Dritarja e kërkimit

Rowm Aburr-guyinda 10:15

15Rrapa an-gugaliya a-yinmiya barra a-ngurrja burrwa Christ, wurra jarra minyja Christ nipa nyanma a-jerrma an-gata? Ngaw, ngarla. Minypa mu-jurra gu-yurra janguny, gu-yinaga,

“Gun-gata gun-molamola warrpam arrburrwa birripa gubu-ganyja gurda aburr-workiya gun-molamola janguny.”