Dritarja e kërkimit

Sir 50:12

12A ye niyɔrɔw minɛ tuma min na sarakalasebagaw bolo,

a lɔnin tun be sarakabɔyɔrɔ tasuma manayɔrɔ gɛrɛfɛ.

A balimaw tun lɔra k'a lamini i ko masafugulan a kunna.

I ko yiribabaw, Liban kulu kan,

i ko tamarosun koorininw.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index