Dritarja e kërkimit

Dal 106

Isirayɛlidenw ka murutikow

1- Masaba ka tanu!

Aw k'a makiri bari a ka ɲi,

a ka ɲumanya te ban abada.

2Jɔn le bena Masaba ka kobabaw fɔ?

Jɔn ben'a makiri?

3Mɔgɔ minw b'a ka sariyaw mara

ka tilenninyako kɛ,

o tigi dangamunin lo.

4E hakili to ne la e ka jama dɛmɛwaati la, Masaba.

Ne kisi n'u ye

5janko ne ka se k'i ka mɔgɔwolomaninw ka dagamu tɔnɔ ye,

ka se ka nisɔndiya n'i ka jama ye,

ka kunkɔrɔta sɔrɔ n'u ye.

6An ye kojugu kɛ i ko an faaw.

An filila, an jalakinin lo.

7- K'an faaw to Ezipiti, u tun ma a ka kabakow faamu,

u ma u hakili to a ka koɲuman caaman na.

U murutira Buruku kɔgɔji kɔrɔ.

8Nga a y'u kisi a yɛrɛ tɔgɔ kosɔn.

A y'u kisi janko k'a ka setigiya yira.

9- A ye Buruku kɔgɔji nin bagabaga, ale jara.

A y'a kɛ u tɛmɛna jii cɛma i ko kongokolon.

10A y'u kisi u kɔniyabagaw ma.

A y'u bɔsi u juguw bolo.

11Jii y'u kɛlɛbagaw dumu,

hali mɔgɔ kelen ma to.

12- O tuma na, u lar'a ka kuma na,

u ye dɔnkili la k'a tanu.

13Nga u ɲinɛna joona joona a ka kɛtaw kɔ.

U m'a ka kolatigɛnin laban kɔnɔ u faan fɛ.

14- K'u to kongokolon kɔnɔ, nigɛjugu y'u minɛ.

U ye Ala kɔrɔbɔ yen.

15U tun ye fɛɛn min daali, a y'o d'u ma,

o kɔ, a y'a kɛ u fasara.

16- K'u to kongokolon kɔnɔ, Musa keliya y'u minɛ.

Ala ka baarakɛla wolomanin Arɔn keliya y'u minɛ fana.

17Dugukolo pɛrɛnna ka Datan kunu.

A ye Abiramu n'a ka mɔgɔw datugu.

18Tasuma y'u jɛni.

Tasuma ye mɔgɔjuguw jɛni.

19- U ye misiden jaa lalaga *Orɛbu kulu kɔrɔ.

U y'u kunbiri gwan jaa dilannin nin kɔrɔ.

20Ala min tun ye u ka boɲa ye,

u y'a falen misi jaa la, binɲimifɛn.

21U ɲinɛna Ala kɔ, u kisibaga.

Ale min tun ye kabakow kɛ Ezipiti.

22A ye kabakow kɛ Kamu ka mara kɔnɔ.

A ye kobabaw kɛ Buruku kɔgɔji kɔrɔ.

23Masaba tun y'a fɔ ko a bena u halaki,

a ka mɔgɔ wolomanin Musa y'a daali.

A y'a daali ko a ka sabali, ko a kana u halaki.

24- U ye jamanaɲuman lɔgɔbɔ,

u ma la Ala ka fɔta la.

25U tora ka ŋunuŋunu u ka fanisow kɔnɔ,

u ma Masaba ka fɔta bato.

26Masaba y'a bolo wili u kama

janko k'u halaki kongokolon kɔnɔ.

27- A b'a fɛ k'u kɔmɔgɔw halaki siya wɛrɛw cɛma,

k'u jɛnsɛn jamana wɛrɛw la.

28- Bari u tun nɔrɔla Baalipewɔri la,

u ye sukɔrɔw ka sarakaw dumu.

29U y'a kɛ Masaba dimina u ka kɛwali kama,

o la, banajugu dɔ donna u cɛma.

30Pinasi wilila k'o koo ɲanabɔ,

o la, bana nin lɔra.

31A kɛra mɔgɔtilennin ye o le kama.

A be jati o ye hali fɔɔ ka taga se waati nata mɔgɔw fɛ.

32- U y'a kɛ Ala dimina Meriba jii gɛrɛfɛ.

O le nana ni sɛgɛn ye Musa ma.

33U y'a hakili ɲagami kosɔbɛ.

Musa ye kuma fɔ a ma miiri min na.

34- Masaba tun ko u ka siya minw halaki,

u ma sɔn k'olu halaki.

35U sigira ka ɲagami ni siya wɛrɛw ye,

u ye olu ka kɛwaliw dege.

36U ye olu ka joow sɔn,

o kɛra jaan ye u seen kɔrɔ.

37- U y'u dencɛw n'u denmusow bɔ sarakaw la

batofɛnw ye.

38- U ye mɔgɔw faga gwansan,

u y'u dencɛw n'u denmusow faga.

U ye Kanaan joow sɔn n'u ye,

jamana nɔgɔra o mɔgɔfaga nin kosɔn.

39U y'u yɛrɛ nɔgɔ n'u ka kɛwaliw ye.

U kɛra kakalaw ye u ka koo kɛcogo fɛ.

40- O la, Masaba dimin'a ka jama kɔrɔ,

a ka mɔgɔw koo goyar'a ye.

41A y'u don siya wɛrɛw bolo,

u kɔniyabagaw ye kuntigiya kɛ u kan.

42U juguw y'u tɔɔrɔ,

u majigira u kɔrɔ.

43A tun be to k'u bɔsi waati dɔ,

nga u y'u yɛrɛ kɛ murutibagaw ye.

O la, u be tila ka don u ka filiw la tugu.

44Nga n'u kasira Masaba nɔɔ fɛ,

ale b'u lamɛn.

45A b'a hakili jigi a ka layidu la.

A be makari u la a ka ɲumanya kama.

46K'a kɛ u minɛbagaw be makari u la.

47- Masaba an ka Ala, e k'an kisi.

An bɔsi siya wɛrɛw bolo k'an lajɛn,

janko an k'i tanu

ka boɲa la i tɔgɔ senuman kan.

48Masaba, Isirayɛli ka Ala ka tanu tuma bɛɛ.

Jama bɛɛ k'a fɔ: «Amiina!»

Masaba ka tanu.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index