Dritarja e kërkimit

Eze 31

Ezipiti masacɛ be suma ni sɛdiriyiriba ye

1Isirayɛlidenw minɛnin kɔ ka taga jamana wɛrɛ la, o saan tan ni kelennan kalo sabanan tile fɔlɔ loon, Masaba kumana ne fɛ ko: 2«Adamaden, a fɔ Ezipiti masacɛ n'a ka jama bɛɛ ye ko:

‹E ni jɔn ka kan boɲa la?

3Miiri Asiri jamana koo la,

a tun be i ko Liban yiriba.

A bolow tun ka ɲi,

a suma tun ka di,

a tun ka jan fɔɔ a kuun sera fɔɔ sankaba ma.

4Sanji y'a kɛ a boɲana,

dugukolo jukɔrɔ jii y'a kɛ a jaɲana.

O jii nin bɔra ka woyo k'a lamini

ka taga se fɔɔ kongo kɔnɔ yiriw bɛɛ ma.

5O la, a jaɲa tɛmɛna kongo kɔnɔ yiriw bɛɛ kan.

A bolow cayara, ka jaɲa jii caya kosɔn.

6Kɔnɔ bɛɛ tun be na u ɲagaw la a bolow kan.

Kongosogo bɛɛ tun be wolo a kɔrɔ.

Siyababa bɛɛ tun siginin be a suma kɔrɔ.

7A tun ka ɲi kosɔbɛ, a tun ka jan,

a bolow fana tun ka jan,

bari a liliw donna fɔɔ ka se jii caaman yɔrɔ la.

8- Ala ka yɔrɔɲuman sɛdiriyiribabaw si tun t'a bɔ,

sipɛrɛyiri si bolow tun t'a taw bɔ,

pilatanisun si tun te se ka suma n'a ye

a ka cɛɲa kosɔn.

Ala ka yɔrɔɲuman yiri si tun t'a bɔ cɛɲa na.

9Ne y'a ɲa n'a bolo caaman ye,

a tun cɛɛ ka ɲi ka tɛmɛ

Ala ka yɔrɔɲuman yiri bɛɛ kan.›

Yɛrɛboɲa be yiri min na, o halakiko

10«O la, ne Matigi, Masaba ko:

‹A jaɲana fɔɔ a kuun sera sankaba ma,

a y'a yɛrɛ boɲa a jaɲa kosɔn.

11O la, ne y'a bila k'a don siyaw ka kuntigi bolo.

Ale ben'a sara ka kɛɲɛ n'a ka juguya ye.

12Siya minw ka jugu ni siya tɔw ye,

olu y'a tigɛ k'a to yen.

A bolow karila ka ben kuluw kan,

ni kulu furancɛw bɛɛ la jamana kɔnɔ.

Dugukolo kan siya bɛɛ bɔr'a suma kɔrɔ k'a to yen.

13Kɔnɔ bɛɛ nana sigi yiri bennin nin kan,

kongosogo bɛɛ nana la a bolow cɛma.

14O kɛra janko jida la yiri wɛrɛ si kan'a yɛrɛ boɲa

k'a kuun kɔrɔta ka se fɔɔ sankaba ma.

Yiri wɛrɛ minw ye jii caaman sɔrɔ ka se ale ta ma,

olu si kana jaɲa ten.

Bari a latigɛra ko u bɛɛ be sa i ko adamadenw,

u be kori ni lahara taabagaw ye.› »

15Matigi, Masaba ko:

«Sɛdiriyiriba nin tagara lahara loon min na,

ne y'a kɛ dugukolo jukɔrɔ jii kasir'a kosɔn.

Ne ye jii nin bɔyɔrɔw datugu,

jii caaman nin ma se ka bɔ.

Ne ye dibi bila Liban na a kosɔn.

Kongo kɔnɔ yiriw bɛɛ jara.

16Ne y'a kɛ a benna loon min na,

ka fara lahara mɔgɔw kan,

siyaw yɛrɛyɛrɛla siranya bolo a benkan kosɔn.

O tuma na, Ala ka yɔrɔɲuman yiriw bɛɛ,

ni Liban yiri ɲumaman,

yiri minw bɛɛ tun be jii caaman sɔrɔ ka kɔrɔ,

olu nisɔn diyara dugukolo jukɔrɔla la.

17Mɔgɔ minw tun sigir'a suma kɔrɔ,

n'u tun y'a jɛnɲɔgɔnw ye siyaw cɛma,

olu fana jigira n'a ye kaburu kɔnɔ,

ka fara mɔgɔw kan,

minw fagara ni murujan ye.

18Ala ka yɔrɔɲuman yiri si te se ka suma n'i ye

nɔɔrɔ ni boɲa na.

O bɛɛ n'a ta, ele ni olu bena don dugukolo jukɔrɔ.

Mɔgɔ minw fagara ni murujan ye,

i bena la olu ni kɛnɛkɛnɛbaliw cɛma.

O koo nin le bena Ezipiti masacɛ n'a ka jama bɛɛ sɔrɔ.

Ne Matigi, Masaba le ko ten.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index