Dritarja e kërkimit

Mateo 17

Nabagu Tu Idsura Ni Jesus

1Nadid, kélipas na éném a aldew, éy kinuyog ni Jesus de Pedro, sakay de Santiago a patwade (ti Juan i wadi na). Nanohobuk side to melangkaw a buked. 2Ey to édsa de sa, éy neta de a nabagu tu idsura ni Jesus. I mata naa éy nagdemlag a koman i bilag, sakay linumatak i badu naa a medemlag be dén. 3Ey du étélo a alagad, éy neta de nadid ti Moises sakay ti Elias, a kauhon ni Jesus. 4Ey ti Pedro, kinagi na ni Jesus, a “Panginoon, maigi pa éy édse kitam san dén. Eng gustu mo, éy pagbile me kam ta étélo a kékétihék a bile; esa diko, esa ni Moises, sakay esa ni Elias.”

5Nadid, mégkagi pabi ti Pedro, éy tinaklében side no medemlag a kuném. Ey kinagi no boses to kuném, a “Séˈ ina i mahal kua a anak, a kasahatan ko a tahod. Baten moy siya.” 6Ey du étélo a alagad, pékabati de ta éya, éy inumanteng side a tulos side minedapa. 7Pero inadenean side ni Jesus a kembilan na side, a kinagi na, a “Tumaknég kam dén, a diyan kam méganteng.” 8Ey to kéadngas de, éy éwan side tu mineta, éngˈwan basta ti Jesus.

9Nadid, namulnok side to buked, éy kinagi ni Jesus dide, a “Diyan moy kékagin ta maski ti ésiya i mineta moya, hanggan éwanék mabuhay a huway, sakén a lélake a gébwat ta langet.” 10Ey kinagi du alagad diya, a “Bakit du maistu ta rilihiyon, éy kékagin de a meditol kan se ti Elias a umange, bagu tu tagapagligtas ta mundua?” 11“Tahod ngani,” kagi ni Jesus, “umange pa se ti Elias a talaga, a monda paghandaén na i étanan. 12Pero tandaan moy, inumange dén se ti Elias, pero éwan siya natenggi na tolay. Basta linoko de siya ayun to gustu de. Kona be sa sakén, pahirapanék de be. Sakén a lélake a gébwat ta langet.” 13Nadid, to pégkagi dén ni Jesus ta éya, éy napospusan dén du alagad a ti Juan bale a Mégbinyag i pinégkagian naa.

Pinahusay Na Tu Anak a Hinayup

14Nadid, késoli de to meadu a tolay, éy inumadene diya i esa a lélake, a linumuhud ta harapa ni Jesus, a kinagi na, a 15“Panginoon, kagbian mo tu anak ko. Basta manghimatay siya, a masiyadu i hirap naa éng sumingga, da medalas siya a metumba ta apoy, o dikaya ta dinom. 16Ey niange ko dén siya du alagad mo,” kagi na, “pero éwan de napahusay.”

17Ey kinagi ni Jesus, a “Medukés a lahi di tolaya ta éye, da éwan kam méniwala! Pakodyan ko se a magtiis dikam? Nay, iange moy se tu anak.” 18Nadid, to péngkébil de to anak diya, éy pinégkagian ni Jesus tu dimonyo, éy inumibut dén siya to anak, sakay tu anak éy naghusay agad.

19Kétapos na éya, éy nipakelagip du alagad ni Jesus ta lihim, éng bakit éwan de napaibut tu dimonyo. 20Ey kinagi ni Jesus, éy “Da kétihék pabi i péniwala moya. Da tandaan moy, tu péniwala moy ta Diyos, maski koman san i kadikél na bukél na mustasa, éy makagimet kam ta maski anya. Maski kagi moy ta bukida inaeh, a ‘Umadeyo ka,’ éy umadeyo ina a talaga. 21Pero i kona sa a dimonyo, éy éwan moy mapaibut éngˈwan kam pa manalangin, sakay magkulasiyon.”

22Nadid, kédulug du alagad ta Galilea, éy kinagi ni Jesus dide, a “Sakén a lélake a gébwat ta langet, éy itokyonék de, 23sakay bunonék de. Pero mabuhayék a huway ta ikatélo a aldew.” Ey du alagad, pékabati de ta éya, éy mélungkut side.

Péngatéd Ta Buwes Para Ta Templo

24Nadid, kédemét de ta Kapernaum, éy du mégsingeh ta buwes para ta Templo, éy kinagi de ni Pedro, a “Anya, méngatéd tu maistu moy ta buwes para ta Templo?” 25Ey “O,” kagi ni Pedro, “méngatéd siya.” Nadid, kédemét ni Pedro to bile, éy kinagi agad ni Jesus diya, a “Anya i isip mua, Simon? Ta munduae, éy ti ésiya i méngatéda ta buwes ta hari, du sarili na a top, o du éwan na kaguman?” 26“Du éwan na kaguman,” kagi ni Pedro. Ey kinagi ni Jesus, a “Nadid, éng kona sa, du top na hari, éy éwan side tu kailangan a mangatéd. Ey sikitam, da top kitam na Diyos, éy éwan kitam be tu kailangan a mangatéd ta para ta bile na a Templo. 27Pero maski kona sa,” kagi ni Jesus, “éy maigi pa éy mangatéd kitam, monda éwan side mégingél dikitam. Kanya umange ka nadid ta diget, Pedro, a manogbek. Ey tu purumeru a ikan a maalap mo, éy patuyabén mo tu labi na, éy meta mo sa i plata. Alapén mo a tulos ibayad mo ta buwes tam.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index