Dritarja e kërkimit

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 1

ᑭᔅᑫᓕᓕᒥᐃᐌᐎᓐ

1ᒥᒉᑦ ᐁ ᑮ ᐅᑎᓇᒫᓱᒋᒃ ᒀᔭᔉ ᑭᒋ ᒪᓯᓇᐊᑭᒃ ᐎᑕᒫᑫᐎᓂᓕᐤ ᐁ ᐋᓕᒧᑕᑭᒃ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑫᒋᓈᔥ ᑳ ᑖᐺᑕᒫᒃ, 2ᒬᒋ ᐁ ᑮ ᐃᔑ ᐎᑕᒪᐎᔭᒥᒋᒃ, ᐊᓂᑭ ᓃᔥᑕᒻ ᑳ ᐙᐸᑕᑭᒃ ᐅᔅᑭᔑᑯᐙᐗ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑎᐹᑐᑕᑭᒃ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ; 3ᒥᓨᔑᓐ ᓀᔥᑕ ᓂᓚ ᐊᓯᒋ ᓂ ᑮ ᐃᑌᓕᑌᓐ, ᒥᑐᓂ ᐁ ᑮ ᓂᓯᑐᑕᒫᓐ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᒫᐗᒋ ᓃᔥᑕᒻ ᐅᒋ, ᑭᒋ ᒪᓯᓇᐊᒫᑖᓐ ᐁ ᑮ ᐃᔑ ᐊᑎ ᐃᑭᑭ, ᒫᐗᒡ ᑫᔅᑌᓕᑖᑯᓯᔮᓐ ᑎᐅᐱᓚᔅ, 4ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒪᓐ ᐁ ᑫᒋᓈᔦᓕᑖᑾᑭ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ, ᑳ ᑭ ᐃᔑ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑲᐎᔭᓐ᙮

ᓂᑳᓂᐎᒋᑳᑌᐤ ᒑᓐ ᐅᓯᑲᐋᑖᑫᐤ ᒋ ᓂᑖᐎᑭᑦ

5ᑮ ᐃᑖᐤ ᒣᒀᒡ ᑳ ᑎᐯᓕᒋᑫᓕᒋ ᐦᐁᕋᑕ, ᒎᑎᐊ ᑭᒋᐅᑭᒪᐗ, ᐯᔭᒃ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐤ ᓵᑲᕌᔭ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ, ᑳ ᐅᒌᑦ ᐊᐹᔭᐊ ᐅ ᒦᔅᑯᒡ ᐋᐸᑎᓯᐎ ᐃᓕᓕᒥᓕᒃ: ᐎᐗ ᒫᑲ ᑮ ᐅᑖᓂᓯᒥᑯ ᐁᕋᓇ, ᐃᓕᓴᐱᑦ ᒫᑲ ᑮ ᐃᔑᓂᑳᓱᓕᐗ᙮ 6ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒫᑲ ᑮ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐗᒃ ᐁ ᐙᐸᒥᑯᒋᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᐁ ᐱᒧᑖᑕᒸᒋᒃ ᒥᓯᐌ ᐅ ᑲᑫᔅᑴᐎᓂᓕᐗ ᓀᔥᑕ ᐃᑕᔓᐌᐎᓂᓕᐗ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᐁᑳ ᐁ ᐋᓉᓕᑖᑯᓯᒋᒃ᙮ 7ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᐅᒋ ᐅᑕᐙᔑᒥᔑᐗᒃ, ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᓂᑕᐅᔐᐤ ᐃᓕᓴᐱᑦ; ᐋᔕᔾ ᒫᑲ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑭ ᑭᔐᔮᑎᓯᐗᒃ᙮

8ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᒣᒀᒡ ᐁ ᑐᑕᒃ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐎ ᐋᐸᑎᓯᐎᓂᓕᐤ ᐅᑎᔥᑳᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒦᔅᑯᒡ ᑫ ᑐᑕᑭᐸᓐ, 9ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐃᑕᔓᐙᑖᑲᓂᐎᒋᒃ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ ᐁᐗᑯ ᐎᓚ ᐅᑦ ᐊᐸᑎᓯᐎᓐ ᑭᒋ ᐃᔅᒀᓴᒃ ᐎᑭᒫᓯᑲᓂᓕᐤ ᐃᔅᐱ ᐹᑐᑫᐙᑦ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᐅ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓕᒃ᙮ 10ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑮ ᐋᔭᒥᐋᐗᒃ ᐗᓚᐎᑎᒥᒃ, ᒣᒀᒡ ᐁ ᐃᔅᒀᓯᑳᑌᓕᒃ ᐎᑭᒫᓯᑲᓂᓕᐤ᙮

11ᑭ ᓄᑯᓰᔅᑕᑰᓕᐗ ᒫᑲ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐅᑦ ᐁᓐᒐᓕᒪ ᐁ ᓂᐸᐎᓕᒋ ᑭᒋᓂᔉ ᐃᑌᑫ ᐎᑯᒫᓯᑯᓂᐎ ᐸᑭᒋᑲᓈᐱᔅᑯᒃ᙮ 12ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᓵᑲᕌᔭ ᐎᐋᐸᒫᑦ, ᑭ ᒥᑯᔥᑳᑌᓕᑕᒻ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᐅᑎᑎᑯ ᓭᑭᓯᐎᓂᓕᐤ᙮ 13ᒫᑲ ᑮ ᐃᑎᑯ ᐁᓐᒐᓚ, ᐁᑳᐎᓚ ᓵᓭᑭᓯ, ᓵᑲᕌᔭ: ᐌᓴ ᐱᔑᒋᒋᑳᑌᐤ ᑭᑦ ᐋᔭᒥᐋᐎᓐ; ᑭᐗ ᐃᓕᓴᐱᑦ ᒫᑲ ᑭ ᑳ ᓂᑖᐎᑭᑕᒫᒃ ᑫ ᐅᑯᓯᓯᔭᓐ, ᒑᓐ ᒫᑲ ᑭ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᑕᐤ᙮ 14ᑭ ᑳ ᒥᓚᐙᑌᓐ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᑳ ᓯᑭᓓᓯᓐ; ᒥᒉᑦ ᒫᑲ ᑲᑕ ᒥᓚᐙᑕᒶᒃ ᐁ ᓂᑕᐎᑭᓕᒋ᙮ 15ᐌᓴ ᑲᑕ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐤ ᐅᔅᑭᔑᑯᓕᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ, ᓇᒪᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᒥᓂᑴᐤ ᔓᒥᓈᐳᓕᐤ ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑫᒀᓕᐤ ᐁ ᓱᑳᑲᒥᓂᓕᒃ, ᑲᑕ ᓵᑲᔅᑭᓀᔅᑳᑯ ᒫᑲ ᐸᓓᑭ ᐊᒑᑾ ᐙᐙᒡ ᐅᑳᐎᔭ ᐅᔅᐹᔮᓕᒃ ᐅᒋ᙮ 16ᒥᒉᑦ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᐃᔅᕃᐃᓪ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕ ᑲᑕ ᑴᔅᑳᑎᓯᐁᐤ ᑭᒋ ᐊᑑᔅᑲᐙᓕᒋ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᐅ ᑭᒋᒪᓂᑐᒥᓕᐗ᙮ 17ᑲᑕ ᓂᑳᓄᑕᐌᐤ ᒫᑲ ᐃᓛᐃᒐᐗ ᐅᑦ ᐊᒑᑯᓕᒃ ᓀᔥᑕ ᐅ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᓕᒃ, ᑭᒋ ᑴᔅᑭᓇᒸᑦ ᐅᑖᐎᒫᐗ ᐅᑌᐃᓕᐗ ᐊᐙᔑᔕ ᐃᔑ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᑳ ᔑᐱᑕᒥᓕᒋ ᑭᒋ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒥᓕᒋ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑳ ᒀᔭᔅᑭᑎᓕᒋ; ᑭᒋ ᐋᔦᔅᑲᐎᑕᒪᐙᑦ ᐃᓕᓕᐗ ᑳ ᐙᐌᔑᑕᒫᑦ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ᙮

18ᓵᑲᕌᔭ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐤ ᐁᓐᒐᓚ, ᑖᓐᑌ ᑫ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒫᓐ ᐅᒪ? ᐌᓴ ᓂ ᑭᔐᓕᓕᐎᓐ, ᓂᐗ ᓀᔥᑕ ᐋᔕᔾ ᑭᔐᔮᑎᓯᐤ᙮

19ᐁᓐᒐᓪ ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᓂᓚ ᐁᐗᑯ ᑫᑉᕆᐃᓪ, ᑳ ᐅᑎᔥᑲᐎᑳᐸᐎᔅᑕᐗᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ; ᓂ ᑭ ᐯᒋᑎᔕᐅᑳᐎᓐ ᒫᑲ ᑭᒋ ᐋᔭᒥᐃᑖᓐ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐙᐸᑎᓕᑖᓐ ᐅᐅ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓇ᙮ 20ᒫᑎᑲ ᒫᑲ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑳ ᓂᑕᐙᓐ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑳ ᑮ ᐋᔭᒥᓐ, ᐹᑎᒪ ᐊᓂᒪ ᑫ ᑭᔑᑳᒃ ᐃᔅᐱ ᑫ ᐃᑭᑭ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ, ᐁᑳ ᐁ ᑖᐺᑕᒪᓐ ᓂᑦ ᐋᔭᒥᐎᓇ, ᑫ ᑎᐱᐸᓕᑭ ᓇᐃᐸᓕᑾᐌ᙮

21ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐯᐁᐗᒃ ᓵᑲᕌᔭᐗ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒶᒃ ᐃᔥᐱᔥ ᑭᓉᔥ ᐁ ᐃᑖᓕᒋ ᑭᒋᐋᔭᒦᐁᐎᑲᒥᑯᒃ᙮ 22ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐱᐁᒋ ᐗᓚᐎᑦ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᑲᔥᑭᑕᐤ ᑭᒋ ᐋᔭᒥᐋᑦ: ᑮ ᐊᑎ ᓂᓯᑕᐌᓕᑕᒶᒃ ᒫᑲ ᐁ ᑮ ᐃᔑᓇᒮᓕᒋ ᑭᒋ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ; ᐌᓴ ᑮ ᐙᔅᑎᓇᒪᐌᐤ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐅᒋ ᐋᔭᒥᐤ᙮

23ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᐎᐸᒡ ᐁ ᑮ ᑎᐱᐸᓕᓕᑭ ᑭᔑᑳᐗ ᐃᔥᐱᔥ ᑭᒋ ᐋᐸᑎᓯᑦ, ᑮ ᓇᑕᐎ ᐃᑐᑌᐤ ᑎᐱᓚᐌ ᐎᑭᒃ᙮ 24ᐹᑎᒫ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᑭᔑᑳᐗ ᐎᐗ ᑮ ᐊᑎ ᑲᓄᔥᑲᑖᐗᓱᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑳᓱᓕᐗ ᓂᔮᓚᓪ ᐱᓯᒶ, ᐁ ᐃᑙᓕᒋ, 25ᐁᑯ ᑳ ᐃᔑ ᑐᑕᒪᐎᑦ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ, ᒣᒀᒡ ᐊᓂᐃ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᑭ ᑳ ᑲᓇᐙᐸᒥᑦ ᑭᒋ ᐃᑲᑌᓇᒃ ᓂ ᒫᓓᓕᒥᑯᓯᐎᓂᓕᐤ ᐃᓕᓕᓈᒃ᙮

ᓂᑳᓂᐎᒋᑳᑌᐤ ᒋᓴᔅ ᒋ ᓂᑖᐎᑭᑦ

26ᓂᑯᑣᔅ ᐱᓯᒧᒃ ᒫᑲ ᐊᓇ ᐁᓐᒐᓪ ᑫᑉᕆᐃᓪ ᑮ ᐃᑎᔕᐅᑯ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᑳᓕᓕᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᒃ, ᓇᓴᕋᑦ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᑌᒃ, 27ᑭᒋ ᓇᑕᐙᐸᒫᑦ ᐅᔥᑭᓂᑭᔅᑴᐗ ᑳ ᑮ ᑭᔅᑭᒫᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ ᒎᓯᑉ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᓱᓕᒋ, ᑌᐱᑦ ᐅ ᐯᔭᑯᑌᒥᓕᒃ ᑳ ᐅᒋᓕᒋ; ᐊᓇ ᐅᔥᑭᓂᑭᔅᑴᐤ ᒫᑲ ᑮ ᐃᔑᓂᑳᓱ ᒣᕆ᙮ 28ᐊᓇ ᐁᓐᒐᓪ ᒫᑲ ᑮ ᐱᑐᑲᐌᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐦᐁᓪ, ᑭᓚ ᓈᔅᐱᒡ ᑳ ᔕᐌᓕᒥᑲᐎᔭᓐ, ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑭ ᐎᒉᐎᒃ: ᑭ ᔕᐌᓕᑖᑯᓯᓐ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᐃᔅᑴᐗᒃ᙮

29ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐎᐋᐸᒫᑦ, ᑮ ᒥᑯᔥᑳᑌᓕᑕᒻ ᐅᑦ ᐃᑗᐎᓂᓕᐤ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒫᒥᑐᓀᓕᑕᒻ ᑫ ᐃᑌᓕᑖᑾᓂᓕᒃ ᐅᒪ ᑳ ᐃᔑ ᐊᑕᒥᔅᑳᑯᑦ᙮ 30ᑮ ᐱᑎᑯ ᒫᑲ ᐁᓐᒐᓚ, ᐁᑳᐎᓚ ᓭᑭᓯ, ᒣᕆ: ᐌᓴ ᑭ ᑮ ᔕᐌᓕᒥᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮ 31ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ, ᑭ ᑳ ᑲᓄᔥᑲᑖᐗᓱᓐ ᑭᔅᐹᔭᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᑳ ᐅᑯᓯᓯᓐ, ᑭ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᑕᐤ ᒫᑲ ᒋᓴᔅ᙮ 32ᑲᑕ ᑭᔅᑎᓯᐤ, ᑲᑕ ᐃᔑᓂᑳᑕᐤ ᒫᑲ ᐅᑯᓯᓴ ᒥᔭᐗᒋ ᐃᔅᐯᓕᑖᑯᓯᑦ: ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᒫᑲ ᑲᑕ ᒥᓕᑯ ᐅᑖᐎᔭ ᑌᐱᑦ ᐅ ᑭᒋᐅᑭᒪᐗᐱᐎᓂᓕᐤ: 33ᑲᑕ ᑎᐯᓕᑕᒬᐤ ᒫᑲ ᒉᑲᐸ ᐎᑭᓕᐤ ᑳᑭᑫ: ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ ᒫᑲ ᓇᒪᐙᔅᑳᑦ ᑲᑕ ᐃᔥᒀᐸᓕᓕᐤ᙮

34ᐁᑯ ᒣᕆ ᐁᑖᑦ ᐁᓐᒐᓚ, ᑖᓐᑌ ᑫ ᑮ ᐃᑭᒃ ᐅᒪ, ᐁᑳ ᐁ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᒪᒃ ᓈᐯᐤ?

35ᐁᓐᒐᓪ ᒫᑲ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ, ᐁ ᐃᑖᑦ, ᐸᓓᑭ ᐊᒑᒃ ᑭ ᑳ ᐯᒋ ᐅᑎᑎᒃ, ᓀᔥᑕ ᒫᐗᒋ ᐁᔅᐯᓕᑖᑯᓯᑦ ᐅ ᑲᔥᑭᐅᐎᓐ ᑭ ᑳ ᐅᑲᐙᔅᑌᔅᑳᑯᐙᓐ: ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐊᓂᒪ ᐸᓓᑭ ᑫᒀᓐ ᑫ ᓂᑖᐎᑭᑖᔭᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑯᓯᓴ ᑲᑕ ᐃᔑᓂᑳᑌᐤ᙮ 36ᒫᑎᑲ ᒫᑲ, ᑭ ᐙᑯᒫᑲᓐ ᐃᓕᓴᐱᑦ, ᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᑯᔐᐤ ᐅ ᑭᔐᔮᑎᓯᐎᓂᒃ, ᐊᓄᒡ ᒫᑲ ᐁᐗᑯ ᓂᑯᑣᔅ ᐱᓯᒧᒃ ᐁ ᑲᓄᔥᑲᑖᐗᓱᑦ, ᐊᓇ ᑳ ᑭ ᐃᔑᓂᑳᑖᑲᓂᐎᑦ ᐁᑳ ᑳ ᓂᑕᐅᔐᑦ᙮ 37ᐌᓴ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᓇᒪᐎᓚ ᑫᒀᓕᐤ ᑲᑕ ᐊᑖᐎᑕᐤ᙮

38ᒣᕆ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑲᓇᐙᐸᒥᒻ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᔅᑴᒪ; ᐁᑯᔑ ᓂ ᑳ ᐃᑎᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐃᑗᔭᓐ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᓀᑲᑎᑯᑦ ᐁᓐᒐᓚ᙮

ᒣᕇ ᒥᐗᑎᑌᐤ ᐃᓕᓴᐯᑕ

39ᒣᕆ ᒫᑲ ᑮ ᐸᓯᑯ ᒣᒀᒡ ᐊᓂᐃ ᐁ ᑭᔑᑳᑭ, ᑮ ᑭᓕᐱ ᐃᑐᑌᐤ ᒫᑲ ᐗᒌ ᐊᔅᑮᒃ, ᐯᔭᒃ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᒎᑕᐃᒃ; 40ᑮ ᐱᑐᑫᐌᐤ ᒫᑲ ᓵᑲᕋᔭᓴ ᐎᑭᓕᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐊᑕᒥᔅᑲᐌᐤ ᐃᓕᓴᐱᑕ᙮ 41ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᐃᓕᓴᐱᑦ ᐱᐁᑕᒸᑦ ᒣᕆᔭ ᐅᑦ ᐊᑕᒥᔅᑲᑫᐎᓂᓕᐤ, ᐊᐙᔑᔕ ᑮ ᑳᔥᑯᑎᓕᐗ ᐅᔅᐹᔮᒃ: ᐃᓕᓴᐱᑦ ᒫᑲ ᑮ ᐊᑎ ᓵᑲᔅᑭᓀᔅᑳᑯ ᐸᓓᑭ ᐊᒑᑾ᙮ 42ᓀᔥᑕ ᑮ ᐋᔭᒥᐤ ᐁ ᑭᔗᐌᑦ, ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᑭ ᔕᐌᓕᑖᑯᓯᓐ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᐃᔅᑴᐗᒃ, ᔕᐌᓕᑖᑾᓐ ᒫᑲ ᑭᔅᐹᔮᒃ ᑫ ᐅᒋᐸᓕᒃ᙮ 43ᑫᒀᓐ ᒫᑲ ᐌᒋ ᑭ ᐃᑐᑖᑲᐎᔮᓐ, ᑭᒋ ᐯᒋ ᓈᔑᓕᒋ ᓂ ᑎᐯᓕᒋᑫᒻ ᐅᑳᐎᔭ? 44ᐌᓴ, ᒫᑎᑲ, ᐎᐸᒡ ᐁ ᐯᑖᑾᒃ ᑭᑦ ᐊᑕᒥᔅᑳᑫᐎᓐ ᓂᑕᐗᑳᒃ, ᐊᐙᔑᔥ ᑮ ᒀᔅᑯᑎᐤ ᓂᔅᐹᔮᒃ ᐁᔅᐱᒋ ᒥᓚᐙᑕᒃ᙮ 45ᔕᐌᓕᑖᑯᓯᐤ ᒫᑲ ᐊᓇ ᑳ ᑖᐺᑕᒃ: ᐌᓴ ᑲᑕ ᑎᐱᐸᓕᐗ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᑮ ᐎᑕᒫᑯᑦ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ᙮

ᒣᕇ ᐅᒫᒥᒋᒥᐁᐎ ᓂᑲᒧᓐ

46ᒣᕆ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᓂ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓐ ᒫᒥᒋᒣᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ, 47ᓂᑦ ᐊᒑᒃ ᓀᔥᑕ ᑮ ᒥᓚᐙᑌᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᓂ ᐱᒫᒋᐃᐌᒻ᙮ 48ᐌᓴ ᑮ ᓈᑲᑕᐙᐸᑕᒬᐤ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑭᓛᑲᓂᔅᑴᒪ ᐅ ᑕᐸᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓂᓕᐤ; ᐌᓴ, ᒫᑎᑲ, ᐊᓄᒡ ᐅᒋ ᒥᓯᐌ ᑫ ᐋᓂᔅᑫᐱᒫᑎᓯᒋᒃ ᔕᐌᓕᑭᑖᑯᓯᐤ ᓂ ᑳ ᐃᑎᑾᒃ᙮ 49ᐌᓴ ᐊᓇ ᑳ ᓯᑳᑎᓰᑦ ᓂ ᑮ ᑐᑕᒫᒃ ᑭᒋ ᑫᒀᓇ; ᐸᓓᑲᓂᓕᐤ ᒫᑲ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓐ᙮ 50ᐅ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᒫᑲ ᐋᔮᓕᐗ ᐊᓂᐃ ᑳ ᓇᓂᒌᔅᑖᑯᑦ ᒧᔕᒃ ᐃᓕᑯᒃ ᑫ ᐋᔮᓂᔅᑫ ᐱᒫᑎᓯᓈᓂᐗᒃ᙮ 51ᐅᔅᐱᑐᓂᒃ ᑮ ᐅᒋ ᐙᐸᑎᓕᐌᐤ ᒪᔥᑲᐎᓯᐎᓂᓕᐤ: ᑮ ᐗᓴᓶᑎᔕᐌᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑭᔅᑌᓕᒧᓕᒋ ᐁ ᐃᔑ ᒥᑐᓀᓕᑕᒥᓕᒋ ᐅᑌᐃᓕᒃ᙮ 52ᐅᑦ ᐊᐱᐎᓂᓕᒃ ᑮ ᐅᒋ ᓂᑎᓀᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᓱᑳᑎᓯᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᐁᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑕᐸᑌᓕᑖᑯᓯᓕᒋ᙮ 53ᑮ ᑮᔥᐳᐁᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᓄᑌᑲᑌᓕᒋ ᒥᓗ ᑫᒀᓇ ᐅᒋ; ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᑳ ᒥᔕᑭᓯᓕᒋ ᐱᔑᔑᒃ ᑮ ᑭᒋᑎᔕᐌᐤ᙮ 54ᑮ ᐎᒋᐁᐤ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᒪ ᐃᔅᕃᐃᓚ, ᐁ ᑭᔅᑭᓯᑦ ᐅ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ; 55ᒬᒋ ᑳ ᑮ ᐃᑖᑦ ᑯᑖᐎᓇᐗ, ᐁᑉᕃᐊᒪ, ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᓕᐗ ᑳᑭᑫ᙮

56ᒣᕆ ᒫᑲ ᑮ ᐎᑭᒣᐤ ᓈᓐᑕᐤ ᓂᔅᑐ ᐱᓯᒶ, ᐁᑯ ᑳᐌᑦ ᑎᐱᓚᐌ ᐎᑭᒃ᙮

ᐁ ᐃᔑ ᓂᑖᐎᑭᑦ ᒑᓐ ᐅᓯᑲᐋᑖᑫᐤ

57ᐃᓕᓯᐱᑦ ᐅ ᑭᔑᑳᒻ ᒫᑲ ᒥᑐᓂ ᑮ ᑎᐱᐸᓕᓕᐤ ᑭᒋ ᐋᐸᒪᐗᓱᑦ; ᑮ ᐅᑯᓯᓯᐤ ᒫᑲ᙮ 58ᐎᒋᐃᓕᓕᐗ ᒫᑲ ᓀᔥᑕ ᐅ ᐙᑯᒫᑲᓇ ᑮ ᐯᑕᒥᓕᐗ ᐁ ᑮ ᐃᔑ ᐙᐸᑎᓕᑯᑦ ᐅ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ, ᑮ ᐎᒋᒥᓚᐗᑕᒧᒥᑯ ᒫᑲ᙮

59ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᐁᑎ ᔭᓇᓀᐤ ᑭᔑᑳᓚᒃ, ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐗᒃ ᑭᒋ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔣᒋᒃ ᐊᐙᔑᔕ; ᓴᑲᕌᔭᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐃᔑᓂᑳᑌᐤ, ᑳ ᐃᔑᓂᑳᓱᓕᒋ ᐅᑖᐎᔭ᙮ 60ᐅᑳᐎᔭ ᒫᑲ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᓕᐗ ᐁ ᐃᑗᓕᒋ, ᓇᒪᐎᓚ; ᒫᑲ ᒑᓐ ᑲᑕ ᐃᔑᓂᑳᑕᐤ᙮

61ᑮ ᐃᑎᑯ ᒫᑲ ᓇᒪᑌᐤ ᐊᐌᓇ ᑭ ᐙᑯᒫᑲᓇᒃ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᐅᒪ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᑖᑲᓂᐎᑦ᙮ 62ᑮ ᐙᔅᑎᓇᒪᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᐅᑖᐎᓕᐗ, ᑫ ᐃᔑ ᓇᑕᐌᓕᒫᑴ ᑭᒋ ᐃᔑᓂᑳᑖᑲᓂᐎᓕᒋ᙮

63ᑮ ᓇᑐᑕᒪᐤ ᒫᑲ ᒪᓯᓇᐃᑲᓈᑎᑯᓕᐤ, ᐁᑯ ᒣᓯᓇᐃᑫᑦ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᒑᓐ ᐃᔑᓂᑳᓱ᙮ ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒶᒃ᙮ 64ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᐅᑐᓐ ᑮ ᐹᔅᑭᑌᐸᓕᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᐅᑌᓚᓕ ᑮ ᐊᐱᑯᐸᓕᓕᐤ, ᑮ ᐋᔭᒥᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒫᒥᒋᒣᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ᙮ 65ᑮ ᐅᑎᑎᑯᐗᒃ ᒫᑲ ᓭᑭᓯᐎᓂᓕᐤ ᒥᓯᐌ ᐙᔅᑲ ᑳ ᑕᔑᑫᒋᒃ: ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᑮ ᐋᔨᐋᓕᒧᒋᑳᑌᐗ ᒥᓯᐌ ᐁᔅᐱᔖᒃ ᐗᒋᐎ ᐊᔅᑮᒃ ᒎᑎᐊᐃᒃ᙮ 66ᒥᓯᐌ ᐊᓂᑭ ᒫᑲ ᑳ ᐯᑕᑭᒃ, ᑮ ᓇᐊᔅᑕᐗᒃ ᐅᑌᐃᐙᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᑖᓂ ᑫ ᐃᑖᑎᓰᑦ ᐊᐗ ᐊᐙᔑᔥ! ᑮ ᐎᒉᐎᑯᐌᐤ ᒫᑲ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᐅᒋᒋᓕᐤ᙮

ᓵᑲᕌᔭ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐎᓐ

67ᐅᑖᐎ ᒫᑲ, ᓵᑲᕌᔭᐗ ᑮ ᓵᑲᔅᑭᓀᔅᑳᑯᓕᐗ ᐸᓓᑭ ᐊᒑᑾ, ᑮ ᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐎᐋᔭᒥᐤ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑗᑦ, 68ᑲᑕ ᐎ ᑭᔅᑖᒋᒪᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐃᔅᕃᐃᓪ ᐅ ᑭᒋᒪᓂᑐᒪ; ᐌᓴ ᑮ ᒪᐗᑎᑌᐤ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐱᒫᒋᐁᐤ ᐅᑦ ᐃᓕᓕᒪ᙮ 69ᓀᔥᑕ ᑭ ᑭ ᐸᓯᑯᓇᒫᑯᓇᐤ ᐱᒫᒋᐃᐌᐎᓂ ᐁᔥᑲᓂᓕᐤ, ᐎᑭᓕᒃ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᒪ ᑌᐱᑕ; 70ᒬᒋ ᑳ ᑮ ᐃᑗᑦ ᐅ ᑐᓂᓕᒃ ᐅᒋ ᐅ ᐸᓓᑭ ᑭᔅᑭᐙᐃᑫᒪ ᑳ ᑮ ᐃᑖᓕᒋ ᐊᔅᐱᓐ ᑳ ᐯᒋ ᐊᔅᑭᐗᒃ; 71ᑭᒋ ᐱᒫᒋᐃᑲᐎᔭᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐎ ᒪᒋᑐᑖᑕᑯᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᒋᒋᐙᒃ ᐅᒋ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐸᒀᑎᑕᑯᒃ; 72ᑭᒋ ᑎᐱᐸᓕᑖᑦ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᔖᐌᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ ᑳ ᑮ ᐃᑖᑦ ᑯᑖᐎᓇᐗ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᑲᓄᑭᔅᑭᓯᑦ ᐅ ᐸᓓᑭ ᓇᔅᑯᒥᐌᐎᓐ; 73ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑭᒋᐃᑗᐎᓂᓕᐤ ᑳ ᑮ ᑭᒋᐃᑖᑦ ᑯᑖᐎᓇᐗ ᐁᑉᕃᐊᒪ, 74ᑭᒋ ᒥᓕᑕᒃ, ᑭᓚᓈᓇᐤ ᐁ ᐎᑾᒋᐃᑲᐎᔭᒃ ᐅᒋᒋᐙᒃ ᐅᒋ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐎ ᒪᒋᑐᑖᑕᑯᒃ, ᑭᒋ ᐊᑐᔅᑫᔅᑕᐗᒃ ᐁᑳ ᐁ ᓭᑭᓯᔭᒃ, 75ᐸᓓᑭᓯᐎᓂᒃ ᓀᔥᑕ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓂᒃ ᐁ ᑲᓇᐙᐸᒥᑕᒃ ᒥᓯᐌ ᑭᔑᑳᐗ ᑫ ᐱᒫᑎᓯᐗᑴ᙮ 76ᑭᓚ ᒫᑲ, ᐊᐙᔑᔥ, ᑭ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᑎᑳᐎᓐ ᒥᔭᐗᒋ ᐃᔅᐯᓕᑖᑯᓯᑦ ᐅ ᑭᔅᑭᐙᐃᑫᒪ: ᐌᓴ ᑭ ᑳ ᓂᑳᓄᑕᐗᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑭᒋ ᐙᐌᔑᑕᒪᐗᑦ ᐅ ᒣᔅᑲᓇᐗ; 77ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒧᐃᒪᑦ ᐱᒫᒋᐃᐌᐎᓂᓕᐤ ᐅᑦ ᐃᓕᓕᒪ, ᑭᒋ ᐅᒋ ᐊᔐᓇᒪᐙᑲᓂᐎᓕᒋ ᐅ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓂᓕᐙ, 78ᐅ ᓗᔅᐱᓯᐎ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓂᒃ ᐅᒋ ᑭ ᑭᒋᒪᓂᑐᒥᓇᐤ; ᑳ ᐅᒋ ᒪᐗᑎᑎᑯᔭᒃ ᐊᓂᒪ ᐙᐸᓐ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐅᒋ, 79ᑭᒋ ᐙᔅᑌᓇᒫᑯᒋᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐗᓂᑎᐱᔅᑲᐱᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᓐᑕ ᐁ ᑎᑳᔅᑌᔅᑳᑯᒋᒃ ᓂᐱᐎᓂᓕᐤ ᑭᒋ ᑭᔅᑭᓄᑖᑖᑦ ᑭᓯᑎᓇᐗ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓂᒃ ᐃᔑ᙮

80ᐊᓇ ᐊᐙᔑᔥ ᒫᑲ ᑮ ᐊᑎ ᓂᑖᐃᑭᐤ, ᓀᔥᑕ ᐋᒋᐱᑯ ᑮ ᐊᑎ ᓵᐱᐤ ᐅᑦ ᐊᒑᑯᒃ, ᐸᑾᑕᔅᑲᒥᑳᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑖᐤ ᐱᓕᔥ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᒃ ᐁ ᑮ ᐙᐸᒥᑯᑦ ᐃᔅᕃᐃᓚ᙮