Dritarja e kërkimit

Ɨtaikena Peba 19:16

16Ɨ ket ɨtemb rɨga yet re onggɨtyam negɨr wɨngawɨnga ke okati yɨbnonj, towa kumb wa b'atiyakitonj. Ɨ tina danda re ukoijog na, sɨ ton kea komkesa opimemb seben (7) nanyɨngganwar danda kesa amninonj, dɨde nenegɨr kana ipowa eyeninonj, ɨ dɨde ton ket towaina kobɨrgɨm ɨnyouka eyeninonj. Sɨ ton wɨ kesa dɨde kus kɨma b'ɨkento onggɨt met ke.