Dritarja e kërkimit

Juan 13:18

18“Pero éwanék mégkagi tungkul dikam a étanan.” kagi ni Jesus, “da te esa dikam a éwan masuwerte. Tukoy ta kam a pinili ko, a te esa dikam a méngitokyon diyakén. Saya i mangtupada to kagi ta kasulatan, a taraidorénék kan no kaguman ko a kadipon ko.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index