Dritarja e kërkimit

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᓘᒃ 13:1

ᑴᔅᑭ ᑭᒪᒋᐃᑎᐎᓂᐙᐤ ᐅᒋ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᒃ

1ᑮ ᐃᑖᐗᒃ ᐁᑯ ᒣᒀᒡ ᐋᑎᑦ ᐊᐌᓂᑭ ᑳ ᐋᓕᒧᑕᒪᐙᒋᒃ ᑳᓕᓕᐎᓕᓕᐗ, ᐅᒥᑯᓕᐤ ᐹᐃᓚᑦ ᑳ ᑭ ᐊᓯᑎᓇᒸᑦ ᐅ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓂᐙᒃ