Dritarja e kërkimit

Rom 4

Apram Itara Lono Medana Le Maro Iweta Ye Tool Noonoonoo

1Nga ole tawete belei ye Apram yo sasa kiidi Yuda i? Ya in itoo soo dada a le Maro iwete be ya in tool noonoonoo nga? 2Ngan kumata le be Maro iwete Apram ye tool noonoonoo ye urata dook mata yo iyei nga, ngan ole ya taunu iyitmaka ene ye di tooltool matadi. Bong ye Maro matana, ngan ke be iyitmak ene ye dada yo nen, ngan tiap. 3Ngan nanga, ole lomim tut ye betanga yo tiwodo a iken ye Rau ke Maro nga. Ngan iwete nen, “Apram in itara lono medana pang Maro, ngan la le Maro iweta ye tool noonoonoo nga.”+

4Ngan kumata le tool atu be iyei urata nga, ngan ole tool kuto mai ki ikap balingi panga. Ngan balingi tina ngan ikap sokorai panga ye lo ponana ki tiap, bong ikap panga ye urata kootoonoo ki. 5Bong kumata be tool ikodo le imede ye urata ki yo iyei, ngan tiap, bong itara lono medana pang Maro tani yo iwete di tooltool ke yeingi noonoo be di ngan tooltool noonoonoo in nga, ngan ya in Maro ole iweta ye tool noonoonoo ye lo medana ki tani yo itaru panga i. 6Nen le gaongo leu ben Dawiti iwete ye di tooltool yo Maro igiri noonoo kidi a iwete di ye tooltool noonoonoo ye matana nga. Ngan Dawiti iwete be di tooltool yo tikodo le timede ye urata kidi tiap, inbe Maro iyei dada nen ngan pang di nga, ngan di la lodi ponana mai san pang Maro nga. Le tina Dawiti iwete nen,

7“Di tooltool yo Maro igiri urata dook tiap kidi nga,

ngan lodi ponana, yesoo di ngan Maro iyei urata dook mata pang di.

Moolmool, di ngan lodi ponana,

yesoo Maro igiri noonoo kidi a ilene oo.

8Inbe di tooltool yo Tool Mai lon tut noonoo kidi mulu tiap le o ke be igarung di ye tiap nga,

ngan lodi ponana, yesoo di ngan Tool Mai iyei urata dook mata pang di.” 

9Ngan dada dook mata tani yo Maro iyeii pang di tooltool le lodi ponana ye i, in pang di tooltool yo tikoro tinidi, ngan leu tiap, bong pang di tooltool yo tikoro tinidi tiap, ngan lapau. Yesoo, idi nga lod galanga nen, Apram itara lono medana pang Maro, ngan la le ye lo medana ki tani nga, ngan Maro iweta ye tool noonoonoo ye matana nga. 10Le lomim tar be Apram iyepe ye soo dada, motong Maro iweta ye tool noonoonoo nga? Lomim tar be tikoro Apram tinini, motong la Maro iweta ye tool noonoonoo nga, too iweta ye tool noonoonoo muku? Ngan ya in tikoro tinini muku, motong la Maro iweta ye tool noonoonoo, nga tiap, bong tikoro tinini tiao, inbe Maro iweta ye tool noonoonoo. 11Le Apram iyei tool noonoonoo ye lono medana yo itaru pang Maro, in muku, motong la Maro ikaua momo ke koranga tiniidi in panga, a be nen ngan iyei ben tarkilanga panga nen; ya in tool noonoonoo ye matana. Nen le ya in ben sasa kidi tooltool le imot yo tikoro tinidi tiap, bong titara lodi medana pang Maro nga. Inbe imuku pang di nen, a be nen ngan di tooltool tina ngan di lapau ole Maro iwete di ye tooltool noonoonoo ye lodi medana yo titaru panga i. 12Inbe gaongo leu, ya in sasa kidi tooltool yo tikoro tinidi nga lapau. Ngan tina Apram itara lono medana pang Maro muku, motong la tikoro tinini nga, ngan la le ya in imuku pang di tooltool yo tikoro tinidi nga leu tiap, bong titara lodi medana lapau le titoo kene nene ye lo medana ki yo itaru i.

13Mukot yege ni nga, ngan Maro ipamede betanga medana pang Apram be iye di sasa ki ole tikaua tana mai i le imot. Ngan nanga, ya in ipamede betanga medana tani pang Apram ye yo itoo ger ki dook le imot nga, ngan tiap, bong ye lono medana yo itaru pang Maro a le iweta ye tool noonoonoo i. 14Ngan kumata le di tooltool yo titoo ger ngan di leu la be tikap so yo Maro ipamede betanga ye nga, ngan dada ke tarungu lodo medana in ben so sokorai, inbe so yo Maro ipamede betanga ye nga, ngan ole taukan kanono. Le kumata be nen nga, ngan ole takap soo so yo Maro ipamede betanga ye nga tiap, 15yesoo idi le imot nga takapsap ye ger, le kate malmal ke Maro iken yidi. Moolmool, kumata le be ger iken tiap nga, ngan matin nga le taukada busunu.

16Ngan nanga, so yo Maro ipamede betanga ye i, in ipa ye lodo medana yo tataru panga i, yesoo ya in lono be iyei dada dook mata pang di sasa ke Apram nga le imot. Le dada tani in o iyeii pang di Yuda yo titoo ger ngan leu tiap, bong ole pang di tooltool yo titara lodi medana panga le gaongo ben ke Apram, ngan lapau. Ya in idi tooltool le imot yo tatara lodo medana nga, ngan sasa kiidi. 17Le dawa ben tina Rau ke Maro iwete nga, “Au i ole ayei ong le kuyei sasa kidi tooltool ke tana maimai alunu.”+ Le ye Maro matana nga, ngan ya in iyei ben idi tooltool le imot yo tatara lodo medana nga, ngan sasa kiidi. Inbe itara lono medana pang Maro nen; be ya in ke be iyei di tooltool yo timmata nga le timaur mulu, inbe ya in iwete leu, ngan so yo pompombe tiao nga, ngan ole pompombe.

18Ngan dada dook tiap be igarungu Apram ye so yo itar matana ye a inam nga. Bong Apram itara lono medana, inbe ikodo le imede ye so yo itar matana ye a inam nga, ngan la le ya in iyei ben sasa ke di tooltool ke tana maimai alunu nga. Le dawa ben tina Rau ke Maro iwete nga, “Di sasa kiong nga ole alunu le alunu san.”+ 19Moolmool, Apram tani in lon galanga ben ya in rai ki 100 a iyei konga le tinini gurana ke be itara kase tiap. Inbe ya in lon galanga lapau ben rimana Sera, in iyei konga a tanga ki ikis le ke be ipasui tiap lapau. Bong Apram ikodo le imede ye lo medana ki yo itaru pang Maro be ole ikaua kase panga i. 20Ngan nen le lono rru a iyege lo medana ki yo itaru pang Maro ye so yo ipamede betanga ye, in tiap. Bong ikodo le imede ye lo medana ki yo itaru i, in le ikenen leu, inbe iyitmaka Maro ene ye so yo be iyeii panga i. 21Inbe ya in lon galanga moolmool nen, be Maro in gurana ki mai san ke be iyei so le imot yo ipamede betanga ye be iyei nga. 22Ngan ye punu in la le Maro iweta be ya in tool noonoonoo ye matana i.

23Ngan betanga yo tiwodo a iken ye Rau ke Maro a iwete be Apram in Maro iweta ye tool noonoonoo nga, ngan iwete ye ya taleu tiap, 24bong idi tooltool yo tatara lodo medana nga lapau. Nen le idi tooltool yo tatara lodo medana panga be ya in ipamaditi Tool Mai kiidi Yesu ye ni ke matenge nga, ngan ya in iwetidi ye tooltool noonoonoo lapau. 25Inbe ya in itara Yesu la di tooltool baedi a be nen ngan tiraumate a imata ye noonoo kiidi. Inbe ipamaditi le lo imaur mulu, a be nen ngan iyei idi le tayei ben di tooltool noonoonoo ye matana.

Rau Ke Maro

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index