Dritarja e kërkimit

2 Tesalonaika 3

Ipak Punek Beten Umu God Nugakomu Apak

1O ipak apakipu elpech! Yek yakli iklipepu enen nyagikuk uli balan. Balan enyudak. Ipak punek beten umu apak umu apakinu Diginali ananin yopinyi balan nyulahe nyunak wisnabul wolobaigunmu. Ali nyunek yopinyi moul numun wolobaichi elpech echechiluh apaluh ali nyulau nebenyi yeul kobi douk enyen anyalawen agnabuk ipakumomu. 2Ali chopuk, punek betenumapamu amudak henek yowenyi atin uli hunu amabuk douk hakli wak umu apak munek God ananin moul uli kobi hunek enen yowenyimu apak. Umu moneken, wo chunatimaguk elpech chusuh God ananin balan chugipechen e, wak. 3Wakuli apakinu Diginali isave nagipechen kalbu nyanatimaguk ananin balan. Douk namudak ali anan eke nunek banisumepamu yowenali ali nunekepu piyotu dodogowipu. 4Ali apak douk monek pas Diginali ali manubu madukemech umu ipak douk apape penek nyanatimaguk pasin apak maklipepamu puneken uli. Ali ipak eke pupemu puneken namobuk ati. 5Ali apak makli Diginali nugakomepu ali ipakip ulkwip pulomu enyudak balan. Balan enyudak. Ipak imas ulkwip punosuh God. Ali chopuk, ipak ulkwip pulomu agundak eke Krais nugakomepu ali punubu piyotu dodogowipu ababuk nyultab hevi nyukli nyutoglomepamu.

Ipak Punatimaguk Imas Punek Moul

6O ipak apakipu elpech! Apak douk Diginali Jisas Krais nakapu namba umu munek ananin moul. Douk namudak ali apak maklipepu dodogowinyi balan umu pugipechen. Balan enyudak. Sapos ipak enech chasuh Krais ananin balan wakuli echech chape meyoh wo chunek moul uli e, ipak kobi punech punechlepu, wak. Echech douk wo chugipech enyebuk balan likuk apak maklipepeyen uli e. 7-8Ipak yet douk padukemech umu agundak likuk apak manaku manu ipak mapemu. Apak wo mupe meyoh e, wak. Apak monek moul nyumnah wab ali wo mulau ipakich kakwich meyoh e, wak. Apak matalich ali ipak dakio pakapeyech. Ali apak monek nebenyi moul nyumnegwih webus umu makli wak umu mukepu hevi umu pukapu kakwich uli utabal, wak. Douk namudak ali ipak imas pugipech apakin pasin umu punek moul dodogowipu atipu. 9Ali enyen douk wosik umu apak muklipepamu pukapu utabal uli kakwich umu. Wakuli apak makli wak. Apak makli munek moul dodogowipu atupu nyumnah wab umu mugilapepamu pugipech apak punek moul namudak ati. 10Likuk ababuk nyultab apak manaku manu ipak mapemu, apak maklipepamu echebuk elpech douk chakli wak umu chunek moul uli. Apak makli ipak kobi pukech enech kakwich chichah, wak.

11Wakuli apak douk momnek umu olokohun umu ipak, enech elpech chape meyoh wo chunek moul e. Ali echech chape cheneyagu kipaichi echech atubul wabulich. 12Ali apak douk apakinu Diginali Jisas Krais nakapu namba umu munek ananin moul. Douk namudak ali apak maklipech dodogowinyi balan echebuk elpech umu chugipechen. Apak makli wak umu chulahe ali chupe chiyagwleh enyudakmali balan, wak. Apak makli chupe kalbu chunonek echechin moul umu chunokwalmu echechich kakwich. 13Wakuli ipak apakipu elpech kobi puneiles umu punek yopinyi pasin uli moul umu, wak.

14Ali echebuk elpech douk chukli wak umu chugipech enyudak apakin balan nyetemu asudak pas uli, echebuk ipak pudukemu yeguhwich umu ali kobi punech punechlepu, wak. Ipak punek namudak ali echech eke ablan nyilech ali wata chumnek yopinyi balan chugipechen. 15Wakuli ipak kobi pukli echech douk ipakich birua, wak. Ipak imas punek tin pukli echech douk ipakich sachich owachich ali puklipech chokubul umu chumnek yopinyi balan chugipechen.

Nyagikuk Uli Balan

16Diginali anan douk bawagas umu apak apaluh hlalu kalbamu. Ali apak makli anan yet nunek ipakiluh apaluh hlulu kalbu wihlu wehlu. Ali punak meiguni ali moneken nyutoglo-mepamu, ipak eke kobi elgeipu, wak. Ali chopuk makli Diginali nunu ipak punatimaguk nupe.

17Ali yek Pol yet yowemu enyudak balan yekis wis. Yek yakli gude ipak panatimaguk. Yek yet isave yowemu yekin yeul sanatimaguk yekis pas namudak umu inek yekigu mag umu putulugu pukli adul asas douk yekis pas.

18Ali yek yakli apakinu Diginali Jisas Krais nugakomepu meyoh ipak punatimaguk.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index