Dritarja e kërkimit

Apocalypse 22

1Na bör̂i pèri vèa yè-nya na ce kar̂ö rhëë né rhëë né mör̂u, na dö korhî, na ûr̂û gar̂aayi, na jö mi xè-i kaa per̂e i Bâô mâ Arénio. 2Aè tö négowé né bwêê wêyê mâ tö duö ékar̂aè né kar̂ö rhëë, wè na tömâ na kêê né mör̂u, wè na pârör̂ö na ma kaar̂u pè pwa pâr̂â pwêê-ê, wè na bâ pwa tèi pâr̂â var̂ui wânii, aè dee kêê, wè pè mö pâr̂â névâ. 3Na da wii tëë na ké yè aʼvè yerii kâmö. Aè nè yè tö népèè névâ na kaa per̂e i Bâô mâ Arénio; cér̂é yè waa nêr̂ê-ê na pâr̂â kâmö yar̂i xi-e, 4mâ cér̂é yè tö rhûû némèè-è, aè nè tö pèr̂èmè-r̂é na néé-é. 5Aè nè yè da dö kââ yè-r̂é tëë na mwââ kêmör̂u, mâ daa i mèèxa, wè nè yè daa xé-r̂é na Ör̂ökau Bâô. Cér̂é yè bör̂i vi winô waavi aau.

Nè Yè Pwa Tëë Na Ièsu

6Na bör̂i êr̂ê yè-nya, êr̂ê: «Ökâré pâr̂â nô ka târi mâ ka avâr̂i. Aè Ör̂ökau, wè, Bâô i ko pâr̂â péröféta, wè na tùr̂ùwaa angéla xi-e na ka êr̂ê vèa yè pâr̂â kâmö yar̂i xi-e pâr̂â kââ ré yè pwa mi.»

7«Tö rhûû, na tö vè ubwa na ké yè pwa xi-nya. Na kau mâmâ na ko kâmö ré yè pwêr̂êwaa pâr̂â nô ré é aʼvè néxâi baayê rö-i pèci-a!»

8Wè gènyâ Ioané, ré pwêr̂ê mâ tö rhûû pâr̂â kââ-ré. Aè tèi ökâré gö pwêr̂ê mâ tö rhûû, gö bör̂i bèi ria rö duö köwi xè ria i angéla ré pèri vèa yè-nya pâr̂â kââ-ré, cè göi tâ nôô yè-è. 9Na bör̂i êr̂ê yè-nya na ce, êr̂ê: «Aè koa yè waa, wè gö ûr̂û kâmö yar̂i ûr̂û-i, mâ pâr̂â péröféta pâ kaavèâi-i, mâ pâr̂â kâmö ré pwêr̂êwaa nô rö-i pèci-a. Aè tâ nôô rö yè Bâô!»

10Na bör̂i êr̂ê yè-nya na ce êr̂ê: «Koa yè rhùvia pètâbâ pâr̂â nô ré é aʼvè néxâi baayê rö-i pèci-a. Wè na wê tö vè ubwa na nédaa-né. 11Ö kâmö ré da târi, nè da bör̂i târi, aè ö kâmö ré miir̂i, nè dè bâ miir̂i; aè, ö kâmö ré târi, nè yè bör̂i bâ waa nô ka târi, ö kâmö ré vi rheewaa-è, nè yè bâ vi rheewaa-è na ce.»

12Na êr̂ê na Ièsu: «Tö rhûû, na tö vè ubwa na ké yè pwa xi-nya tëë, aè gö tö xar̂a pè urhii, cè ki mâ nââ vidù yè pâr̂â kâmö ka virù vèr̂i nêr̂ê-r̂é. 13Gènyâ Aléfa mâ Oméga, ökâré ka baayê ma' ka bwiidè, gènyâ ré pûû-é mâ mèèwâ-ê.»

14Na kau mâmâ na ko pâr̂â kâmö ré gââ pâr̂â mêr̂ê-r̂é, cè ki pâr̂i-r̂é na kêê né mör̂u, mâ cè ké-r̂é vi ru rö mèö bé né népèè névâ. 15Vi koa na pâr̂â loova, mâ pâr̂â kâmö pa waa bâô bwir̂i, mâ paxa waa nô ka yaané, mâ paxa pa vi yö vè mii, mâ pâr̂â kâmö pa waa ar̂ii yè pâr̂â kaxoo-é, mâ paxa rhî vè e mâ yexèvè nô ka vee.

16«Gènyâ Ièsu, wè gö wê cowa tùr̂ùwaa angéla xi-nya na ka pè bwayûi-ve i pâr̂â kââ-ré vè ki pâr̂â Ékalésia. Gènyâ yir̂i mâ mör̂u David, mâ âr̂âwir̂è kavivèdaa ka kar̂a.»

17Aè cur̂u êr̂ê na ko mâ bwè dowa ré mö ké öyö, êr̂ê: «Mi.»

Ëi, na e na ki yè êr̂ê bar̂ee na kâmö ré pwêr̂ê êr̂ê: «Mi.»

Aè ö kâmö ré bar̂i wâyö, wê mi na-a; aè ö kâmö ré bar̂i wâyö, na e na ki cëi vi bwir̂i rhëë né mör̂u.

Pè Cowa Pâr̂â Vi Tâ Néxâi Rö-i Pèci-A

18Gö êr̂ê yè pâr̂â kâmö wânii ré tö pwêr̂ê pâr̂â nô ré é aʼvè néxâi baayê rö-i pèci-a, êr̂ê, nè yè vi na dèxâ kâmö na ka yu béé pâr̂â nô-ré, nè yè bör̂i kâyâi yè-è bar̂ee na Bâô pâr̂â bwêêpë ré é êr̂ê vèa rö-i pèci-a. 19Aè nè virai dèxâ nô ka yar̂i ger̂e ré é êr̂ê vèa baayê rö-i pèci-a na dèxâ kâmö, nè yè mâ virai na Bâô bwêê ré ki-e rö pwar̂a kêê né mör̂u, mâ rö népèè névâ ka ar̂ii, ré é pèri vèa rö-i pèci-a.

20Ö ce ré ye vè avâr̂i pâr̂â kââ-ré, wè na êr̂ê na ce, êr̂ê: «Üüwa, na tö vè ubwa na ké yè pwa xi-nya.»

Amen! Ör̂ökau mwêê, Ièsu, wê mi!

21Na e na ki tö pwar̂a-ré wânii na vi méar̂i vi bwir̂i i Ör̂ökau Ièsu!

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index