Dritarja e kërkimit

Marcos 5

Ginamot Ni Jesus Tu Lélake a Hinayup

1Nadid, dinumemét de Jesus ta banuwan na tolay a Gadareno ta dibilew. 2Ey to kéahawas de to abeng, éy sinambat side no esa a lélake a hinayup, a gébwat to kapusanto. 3Siya éy nale a négiyan to kapusanto. Ey éwan dén tu maari a méngiegut diya. Maski kadena éy éwan maari, 4da ginapus de dén siya ta meadu a beses ta kadena sakay bangkiling. Pero tu kadena éy binabégsot na, sakay tu bangkiling éy tinétéltég na san. Ey éwan tu tolay a makagipos diya. 5Aldo éy ta kélép éy basta méglélebutén siya to lébélbéng sakay du bukibuked, a mégkékélesén siya, sakay tinétalinguan na i bégi naa ta bito.

6Nadid, pékatan-aw na ni Jesus, éy naginan siya a linumuhud diya, 7sakay dinumulaw ta mebagség, a kinagi na, a “Anya i pékialam mua diyakén, Jesus? Siko i anak na mataas a Diyos! Diyanék pad péparusaan!” 8Kinagi na dén i éya, da inutusan dén ni Jesus tu medukés a espiritu a umibut dén to lélake.

9Ey kinagi ni Jesus diya, a “Ti ésiya i ngahen mua?” “Ti keaduan,” kagi na, “i ngahen kua; da meadu kame.” 10Ey dinumaying siya ni Jesus, a “Diyan pad iyébut didi hayupa ta adeyo.”

11Nadid, te meadu sa a babuy a mégkan ta disat no buked ta éya. 12Ey du dimonyo a édse to lélake, éy pinékiohon de ni Jesus, a “Iagton mo kame san ta bégi didi babuy yae, a pasdépén mo kame dide.” 13Ey pinumayag dén ti Jesus. Kanya du dimonyo éy inumibut side to lélake, a tulos sinomdép side du babuy. Ey bigla a minagpaginan du babuy a bulnok, a sinumegbu side a étanan to diget, a tulos de a minalimés. Manga éduwa side a libu a babuy.

14Nadid, du mégbantay du babuy, éy ginuminan dén side. Ey nibébaheta de du étanan to banuwan de. Ey du tolay, éy inumange side ni Jesus, monda meta de éng anya i nanyaria. 15Ey kédemét de ni Jesus, éy neta de tu lélake a hinayup, a te eknud dén siya, a mahusay dén. Sakay te badu dén siya. Ey inumanteng du tolay. 16Ey du tolay a minaketa ta éya a nanyari, éy nibaheta de du iba i tungkul to lélake, sakay du babuy. 17Ey nipékiohon de ni Jesus a humektat siya to lugar de.

18Nadid, pékasakay ni Jesus to abeng de, éy tu lélake a ginamot na, éy nékiohon siya ni Jesus éng maari siya a kumuyog. 19Pero sinaway ni Jesus. “Sumoli ka san nadid ta bile moy,” kagi na, “sakay ikagi mo dide i ginimet na Diyos diko, éng kodya i nipangagbi naa diko.” 20Kanya tu lélake, éy nagsoli siya, a inumange siya ta Dekapolis, sakay nibaheta na du tolay éng anya i ginimita ni Jesus diya. Ey mégtaka du étanan a nakabati.

Tu Anak a Minate, Sakay Tu Bébe a Minangkébil Ni Jesus

21Nadid, to kéahabes de Jesus to kinagébwatan de, éy sinambat man dén siya na meadu a tolay to édse na pabi ta sabeng. 22Ey inumadene diya i esa a Judeo, a ti Hayro i ngahen naa. Siya tu tagapamahala to kapilya ta éya. Ey péketa na ni Jesus éy dinumapa siya ta harap na, 23a dinumaying diya. “Adene a mate tu anak ko,” kagi na. “Umange ka pad a itupu mo i kamét mua diya, monda maghusay siya, monda éwan siya mate.”

24Ey kinumuyog ti Jesus diya. Ey te meaadu be a tolay a kinumuyog be, a hanggan da mepiit side ta palebut ni Jesus.

25To péglakad de éy kaunonod ni Jesus i esa a bébe a te saket. Labindalawa dén a taon siya a mégdédigién. 26Nagpagamot siya ta meadu a doktor, a hanggan da ginasta na dén tu kuhata na a étanan. Pero éwan siya nagamot, éngˈwan lumélalo san tu saket na. 27-28To pékabaheta na ni Jesus, éy kinagi na to isip na, a “Eng makbilan ko san i damit naa, éy maghusayék dén.” Kanya inumadene siya to adég ni Jesus, 29sakay kembilan na tu badu na, éy basta naghusay siya agad. Ey nabati na a nagamot dén i bégi naa.

30Pero ti Jesus, agad na naramdaman a te nagkébil diya, a tulos nagamot. Kanya sinumuleg siya, sakay kinagi na du tolay, a “Ti ésiya i minangkébila ta badu kuae?” 31Ey du alagad na, éy kinagi de diya, a “Bakit, Maistu, ipakelagip mo ya? Meséldit-séldit kitam didi tolayae! Meadu i méngkébil diko!” 32Ey linameng ni Jesus du tolay, éng ti ésiya i nangkébil diya. 33Ey tu bébe, pékabati na a naghusay dén siya, éy inumanteng siya a tahod. Tulos tinumokém siya to tikéd ni Jesus, sakay kinagi na diya i buu a katutuhanan. 34“Anéng,” kagi ni Jesus, “diyan ka méganteng. Pinahusay ka dén na péniwala mo diyakén. Ikad mo dén. Mahusay ka dén.”

35Nadid, mégkagi pabi ti Jesus to bébe, éy te dinumemét a gébwat to bile no mataas a Judeo, a kinagi de diya, a “Minate dén tu anak mo. Diyan mo dén abalaén i maistua.”

36Pero ti Jesus, pékabati na to kinagi de to mataas a Judeo, éy kinagi na diya, a “Diyan ka méganteng. Umasa ka san diyakén” 37Ey sinaway ni Jesus du iba a kumuyog dide. Basta ti Pedro san i kaguman na, sakay de Santiago a patwadi, sakay tu mataas a Judeo. 38Nadid, kédemét de to bile no mataas a Judeo, éy neta ni Jesus a méligalig du tolay sa, a mégpégsanget side. 39Ey sinomdép siya, a kinagi na dide, a “Bakit méligalig kam a mégpégsanget? Ewan minate i anaka. Natidug san siya.”

40Ey du tolay sa, éy pinégngihitan de san ti Jesus. Ey ti Jesus, éy pinaluwas na side to bile. Basta i kaguman na sana to lubuk éy tu ina no anak, sakay tu ama na, sakay tu alagad na a étélo. Sakay sinomdép side to kuwarto no anak, 41sakay kembilan ni Jesus tu kamét na, sakay kinagi na diya, a “Anéng, umégkat ka dén.”

42Ey tu anak, éy inumégkat siya agad, sakay tulos siya a méglakad. I idad na sana éy sapulu éy ta éduwa a taon. Ey du tolay sa, éy mégpégtaka side a tahod. 43Ey nibilin dide ni Jesus ta mahigpit, a diyan de iyébaheta ta maski ti ésiya i nanyaria. Sakay inutusan na be side a mégpakan to anak.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index