Dritarja e kërkimit

LUKA 23

Pilato Ɔkarɛ Yesu Atɔ̃me.

1Ne ma ɔɖuɖu ɔta makɔ Yesu makɛlɛgu Pilato ne. 2Matsɛ wũ kanya iɖaɛ sɔ, “Bomɔɛ̃ ɔrɛrɛ̃ gɔgbe gɔ ɔto ɔkã bo aɖe kaɖe ɔyura. Ɔto ɔɣere ma sɔ madaatã lampo gɔ i ma Romase igarakpakpa ɔsia. Ɔɣɛ sɔ ɔ̃ nɖe Kristo fiɛ ɔmɔɛ̃ so sigara ana.”

3Ne Pilato ɔkarɛ wũ sɔ, “Fɔ nɖe ma Yudase igara?”

Ne Yesu ɔta wũ mmuai sɔ, “Ise lɛ kumɛgɔ aɣɛ.”

4Ne Pilato ɔɣere masɔrɛdze makpakpa gu mmamɔ sɔ, “Loinya sɔ ɔɣɛrɛ mmara kumiwɛ̃.”

5Ɣɛɛ ma kanya ɔwe ɔle teteree sɔ, “Ɔ̃ ara wa ɔto ɔte to abɔ ikpɔkpɔtɔ i ma Yudase ɔɖuɖu ndɛ̃. Ɔsɛ ne karɔ̃ i Galilea, ne ɔ̃ɔbɔ ne i ngbe ana ne.”

Herodes Ɔkarɛ Yesu Atɔ̃me.

6Ɔwi gɔ i Pilato ɔnɔ itɔ̃me nɛgbe ne, ɔkarɛ sɔ, “Galilea ɔturi ɔɖe ngbe?” 7Gɔ ɔtsue sɔ Yesu ɔbɔrɛ i Galilea ibuiti nɛ iso i Herodes to ɔɖe ne, ɔsu wũ ɔsese Herodes ala ɔba ɔpia i Yerusalem ku ɔwi gɔmɔ ame.

8So ɔɣɔ Herodes gbaã gɔ ɔnya Yesu alasɔ ɔ̃ɔnɔ wũ iyere fiɛ ɔto ɔbie sɔ ɔ̃anya wũ kokooko. Ɔbie sɔ ɔ̃anya Yesu ɔbara iwawãra iwɛ̃. 9Ne ɔso Herodes ɔkarɛ Yesu atɔ̃me gbodzoo ɣɛɛ Yesu iipia wũ kanya. 10Masɔrɛdze makpakpa gu mmara matedze ɔbɔrɛ maba maɖaɛ nnya masia Yesu iso. 11Herodes gu ɔ̃ makpakpɛ̃dze ɔbara Yesu aɣiãra, matia wũ. Ne masu awu sɛɛ awɛ̃ mapia wũ lɛ igara awe fiɛ makpesera wũ masese Pilato ne. 12Iyi nɛmɔ iso ne, Herodes gu Pilato ɔkpese malaa, ɣɛɛ sasaasa ne, maisɛ mafe.

Pilato Ɔtã Yesu Kukpi Ipɔ.

13Pilato ɔkpere masɔrɛdze makpakpa gu matɔ̃ɖedze gu maturi tsɔra ɔsakanya. 14Ne ɔɣere ma sɔ, “Mikɔ ngɔgbe mibɔ me sɔ ɔto ɔkɔ maturi ɔyura i ɔri lalaa iso. I mi mɔmɔ anɔmi ame ne, loɔkarɛ wũ atɔ̃me ɣɛɛ loinya kuira nyanyarĩa nɛ iso miɣɛ mito miɖaɛ wũ kanya. 15Herodes ana ɔkpesera wũ ɔsese alasɔ ɔ̃inya kuira lalaa i ɔ̃ iso. Ngɔgbe iibara kuira nɛ loatã sɔ maaɖoe wũ. 16Ne ɔso loatã mapɛ wũ kere lonyua wũ ɔkɛlɛ.” 17Kukpi Ɔtakuwara Bo Iyi iɖe biara ame ne, Pilato sɛ ɔnyua yorɛdze ɔwɛ̃ ɔtã ma.

18Ne ma ɔɖuɖu ɔtsɛ kulu teteree sɔ, “Ɖoe wũ! Si anyua Baraba atã bo!” 19Baraba gɔgbe ne, mapia wũ i iyo ala kulu gɔ ɔbara i Yerusalem ɔmagɛ̃ ame gu ituriɖoe. 20Gɔ Pilato to ɔbie sɔ ɔ̃anyua Yesu ɔso ne, ɔledza ma ika iɖegu. 21Ɣɛɛ mala kulu teteree mabua sɔ, “Pɛ wũ matãra i kudziri iso! Pɛ wũ matãra i kudziri iso!”

22Ne Pilato ɔledza ma ikarɛ ɔkpɛ̃ tɛare sɔ, “Mme ikpi ɔbua ɔbara? Loinya nnɛ ɔbara fiɛ ikote sɔ loatã wũ kukpi ipɔ. Loatã mapɛ wũ iyɔ loɔnyua wũ.” 23Ɣɛɛ matogu kulu teteree sɔ, “Ikote sɔ aatã mapɛ Yesu mamatãra i kudziri iso.” Kawirikɔ̃ ne, maɖe iso iki i ma kulu ila ame. 24Ne ɔso Pilato ɔɖaɛ itɔ̃me lɛ kumɛgɔ mato mabie. 25Ɔnyua ngɔ mato mabie ɔtã ma, ngɔ mapia iyo ala ɔ̃ kulu ibara gu ituriɖoe ɔso. Ɔnyua Yesu ana ɔtã ma sɔ masɛ maabara wũ kumɛgɔ maɖɔɛ.

Makpakpɛ̃dze Ɔpɛ Yesu Mamatãra I Kudziri Iso.

26Makpakpɛ̃dze ɔkɔ Yesu maruigu. Gɔ masɛ i ɔri mato makɛlɛ ne, manya ɔ Kirenese ɔwɛ̃ gɔ marɔ Simon gɔ ɔbɔrɛ i akorowa awɛ̃ ɔto ɔba Yerusalem. Matindza wũ maya wũ iso sɔ ɔfɔ ɔnyigbã gɔ i Yesu sore si ɔsiai wũ i kama. 27Maturi gbodzoo siai Yesu i kama. Marɔ̃go mawɛ̃ pia i ma ndɛ̃ gɔ mato mabiɛ masiai wũ. 28Mmɔ i Yesu ɔfiniki ɔɣere ma sɔ, “Yerusalem marɔ̃go, midaabiɛ me. Ɣɛɛ mibiɛ mitã so gu mi mabi. 29Alasɔ ɔwi to ɔba gɔ maturi aaɣɛ sɔ, ‘Iti lɛ malɛma gu ayiri wa ame i mabi iisɛ gu mma loitã mabi inyɛ mameme!’ 30Ɔwi gɔmɔ ame i maturi aaɣere abe sɔ, ‘Biɛ fu bo iso!’ Fiɛ maaɣere kubemi sɔ, ‘Kɔla bo!’ 31Alasɔ si kudziri yuɛ to kutsue kumɛgɔgbe ne, nda i kukorea aabara?”

32Makpakpɛ̃dze ɔmɔɛ̃ marɛrɛ̃ inyɔ ma nɖe maturi lalaa masɛgu sɔ maaɖoe gu Yesu. 33Gɔ masɛ maabo ngbegɔ masɛ marɔ sɔ, itikui ne, mapɛ Yesu mamatãra i kudziri iso. Marɛrɛ̃ lalaa mamɔ ana ne, mapɛ ma mamatãra i kudziri iso, ɔwɛ̃ i kuɖearɔ̃ iso ɔnyɔare i kubena iso, 34Ne Yesu ɔɣɛ sɔ, “Tete, su tsɛ ma alasɔ maiɣe nnɛ mato mabara.” Ne kama ne, makpakpɛ̃dze ɔɣɛ so Yesu arapia gɔ mabara kareremi maro.

35Maturi ɣɛ i mmɔ mato manyɔ fiɛ ma Yudase matɔ̃ɖedze ana to mabara Yesu aɣiãra sɔ, “Ɔɖi maturi mama, ne ɔso si ɔ̃ nɖe Kristo gɔ i Ɣaa ɔsia ikparĩ ne, ɔɖi so si bonyɔ!”

36Makpakpɛ̃dze ma wũ ngbɔ ame mabara Yesu aɣiãra ne. Masu ndã bea mabɔ wũ sɔ ɔnɛ. 37Ne maɣere wũ sɔ, “Si fɔ nɖe ma Yudase igara ne, kpɛ̃ ɖi so!”

38I ɔ̃ sitikpe ne, matsɛrɛ mamatãra sɔ, “Ma Yudase Igara i ngbe ne.”

39Maturi lalaa ma mapɛ mamatãra i kudziri iso mmɔ ɔwɛ̃ ana ɔtia Yesu ɔɣere sɔ, “Iiɖe fɔ nɖe Kristo? Ɖi so si aɖi bo bo wũ!”

40Ne ɔ̃ ɔnyɔare to ɔnyagalagu wũ sɔ, “Aisɛ anigã Ɣaa? Kutsue ikpadzɛ̃ iwɛ̃ saã i makpakpɛ̃dze ɔtã bo gu wũ. 41Bo kutsue ikpadzɛ̃ ne, ikotegu bo. Alasɔ nnɛ bobara ne, ne kuso boto bofɔ ne. Ɣɛɛ ɔ̃ ne, ɔ̃ibara ikpi kuiwɛ̃.”

42Ne ɔɣere Yesu sɔ, “Yesu, nyigi me si abo fɔ sigarakaɖekɔ̃.”

43Ne Yesu ɔɣere wũ sɔ, “Gbaã nto loɣere-ɔ sɔ nɔme ne, bo gu-ɔ aasarɛ i Paradiso ame.”

Yesu Kukpi

44Ɔwi gɔ ipɛ lɛ iɖɔwũ iweo-inyɔ ne, kayi ɔbara guduu gbɔgbɔɔgbɔ isɛ iabo lɛ iɖɔwũ itɛ ame. 45Kuɣɛ̃ ɔnyi, Ɣaa isɔrɛyo ɔkati gɔ nsa i mmɔ ɔkɛ aka anyɔ. 46Ne Yesu ɔla kulu teteree sɔ, “Tete, fɔ nrɔɔ̃ ame losu wũ siwarã lopia.” Gɔ ɔɣɛ ngbɔ ne, ɔsɔra.

47Makpakpɛ̃dze ɔkpakpa gɔ nɣɛ i mmɔ fiɛ ɔnya nnɛ loba ɔle Ɣaa ɔɣɛ sɔ, “Gbaã iɖe sɔ ɔrɛrɛ̃ gɔgbe ne, ɔturi sɛɛ ɔɖe.” 48Gɔ maturi gbodzoo ma loba maɣɛ mato manyɔ ara ɔnya nnɛ loba ne, masore nrɔɔ̃ i ati makpese makɛlɛ ayo ku isomararã. 49Mma ɔɖuɖu nɣe Yesu gu marɔ̃go ma losiai wũ mabɔrɛ i Galilea ɔya dzoroo manyɔ ara wa lokɛlɛ i katɔ̃.

Yosef Arimatease Ɔbiara Yesu.

50-51Ɔrɛrɛ̃ ɔwɛ̃ gɔ marɔ sɔ Yosef fiɛ ɔbɔrɛ i ɔmagɛ̃ gɔ marɔ Arimatea i Yudea karɔ̃ iso ɔwe i mmɔ. Ɔturi sɛɛ gɔ masɛ mawarɛ gbaã ɔɖe. Ɔ̃ wũ ɔto ɔnyɔ Ɣaa sigara iɖe iba ɔri. Atoa sɔ ɔpia i ma Yudase matɔ̃meɣɛdze ndɛ̃ ne, ɔ̃inɔgu ma karɔ̃ i nɛ mabara i ngbe iso. 52Ɔkɛlɛ Pilato kɔrɛ ɔsɛ ɔ̃akarɛ ɔri sɔ ɔtã wũ ɔbɛse Yesu kpise. 53Gɔ mabɛse wũ i kudziri iso ne, ɔsu ɔkati fudza ɔmini wũ. Ne ɔsu wũ ɔsɛ ɔ̃apia i itawo nɛ ame maibiara kuwɛ̃ manya ne. 54Iyi nɛmɔ ne, Fiɖa iɖe ne ɔso Iwarãyi ka iba iasɛ karɔ̃.

55Marɔ̃go ma losiai Yesu mabɔrɛ i Galilea ne, masiai Yosef masɛ maanya ngbegɔ ɔbiara Yesu gu kumɛgɔ ɔrara ɔ̃ kpise. 56Makpese makɛlɛ iyo masɛ maakɔtɛ awa wa nsɛ afɔrɛ̃ kɔrɔ̃kɔrɔ̃ fiɛ masɛ masu maledza ala makpise masɛ. Iwarãyi iso ne, mawarã lɛ kumɛgɔ i mmara ɔte awe.

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index