Dritarja e kërkimit

Dànì Kèhoį̀wo 6

Dèè te teètł'ıı

1Dıı nèk'e dǫ łǫǫ̀ agòjà, eyıts'ǫ gıtì łǫ gǫ̀hłı̨. 2Nǫ̀htsı̨ weza gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı dǫ gıtì gıgha gìdaat'ı̨ t'à t'agı̨ı̨wǫǫ sìı edegha ts'èko gį̀į̀hchı. 3Eyıt'à gots'ǫ̀ K'àowo hadı, “Dǫ hołı̨ı̨ hogehtsı̨ı̨ agı̨ı̨t'e t'à, sets'ǫ Įnì welǫ whìle ts'ǫ̀ gıxè wheɂǫ ha-le. Įłèakw'eènǫ-daats'ǫ̀-naènǫ (120) xo ts'ǫ̀ geeda ha,” hadı.

4Ekìıyeè k'e, eyıts'ǫ ekò gots'ǫ whaà-le, dıı nèk'e godęę̀ gǫ̀hłı̨ ı̨lè. Ekò k'e Nǫ̀htsı̨ weza dǫ gıtì ts'ǫ̀ agejà, gıxè gıza gǫ̀hłı̨į̀ agòjà. Eyı gıza sìı ı̨nę̀ę gots'ǫ dǫ deè gı̨ı̨lè t'à gıgodıì gǫ̀hłı̨.

5Gots'ǫ̀ K'àowo dıı nèk'e dǫ sıì hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ geedaà agejàa, gok'èezǫ. Ekìı t'aats'ǫǫ̀ dedzeè t'à hołı̨ı̨ zǫ ghǫ nànıgedè agejà. 6Gots'ǫ̀ K'àowo dıı nèk'e dǫ whehtsı̨ı̨ sìı yek'eelı̨. Eyı ghǫ wedzeè nànııtì. 7Eyıt'à gots'ǫ̀ K'àowo hadı, “Dǫ hazǫǫ̀ whıhtsı̨ı̨ sìı wek'eehłı̨ t'à dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ gıdıhohtsı̨ ha. T'asìı hazǫǫ̀ dıı nèk'e edaa, tıts'aàdìı dèè k'e k'edèe, dèè k'e k'eɂàa lanıı, eyıts'ǫ yat'a k'edèe sìı hazǫǫ̀ gıdıhohtsı̨ ha,” hadı. 8Hanìkò gots'ǫ̀ K'àowo Noah ghǫ sǫnıwǫ.

9Dıı Noah wegodıì hǫt'e:

Ekìıyeè k'e Noah dǫ ehkw'ı eda ı̨lè. Dǫ gota nàı̨dèe sìı goxèht'eè ı̨ı̨dà-le, Nǫ̀htsı̨ k'ę̀ę̀ ı̨ı̨dà ı̨lè. 10Noah weza taı gòı̨lè: Shem, Ham, eyıts'ǫ Jafet gìyeh.

11Ekìıyeè k'e Nǫ̀htsı̨ wegha dıı nèk'e dǫ sıì hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ geedaà agejà. Dǫ hazǫǫ̀ ełets'ǫ̀ sıì yıdagı̨ı̨t'e xè nàowojıı k'ę̀ę̀ geedaà agejà. 12Dıı nèk'e dǫ gıxè hołı̨ı̨ nàowoò nàtsoò agòjà t'à, Nǫ̀htsı̨ wegha dèè hǫt'ıì tsį̀goǫwo. 13Eyıt'à Nǫ̀htsı̨ Noah ts'ǫ̀ hadı, “Dıı nèk'e dǫ gıxè hołı̨ı̨ nàowoò nàtsoò agòjà t'à dǫ hazǫǫ̀ gıdıhohtsı̨ ha eyıts'ǫ dıı dèè sı wedıhohtsı̨ ha. 14Eyıt'à dechı̨ dezhìı t'à edegha elàcho nehtsı̨, weyìı łataèhtsò anele. Weyìı eyıts'ǫ wemǫǫ̀ dechı̨dzèh t'à wek'eèhdì anele. 15Dıı hanì elàcho nehtsı̨: Elàcho sìı daàts'ǫ̀, dı̨akw'eènǫ-daats'ǫ̀-sı̨laènǫ (450) gokè haı̨hdo ha, nǫ̀ts'ǫ̀, łǫ̀hdı̨ènǫ-daats'ǫ̀-sı̨làı (75) gokè hanìı̨hkò ha, eyıts'ǫ dı̨ènǫ-daats'ǫ̀-sı̨làı (45) gokè hadagǫǫwa ha. 16Weka dahmò nehtsı̨, wezhıı hoònǫ-daats'ǫ̀-ek'èdı̨ golahchì wemǫǫ̀ xàgǫǫɂà anele. Elàcho weghǫhk'eè enìı̨tǫ whetǫ anele, eyıts'ǫ weyìı taı dahkǫ̀ goı̨htsı̨. 17Dèè wete teetł'ì agohłe ha. T'asìı hazǫǫ̀ yat'a zhıı nàdèe sìı, t'asìı hazǫǫ̀ ejìı sìı wedıhohtsı̨ ha. Dıı nèk'e t'asìı hazǫǫ̀ ełaàde ha. 18Hanìkò nı̨ sìı nexè nakenahohtsı̨ ha. Nı̨, neza, nets'èkeè eyıts'ǫ neza gıts'èkeè gıxè elàcho yìı̨tła ha. 19T'asìı edaa hazǫǫ̀ xàɂaa sìı wets'ǫ nàke edexè elàcho yìı goyagı̨ı̨wa ha, tıts'aàdìı werezhıì, eyıts'ǫ tıts'aàdìı dets'è, nexè xàgeeda ha t'à. 20Yat'a k'edèe hazǫǫ̀ xàɂaa wets'ǫ nàke, tıts'aàdìı hazǫǫ̀ xàɂaa wets'ǫ nàke, eyıts'ǫ tıts'aàdìı hazǫǫ̀ xàɂaa dèè k'e k'eɂàa sìı wets'ǫ nàke edexè anele, hazǫǫ̀ xàgeeda gha gık'èı̨dì ha hǫt'e. 21T'asìı ts'edèe hazǫǫ̀ xàɂaa edexè anele. Eyı weghǫ shèahzhe eyıts'ǫ tıts'aàdìı sı gıghǫ shèzhe ha edexè wek'èı̨dì,” Nǫ̀htsı̨ hadıì Noah ts'ǫ̀ goı̨de.

22Noah, Nǫ̀htsı̨ t'ayèhdıı sìı hotıì yeyatıì k'ę̀ę̀ eghàlaı̨dà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index