Dritarja e kërkimit

Jean 16

1– Man m’ede sei tà nyange nè nga kété tede kade nyan tuge’n nja si ile’n sei lé. 2D’ade rɔ sei kêm kei kebe nange’t. Kàde ke ndɔn’t nè, dooge malang à in-in tami kedi nè: «sei njé mbate Nubege» à ree non. Gir’n ke nè á, ndɔn’t d’a tɔl’n sei ke nyankuje-mese kede nè n’ilei riɓar dè Nube’t. 3D’a ra titeke bè tede dé ger Bɔ’m lé a, dé ger’m man lé a tɔ. 4Nè man m’ede sei tà nyange nè nga kété tede kade loo ke kàde’n le de à tee ɓaa, kêm si olé’n dè tàge ke kété m’ede sei’t nga. Man m’ede sei tà nyange nè nga kété lé tede nain ke m’nain se si ɓai.

Kule ra njè ra se si ke à ree

5Ɗarinè m’ndi m’aw ke ra njèkulem’t. Nè doo karé bè géa dann si’t deje’m ede nè: «Ké a aw ke ra wa?» lé. 6Kêmkon rusu kêm si tede tàge nè ke m’ede sei nga. 7Nè né è bè géa, man m’ede sei ngarankum tà: Kaw’m è soo’t tede le si. Ke nè á m’aw lé ɓaa, njè ra se si nga à ree ra si’t lé. Nè ke nè á m’aw ɓaa, m’a m’ule’n kade ree inge sei. 8Loo ke è njè ra se si nga à ree ɓaa, à ade kum dooge ke dè nang nè à gang dè kaiya’t le de se dè nyan ra ke se dè naje’n a, se dè gangtà’t a tɔ. 9E nè nga à ade kum de gang dè kaiya’t tede kunde ke d’unde kêm de dèm’t lé. 10Njè ra se si nga à ade kum de gang dè nyanra ke se dè naje’n tede m’ndi m’aw ke ra Bɔm’t. Sei a i teli kan-in man gugu lé ta. 11Njè ra se si nga à ade kum dooge à gang dè gangtà’t le Nube, tede njèkonɓee ke nang nè nga dé gangtà dènn’t ɓá ta.

12M’aw se tàge ngain le kede sei ɓai, nè ɗarinè sei asi taai lé. 13Loo ke Ndil ke get à ree ɓaa, è à ɔr non si dann ngarankum tà’t bere mbak. E à kin se dè ra’n kede sei tà lé. Nè à ede sei tà nyange ke à oo a, tà nyange ke ndii à reei ɓai a tɔ. 14E nè nga à ule ndubra dèm’t tede à taa tàge le’m kaw’n kede sei. 15Nyan malang ke Bɔ’m inge nga, è nyankinge’m. Gir’n ke nè á man m’ede’n sei m’ede nè: «Njè ra se si nga à taa tàge le’m kaw’n kede sei.»

Tà ke ɔje dè tel ree le Jésu

16Jésu tel ede njékuwe-girnge ede nè:

– Nain ngɔr ɓaa, a an-in man gugu lé ta; nè mbɔr gugu ɓaa, a i teli kan-in man ɓai.

17Njékuwe-gir-Jésuge ke nange deji nan edi nè:

– Tam ke n’tam n’ede nè: N’a n’tel kaw ke ra Bɔn’t a, nain ndêin ɓaa j’à j’an-in nin gugu lé ta. Nè mbɔr gugu ɓita j’à teli kan-in nin ɓai. Taɓai n’tanm n’ede nè: N’a n’tel kaw ra Bɔn’t nga, ké gir’n è ri wa? 18Tà ke n’tam n’ede nè nain ndêin a, mbɔr ɓita a nga, ké tooi gai-gai wa? Jè geri gir tà ke n’tam nè nga lé.

19Jésu ger titeke d’ayé deje’n tà. E in kété ede de ede nè:

– Sei deji nan tà dè tà ke kété m’tam m’ede nè: «Nain ndêin ɓaa, a an-in man gugu lé, nè mbɔr gugu ɓita a i teli kan-in man ɓai.» 20Kerɔte kuwe, m’ede sei ndàt, a i noin a, a undei kade si dai-dai a tɔ. Nè njé ke dè nang nè à ali ra de. Sei a i ndii dann kumndoo’t kuwe, nè kumndoo le si nga à tel k’ee ranel ɓai. 21Loo ke ndo ra dinye ɓaa, è ndi dann kumndoo’t tede è ndɔ’n le’n. Nè loo ke è oje ngonn ɓá ɓaa, ra’n nel’n ade kêm’n wei nal sêl dè ndo ke kété ule’n ndibe tede doo ke oje’n ile’n nang nga. 22Sei géa, ɗarinè i ndii dann kumndoo’t titeke bè tɔ. Nè loo ke m’a m’tel ree le kan sei ɓaa, ɓengre si à ndi dann ranel’t. Ranel le si nga doo karé bè ke à uwe’n wont kɔr’n goto.

23Kêm ndɔn’t nè nga, a i teli deji man tà dè nyan karé’t ndan lé ta. Kerɔte kuwe, man m’ede sei ndàt, ke nè á i deji Bɔ’m nyan karé se ri’m ɓaa, à ade sei nyan nè nga kuwe. 24Sár ɗarinè sei deji nyan karé bè se ri’m lé ɓai. I deji nyan ɓaa a ingei, titeke bè á dè ranel le si à ɔr’n njêt.

Jésu tête rɔ njé ke dè nang nè

25Man m’ede sei tà nyange nè nga se gostà. Nè loo ke kàde’n à ree ɓaa, m’a m’ede sei tà se gostà lé ta. M’a m’ribe se si dè tà ke ɔje dè Bɔ’m nga parang kuwe. 26Kêm ndɔn’t nè nga sei a deji nyan se ri’m. Nè man m’ede sei titeke m’a m’deje nyan Bɔ’m tede le si lé ta. 27Bɔ’m kuwe tár sei tede sei géa i tári man tɔ. Umi kêm si dèm’t titeke man m’in ra Nube’t. 28Man m’in ra Bɔm’t nú á m’ree dè nang nè. Ɗarinè man m’inye nang nè le tel kaw ra Bɔm’t gugu.

29Njékuwe-gir-Jésuge teli edi nin edi nè:

– An! ɗarinè ɓaa i tam tà ndàt anje kunn gostà karé bè tam’n tà. 30Ɗarinè jè ger titeke i ger nyange malang, i aw ndoo kade doo deji tà lé. Gir’n ke nè á j’unde’n kêm jé dèi’t titeke i in ra Nube’t nú kuwe.

31Jésu tel ede njékuwe-girnge ede nè:

– Ké sei umi kêm si dèm’t ɗarinè ta wa? 32An! kàde’n à ree, è ree ɓá a tɔ. D’ade sanrin sei karé- karé. Nanan géa à aw loo le’n-le’n, a inyei man se kar’m bere. Man se kar’m lé nè Bɔ’m è der-gir’m. 33Man m’ede sei tàge nè nga titeke bè tede kade ingei kêmlom umi se’m nan’t bɔk. A ingei nyantosowur dè nang nè kuwe, nè oréi tà si njak tede man nga m’tête rɔ njé ke dè nang nè ɓá ta.

Gulei New Testament

©Alliance Biblique du Tchad, 2004

More Info | Version Index