Dritarja e kërkimit

No̰ Kuwə Ndoo 4:7

7Paja ngol je ndoləi tə sḭ ka̰ be, ndai tə kɔsɨ be, darɔde o̰ lɨm lɨm tə wulə be, gɨn bḭde to tə gɨn bḭ ngan kasɨ je be.