Dritarja e kërkimit

Zan 18

Yezu minɛko

(Mat 26.47-56; Mar 14.43-50; Luka 22.47-53)

1Yezu y'o kuma nunu fɔ ka ban tuma min na, a n'a ka kalandenw tagara Sedirɔn kɔɔ kɔfɛ, nankɔ dɔ tun b'o yɔrɔ la, u donna o kɔnɔ. 2Zuda, min tun ben'a janfa, ale tun b'o nankɔ nin yɔrɔ lɔn, bari Yezu n'a ka kalandenw tun be deli ka ɲɔgɔn lajɛn yen tuma caaman. 3Sarakalasebagaw kuntigiw ani *Fariziɲɛw ye Alabatosoba kɔlɔsibaga dɔw ni sɔlidasi dɔw ci. Zuda bilara u ɲa ka taga, fitinɛ ni kala mananinw ani kɛlɛkɛminanw tun b'u fɛ. 4Koo minw tun bena kɛ, Yezu tun b'o bɛɛ lɔn minkɛ, a gwɛrɛla u la k'a fɔ u ye ko: «Aw be jɔn le yɔrɔ ɲinina?» 5U y'a jaabi ko Nazarɛtika Yezu lo. Yezu y'a fɔ u ye ko: «Ne lo.» Zuda, min tun b'a donna mɔgɔjuguw bolo la, ale tun be n'u ye. 6Yezu y'a fɔ u ye tuma min na ko: «Ne lo,» u girinna ka taga kɔfɛ, u bɛɛ benna duguma. 7O kɔ, a y'u ɲininga tugu ko: «Aw be jɔn le yɔrɔ ɲinina?» U y'a jaabi ko Nazarɛtika Yezu. 8Yezu y'a fɔ u ye ko: «Ne y'a fɔ aw ye ko ne lo. N'aw be ne le yɔrɔ ɲinina, aw ye nunu to u ka taga.» 9A y'o fɔ janko a tun ye kuma min fɔ, o ka kɛ. A tun ko: «E tun ye minw bɛɛ di ne ma, ne ye olu bɛɛ mara, o si kunna ma cɛn.» 10Murujan tun be Simɔn Piyɛri fɛ, a y'o bɔ ka sarakalasebagaw kuntigiba ka baaraden kinibolo tulo caron. O baaraden nin tɔgɔ tun ko Malikusi. 11- O la, Yezu y'a fɔ Piyɛri ye ko: «I ka murujan don a foroko la yen. N Faa ye tɔɔrɔ min latigɛ ne ye, ne bena ban o la wa?»

U be taga ni Yezu ye sarakalasebagaw kuntigiba fɛ

(Mat 26.57-58; Mar 14.53-54; Luka 22.54)

12Sɔlidasi nunu n'u kuntigi ani Alabatosoba kɔlɔsibagaw zuwifuw tun ye minw ci, olu ye Yezu minɛ k'a siri. 13U tagara n'a ye Anɛ fɛ, ale tun ye Kayifu birancɛ ye, Kayifu le tun ye sarakalasebagaw kuntigiba ye o saan na. 14- Ale Kayifu le tun y'a fɔ zuwifuw ye ko a ka fisa mɔgɔ kelen ka sa mɔgɔ bɛɛ kosɔn.

15Simɔn Piyɛri ni kalanden wɛrɛ tun tugura Yezu kɔ. Sarakalasebagaw kuntigiba tun be o kalanden nin lɔn, ale ni Yezu donna sarakalasebagaw kuntigiba ka luu kɔnɔ. 16Nga Piyɛri tora luda la. Sarakalasebagaw kuntigiba tun be kalanden min lɔn, ale kɔsegira ka bɔ ka kuma luda kɔlɔsibaga fɛ, Piyɛri donna. 17Muso min tun be luda kɔlɔsira, ale y'a fɔ Piyɛri ye ko: «E fana te cɛɛ nin ka kalanden dɔ ye fewu?» A y'a jaabi ko: «Ne t'u dɔ ye.» 18Baarakɛlaw ni sɔlidasiw tun ye tasuma mana luu kɔnɔ, bari nɛnɛ tun be yen, u tun b'u yɛrɛ jara. Piyɛri fana tun lɔra u cɛma n'a b'a yɛrɛ jara.

19Sarakalasebagaw kuntigiba ye Yezu ɲininga a ka kalandenw ka koo la ani a ka kalan la. 20Yezu y'a jaabi ko: «Ne kumana mɔgɔw fɛ kɛnɛ kan, ne ye mɔgɔw kalan kalansow kɔnɔ ani Alabatosoba kɔnɔ, zuwifu bɛɛ be ɲɔgɔn lajɛn yɔrɔ minw na, ne ma foyi fɔ dogo la. 21Mun na i be ne ɲininga o la? Mɔgɔ minw tun ye ne lamɛn i ka olu ɲininga ne ye fɛɛn min fɔ, u b'o lɔn.» 22Yezu ye o kuma fɔ dɔrɔn, sɔlidasicɛ dɔ y'a tulo ci, k'a fɔ a ye ko: «E be sarakalasebagaw kuntigiba le jaabi ten wa?» 23Yezu y'a fɔ o sɔlidasicɛ nin ye ko: «Ni ne ye kumajugu fɔ, i ka ne ka kuma nin juguyayɔrɔ fɔ. N'o tɛ, mun na i be ne bugɔ?» 24Anɛ y'a sirinin to k'a ci sarakalasebagaw kuntigiba Kayifu ma.

25O y'a sɔrɔ, Simɔn Piyɛri tun b'a yɛrɛ jara tasuma kɔrɔ. Dɔ y'a fɔ a ye ko: «E fana te a ka kalandenw dɔ ye fewu?» Piyɛri ko ale te u dɔ ye. 26Piyɛri tun ye sarakalasebagaw kuntigiba ka baaraden min tulo kelen caron Yezu minɛtuma na, ale balimacɛ dɔ y'a fɔ Piyɛri ye ko: «Ne m'i ye nankɔ kɔnɔ ni Yezu ye wa?» 27Piyɛri y'a fɔ tugu ko ale t'a lɔn. O yɔrɔnin bɛɛ, dondo kasira.

Pilati be sira di ko Yezu ka faga

(Mat 27.1-2,11-14; Mar 15.1-5; Luka 23.1-5)

28O kɔ, u bɔra ni Yezu ye Kayifu fɛ ka taga n'a ye, lasigiden ka luu kɔnɔ. O y'a sɔrɔ dugu tun gwɛra. U yɛrɛ ma sɔn ka don luu kɔnɔ, janko u kana u yɛrɛ nɔgɔ ka kɛɲɛ ni landa ye, u ka se ka *Hɔrɔnya ɲanagwɛ dumuni dumu.

29Pilati bɔra ka taga u fɛ k'u ɲininga ko: «Aw be cɛɛ nin jalaki mun le kama?» 30U ye Pilati jaabi ko: «N'a tun te kojugukɛla ye, an tun ten'a minɛ ka na n'a ye e fɛ.» 31O la, Pilati y'a fɔ u ye ko u k'a minɛ ka taga n'a ye k'a kiti u yɛrɛ ma ka kɛɲɛ ni zuwifuw ka sariya ye. U ye Pilati jaabi ko sira ma di u ma ka mɔgɔ faga. 32- Nin bɛɛ kɛra janko Yezu tun y'a ka sayako fɔ cogo min na, o ka kɛ.

33Pilati donna luu kɔnɔ ka Yezu wele k'a ɲininga ko: «E le ye zuwifuw ka masacɛ ye wa?» 34Yezu y'a jaabi ko: «Nin kuma nin bɔra e yɛrɛ le la wa? Walima i y'o mɛn mɔgɔ dɔw le fɛ?» 35Pilati y'a jaabi tugu ko: «Ne ye zuwifu ye wa? E ka siya n'u ka sarakalasebagaw kuntigiw le nana n'i ye ne fɛ, i ye mun le kɛ?» 36Yezu y'a jaabi ko: «Ne ka masaya te diɲɛ nin ta ye. Ni ne ka masaya tun ye diɲɛ ta ye, ne kɔmɔgɔw tun bena kɛlɛ kɛ ne kosɔn, janko zuwifuw kana ne minɛ, nga ne ka masaya te diɲɛ nin ta ye.» 37Pilati y'a fɔ a ye ko: «E ye masa ye kɛ?» Yezu y'a jaabi ko: «Ele lo b'a fɔra ko ne ye masa ye. Ne wolola o le kama. Kana diɲɛ na janko ka tiɲɛ fɔ. Mɔgɔ o mɔgɔ, min lɔnin be tiɲɛ kan, o tigi be mɛnni kɛ ne fɛ.» 38Pilati y'a fɔ a ye ko: «Mun le ye tiɲɛ ye?»

Pilati y'o kuma fɔ ka ban tuma min na, a kɔsegira ka bɔ zuwifuw fɛ, k'a fɔ u ye ko: «Ne ma jalakiyɔrɔ ye cɛɛ nin na. 39Nga a do kɛra delinako ye aw fɛ ne be to ka mɔgɔ kelen labila aw ye Hɔrɔnya ɲanagwɛ la, aw b'a fɛ ne ka zuwifuw ka masacɛ le labila wa?» 40U tora ka pɛrɛn ko: «Ayi, kana ale bila, nga i ka Barabasi labila.» K'a sɔrɔ Barabasi tun ye benkannikɛla ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index