Dritarja e kërkimit

Luka 5

Brah Yêsu kuăl pe bunuyh jan oh mon Păng

(Mat 4:18-22; Mar 1:16-20)

1Geh du nar ri Brah Yêsu dâk ta meng dak nglao kuŏng, rnha nglao i nây Gênêsaret, mâu lah rnha nglao Galilê. Nar nây geh ŏk bunuyh ran ta Păng tâm mpet ngăn, gay ma iăt Păng nti nau Kôranh Brah. 2Jêh ri Păng say bar mlŏm duk ta meng kơh ri, i săk khân păng nơm lĕ jŭr rao jal a dak su, khân păng i nây jêng bunuyh jan kar văng ka dơm. 3Jêh ri Brah Yêsu ncho du mlŏm duk, bunuyh tơm duk i nây rnha păng Simôn, Brah Yêsu đă păng vah duk ngai bơh meng ri đê̆. Păng gŭ rgơp ta kalơ duk nti phung ƀon lan. 4Lôch jêh Brah Yêsu nti phung ƀon lan, Păng lah ma Simôn: “Hơi oh, lŏng may vah duk hăn jât dak jru ri, jêh ri seng jal may nây a dak su.”* 5Simôn plơ̆ ơh ma Păng lah: “Ơi Kôranh, bơh bôk măng tŏng ang ngăn hên seng jal mâu ôh geh ka, yơn ma lah May đă ri, ndri gâp seng iăt nau May hơyh.” 6Jêh ri khân păng seng jal, tât ma seng ri geh ka dŭt ŏk bơi ma plŭng jal ngăn ro. 7Say ŏk geh ka nây, khân păng rvêh ti kuăl i băl ta duk êng jât jă kơl. Jêh ri khân păng tê̆ ka bêng lĕ bar mlŏm duk, geh ŏk ka i ri bơi ngŏm duk. 8-9Tât say geh ka ŏk ir ar i nây, bunuyh i gŭ ndrel ta nây ndrŏt hih rhŏl dadê ngăn. Nôk Simôn i bu kuăl Pêtrôs đŏng+ say nau dơi Kôranh Brah gŭ ta Brah Yêsu ri, păng păn mbah ta jŏng Brah Yêsu ri ro, jêh ri lah: “Hơi Kôranh, du ngai bơh gâp dja, yorlah gâp bunuyh geh nau tih.”* 10Yơn ma Brah Yêsu lah ma Simôn: “Hơi oh, may lơi klach ôh, nar bơh kơi nơh may joi geh ka, ntơm nar dja may hăn joi geh bunuyh iăt nau Gâp, tâm ban ma seng bunuyh.” Bunuyh văng ka ndrel Simôn, du huê rnha Yakơ, du huê rnha Yôhan, bar hê khân păng i nây kon Sêƀêđê, khân păng vay jan kar ndrel Simôn, khân păng ndrŏt hih rhŏl dadê đŏng.* 11Jêh ri khân păng vah duk jât meng kơh, tât duk a meng kơh ti, khân păng ntlơi ndoh ndơ ta ri dadê, nkre ma leo băl brô̆ tâng Brah Yêsu ro.*

Brah Yêsu jan bah du huê bunuyh phŭng sa

(Mat 8:1-4; Mar 1:40-45)

12Geh du nar Brah Yêsu gŭ ta du ƀon, ta ƀon i nây geh du huê bunuyh phŭng sa bêng săk bêng jăn ngăn, tât say Brah Yêsu, păng ran păn mbah bơh năp Brah Yêsu ta neh ro, n'ho ma bonh Păng: “Ơ kôranh, dăn May yô̆ nđach ma gâp ơ, lah May ŭch, gâp năl May dơi jan săk gâp ăn kloh ăn bah ji.”* 13Tâng nau vay phung Israel bu mâu ôh bănh gŭ dăch mâu ôh bănh pah ma bunuyh phŭng sa, yơn ma Brah Yêsu pah ti ta săk păng ri chrao, jêh ri lah ma bunuyh phŭng sa i nây: “Ơ Gâp ŭch đŏng, bah hŏm!” Jêh ri bah ndal ro. 14Brah Yêsu buay păng lah: “Lơi may nkoch nau dja ma bu êng gĭt yơ̆, ăn may hăn brŏng nhhơ săk ma bunuyh jan brah ri, jêh ri nhhơr ndơ tâng nau vay Môsê đă ma bunuyh bah nau ji phŭng sa, gay ma bu gĭt n'hêl săk may lĕ kloh ngăn ro.”* 15Yơn ma bu lư Brah Yêsu lơ ma hô lơ ma hô ngăn. Ŏk bunuyh văch ran iăt nau Păng ngơi, n'ho ma đă Păng jan bah nau ji êng êng đŏng. 16Yơn ma tâng nau vay Brah Yêsu, Păng hăn ta ntŭk rdah ngai đah bunuyh, gay ma mbơh sơm êng.*

Brah Yêsu jan bah du huê bunuyh rven

(Mat 9:1-8; Mar 2:1-12)

17Geh du nar jât dôl Brah Yêsu gŭ nti ta trôm nhih, geh phung Pharisi+ , ndrel ma phung nơm nti nau vay phung Israel, khân păng gŭ iăt ta nây đŏng. Phung i nây tă bơh ăp ƀon bri Galilê, ăp ƀon bri Yuđa, ndrel ma bơh ƀon kuŏng Yêrusalem. Brah Yêsu geh nau dơi Kôranh Brah gŭ ndrel Păng, gay ma jan bah bunuyh ji. 18Nôk nây geh bu tung du huê bu klô rven jŏng rven ti ma nkŏ, khân păng joi trong ma leo bunuyh i nây hăn dăch Brah Yêsu gay ma tê̆ bơh năp Păng ri. 19Tih ma joi trong mâu geh ôh, ŏk ir bunuyh, jêh ri hao rŏ gung kalơ chor nhih ri, chor nhih i nây lŏng+ , khân păng plôk chor i nây, njŭr bunuyh rven ri nđâp ma nkŏ păng nơm ta nklang bu băl, plăng bơh năp Brah Yêsu ri ro. 20Brah Yêsu say khân păng geh nau nsing Păng dơi jan bah nau ji kơt nây, Păng lah ma bunuyh rven i nây: “Hơi oh, Gâp lĕ yô̆ may, mâu hôm ôh kơp nau tih ta may.” 21Tât tăng nau nây, phung nơm nti nau vay phung Israel, ndrel ma phung Pharisi, lah êng ta nuih n'hâm: “Bu moh Păng i nây hay? Dâng bănh ngơi mưch rmot Kôranh Brah kơt ndri! Geh du huê Kôranh Brah dơm dơi yô̆ nau tih bunuyh.”*

22Brah Yêsu gĭt nau khân păng mân ta nuih n'hâm, jêh ri Păng ôp: “Mơm dâng khân may geh nau mân kơt nđay? 23Ăn khân may gĭt nau dja, lah Gâp lah ma bunuyh rven i nây ‘Nau tih may lĕ Gâp yô̆ hơi’, mâu lah ‘May dâk brô̆ hŏm’, lah ndri moh nau lah i dơh rlau hă? Lĕ bar nau i nây bunuyh dơm mâu dơi jan. 24Gâp ŭch ăn khân may gĭt say, Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah, ndri dâng Gâp dơi yô̆ nau tih bunuyh ta neh ntu dja.” Jêh ri Brah Yêsu uănh jât bunuyh rven i nây lah: “May dâk hŏm, ndjôt nkŏ may nây sât a jay may nơm ri.”* 25Jêh ri dô ma say bunuyh rven i nây dâk đưp ta năp bu băl, păng ndjôt nkŏ i bu tung păng nơh sât jât jay, n'ho ma rnê ma Kôranh Brah. 26Lĕ bunuyh i gŭ ta nây ndrŏt hih rhŏl dadê, rnê Kôranh Brah. Khân păng klach hô ngăn, n'ho ma lah: “Lĕ nau ngăn ndơ bân say nar dja.”

Brah Yêsu kuăl Lêvi

(Mat 9:9-13; Mar 2:13-17)

27Jêh ri Brah Yêsu lôh bơh ƀon i nây hăn rŏ trong say du huê bu klô gŭ kŏp sŏ prăk bơh bu ma ăn kôranh mât uănh, rnha păng i nây Lêvi, păng gŭ ta ntŭk păng vay sŏ prăk. Brah Yêsu lah ma păng: “Hơi nô, hô̆ brô̆ tâng Gâp.” 28Păng ntlơi lĕ phiao ndoh ndơ ta ri, jêh ri tâng Brah Yêsu ro.* 29Jêh ri păng jă Brah Yêsu hăn ta jay păng nơm, păng ndrăp nau nhêt sa têh ăn ma Brah Yêsu, ndrel ma mpôl oh mon Brah Yêsu. Geh ŏk bunuyh hăn lăp sông sa ndrel ta ri đŏng, ta nây geh bunuyh kŏp sŏ prăk bơh bu ma ăn kôranh mât uănh, ndrel ma bunuyh aƀă êng jât.* 30Tât say kơt nây, phung Pharisi, ndrel ma phung nơm nti i tâng phung Pharisi i nây, ji nuih kŏ nuih kŏ n'hâm ngăn, khân păng lah mpôl oh mon Brah Yêsu: “Moh khân may sông ndrel bunuyh sŏ prăk bu, nhêt ndrel bunuyh tih?” 31Brah Yêsu ơh ma khân păng: “Bunuyh ueh săk lăng jăn mâu ŭch ôh ma kôranh dak si, bunuyh i geh nau ji dơm ŭch. 32Ndri dâng Gâp văch ta dja mâu ôh gay ma kuăl bunuyh sŏng, ŭch kuăl bunuyh tih, gay ma păng rgâl lơi nuih n'hâm djơh ăn iăt tâng nau Kôranh Brah.”*

Nau ăt sông sa

Brah Yêsu nti nau vay ơm, ma đah nau nti mhe Păng mâu geh ôh tâm rnglăp băl

(Mat 9:14-17; Mar 2:18-22)

33Jêh ri phung Pharisi, ndrel ma phung nơm nti i tâng phung Pharisi i nây ôp Brah Yêsu: “Mpôl oh mon Yôhan-Ƀaptem, ăt sông sa, mbơh sơm ƀaƀơ, kơt mpôl oh mon Pharisi đŏng. Mơm dâng mpôl oh mon May gŭ nhêt gŭ sông kơt nđay chrao?” 34Brah Yêsu ơh: “Lah tâm nđăp ur sai, khân may vay buay bu năch mâu ăn sông sa đŏng bơh? Bu mâu vay ôh buay ndri. 35Gâp tâm ban ma bu klô nđăp ur sai, tât di nar ri tay bu tâm nkhah Gâp đah mpôl oh mon Gâp, ri mơ khân păng ăt sông sa.”

36Jêh ri Brah Yêsu ngơi nau ntât: “Bu mâu vay ôh nkhêk ao mhe, gay ma jâng mbôl ta ao sat, lah jan kơt nây ao mhe lĕ jêng sat, ndrel ma bok i nkhêk bơh ao mhe mbôl ta ao ơm păng mâu đŏng tâm di băl. 37Bu mâu vay ôh tê̆ prăp ndrănh play yŭng yar ƀon mhe ta dŭng ntô ơm, lah jan kơt nây ndrănh play yŭng yar ƀon mhe jan ăn dŭng ntô i nây prek, ndrănh hŭk, jêh ri dŭng ntô i nây jêng sat đŏng, yorlah dŭng ntô ơm mâu hôm ôh toch. 38Lah ndri bu tê̆ ndrănh play yŭng yar ƀon mhe ta dŭng ntô mhe, ri mơ dŭng, ndrel ma ndrănh hôm dadê. 39Lah lĕ jêh nhêt ndrănh play yŭng yar ƀon ơm, bu mâu hôm ôh ŭch nhêt i mhe jât, lah nhêt bu lah ‘I ơm kah rlau i mhe’.”

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index