Dritarja e kërkimit

Ɛst gir 5

3Masacɛ ye Ɛsitɛri ɲininga ko: «Mun le kɛra? I be mun le fɛ? Hali n'a kɛra ne ka mara tilan kelen ye, ne b'a di i ma.» 4Ɛsitɛri y'a fɔ a ye ko: «Bii ye lonba ye ne fɛ. Ne ye dumuni labɛn masacɛ ye. N'i sɔnna, i ka na ni Aman ye o dumuyɔrɔ la.» 5Masacɛ y'a fɔ k'u ka taga Aman wele joona joona, janko u ka taga i n'a fɔ Ɛsitɛri y'a ɲini a fɛ cogo min na. Masacɛ ni Aman tagara Ɛsitɛri ka dumuni kɛyɔrɔ la. 6U be ɲini ka tila tuma min na, masacɛ y'a fɔ Ɛsitɛri ye ko: «I be mun le fɛ? I be min o min fɛ, o be d'i ma. N b'a d'i ma.» 7Ɛsitɛri y'a jaabi ko: «Ne be fɛɛn min fɛ, ne be fɛɛn min ɲinina, o filɛ nin ye: 8Ni ne koo ka di masacɛ ye, n'a be sɔn ne ka daali ma, ka ne ka laɲini kɛ n ye, masacɛ ni Aman ka kɔsegi ka na sini tugu ne ka dumuni labɛn aw ye. Ne bena masacɛ jaabi sini.»

Aman b'a fɛ ka Maridose faga

9O loon na, Aman nisɔndiyaninba le bɔra. Nga a tagara Maridose sɔrɔ masacɛ ka luu daa la tuma min na, Aman dimina Maridose kɔrɔ kosɔbɛ. 10A ser'a ka soo tuma min na, a ye mɔgɔ bila ka ta'a teriw n'a ka muso Zosara wele. 11Aman y'a daminɛ k'a ka nafoloba koo fɔ. Masacɛ ye boɲa min la a kan, n'a kɛra masacɛ ka baara ɲamɔgɔ, ni baaradenw bɛɛ kuntigi ye cogo min na masaya nin kɔnɔ, a y'o bɛɛ fɔ u ye. 12A y'a fɔ tugu ko: «O dama tɛ, masacɛ ka muso Ɛsitɛri ye ne kelen, ni masacɛ le wele a ka dumuni labɛnnin na, a ye ne ni masacɛ wele sini tugu. 13Nga ni ne ye zuwifucɛ Maridose nin ye masacɛ ka luu kɔnɔ dɔrɔn, aa!» 14A ka muso Zosara n'a teriw bɛɛ y'a fɔ a ye ko: «To u be lɔgɔ dɔ labɛn min jaɲa be mɛtɛrɛ mugan ni duuru ɲɔgɔn bɔ, sini sɔgɔma i k'a ɲini masacɛ fɛ, u ka Maridose dulon o lɔgɔ nin kan. Ele kɔni, e ka taga ni masacɛ ye dumuni nin kɛyɔrɔ la.» O kuma diyara Aman ye, a y'a kɛ u ye lɔgɔ nin lalaga.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index