Dritarja e kërkimit

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 23:9

9Lo sɨngə sokɨto, ə njé ndangɨ ndu kun je kɨ me ɓutɨ tɨ lə Parɨsɨ je ḭḭ taa əli ta kɨ tɔgɨde əli əi nə: «Je j-o nḛ madɨ kare kɨ majal rɔ dɨngəm tɨ kɨn al. Dɔmajɨ ə e ndɨl ə se malayka wa ə əl-e ta.»