e na pâr̂â névâ wânii, aè pâr̂â ör̂ökau né bwêê jë, wè cér̂é yè rhéxar̂a yè-è rhîrhér̂é xé-r̂é. 25Aè é yè da yâwîî pâr̂â mèö bé rèi karèè, wè nè dö yèri bwê rö-i. 26É yè rhéxar̂a rö-i rhîrhér̂é mâ vi pè kau-i pâr̂â bwêêiapâ. 27Aè nè yè da vi ru rö-i na dèxâ kââ ka miir̂i, mâ kâmö ka waa nô ka miir̂i mâ vee; na e rö na cér̂é rhar̂i pâr̂â kâmö ré é yu néé-r̂é rö-i pèci i Arénio, wè pèci né mör̂u.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index