Dritarja e kërkimit

Jean 6

Jésu ade kosdoo-bulege mapa usei

(An-in Matt 14.13-21; Marc 6.30-44; Luc 9.10-17 tɔ)

1Go’t gugu, Jésu ɔte aw gide ba ke ɓeekon ke Galilée. Ba nè nga ri’n nè Tibériade. 2Doobulege ngain ndolèi goo’n tede an-in nyankɔbege ke kété è ra se njératurge. 3Gir’n ke nè á Jésu se njékuwe-girnge ali awi nú dè mbal’t ndii tutu. 4Nè ndɔ ra nan Paque le Juipge nain ngɔr. 5Loo ke Jésu tête kum’n an kosdoo-bulege à reei ke rann’t ɓaa, è deje Philippe ede nè:

– Ké j’à j’in-in se mapa ra le ndogo kade kosdoo-bulege nè nga usei wa?

6Jésu ger nyan ke ayé ra nga ɓá, nè è tam tà nè nga bè le nan’n kêm Philippe kan. 7Philippe ile jésu dè’t ede nè:

– Né doo ndogo’n mapa kum nar kule ke ndɔ aru joo tá le tête mes-mes nobo de géa ayé kase de ndan lé.

8Njèkuwe-gir-Jésu karé dann madennge’t ri’n nè André, ngokon Simon Pierre, ede Jésu ede nè:

9– Ngonn basa karé ndi nè, aw se tutu mapa se tutu kanje joo laa. Nè né è bè géa, ké è nyan ri karé tede le kosdoo-bulege nè nga wa?

10Jésu unn ndu’n ade njékuwe-girnge ede nè:

– Adi dé ndi nang malang.

Loo nè nga walè ke tebe è ngain tutu. Doo ke dingemge malang ke teli ndii nang nga asi aru dɔg loo mi. 11Jésu ɔi mapa nè nga, ra Nube oiyo pa ɓita ade njékuwe-girnge noboi dooge ke ndii nang rip-rip ɓai. Kanje géa è ra titeke bè tɔ ɓita nobo de ade d’use titeke kêm de ndige. 12Loo ke dooge usei nyan ndanni ɓá ɓaa, Jésu ede njékuwe-girnge ede nè:

– I tanni gute nyon-nyon mapa ke nain le kade karé géa tuju lé.

13Mapa mi ke dooge usei nga, njékuwe-gir-Jésuge ɔyi nyon-nyon’n ke nain kêm janga dɔg-gidé-joo. 14Loo ke dooge nè an-in nyankɔbe ke Jésu ra nga bè ɓaa, ei tami edi nè:

– Doo nè nga è ngarankum njèribe-dè-tà ke tà Nube’t ke ndɔ ke ayé kule’n kade ree dè nang nè nga kuwe gar-gar á nda nè.

15Nè loo ke Jésu ger titeke d’ade ree kɔr’n kunde’n ngar ɓaa, è ɔr ra’n njêl se kar’n aw dè mbal’t gugu.

Jésu njiye dè mann ba’t

(An-in Matt 14.22-33; Marc 6.45-52 tɔ)

16Loo ke kàde ur ɓá ɓaa, njékuwe-gir-Jésuge risi awi tà ba’t. 17Dé d’al kêm ngonn bato’t d’aw gide ba’t kum de ke ɓee-bò ke Capernaum. Loo tuge ndul ɓá, nè Jésu tel ree inge de lé ɓai. 18Nel bò in ule ade kɔr mann ba tal bungus-bungus. 19Loo ke d’aw dann ba’t bɔp, ase kurloo mi éké mute-mutege bè ɓaa, d’an Jésu njiye dè ba’t ree ngɔr se bato. Ɓel unde de ndàt gang de. 20Nè Jésu ede de ede nè:

– Ebi’t ɓel, è man kuwe.

21Ra de ndam ngann-ngann ade dé ndige le kunn’n kêm bato’t ɓaa, ke loon’t nè kuwe bato nda nang gek tu loo ke d’a d’aw ke tutu nga.

Doobulege sangi Jésu

22Doobulege nain-in gide ba’t nú. Loo ke loo ar ɓá ɓaa, doobulege ke nain-in gute de’t gide ba’t nú an-in titeke tagela ngonn bato kuwe karé luk-luk á njékuwe-gir-Jésuge ali kêmé se kar de bere awi. Jésu al kêmé se de lé. 23Nè né è bè géa, ngann batoge ke rang in-in kêm ɓee-bò ke Tibériade reei. Dé ree ngɔr kɔte loo ke tagela Jésu ra’n Nube oiyo pa ɓita ade dooge mapa usei ɓai nga. 24Loo ke doobulege an-in titeke Jésu se njékuwe-girnge gotoi loo’t nè ɓaa, ali kêm ngann batoge’t nè nga ɓungei nan awi kêm ɓee-bò ke Capernaum sangi Jésu.

Jésu è mapa ndikumkajer

25Loo ke d’inge’n gide ba’t nú ɓaa, dé deje’n d’ede nè:

– Ngar, ké i ree nè lot bain wa?

26Jésu ile de dè’t ede nè:

– Kerɔte kuwe, man m’ede sei ndàt, sei sangi man tede nyankɔbege ke ndɔ ke an-in nga lé, nè tede mapa ke sei usei i ndanni. 27I rai kule tede nyankuse ke dè’n à ngei karè nga lé. Nè i rai kule tede nyankuse ke à tò sár-sár se non. Nyankuse ke à tò sár se non nga, è Ngonn doo á à ade sei, tede Ngonn doo nga nyankorji le Nube Bɔ dooge tò rann’t.

28Doobulege deji Jésu edi nè:

– Ké j’à ra bain le ra’n nyange ke kêm Nube ndige nga wa?

29Jésu tel ile de dè’t ede nè:

– Nyan ke kêm Nube ndige nga, è le kade undei kêm si dè è ke Nube ulenn’t nga.

30Dé tel dé deje Jésu d’ede nè:

– A i, ké nyankɔbe ri á a i ra le kade j’an, j’unde’n kêm jé dèi’t wa? Ké kule rai è ri wa? 31Kà jége ke kété mari usei mapa ke ri’n nè manne kêm dile’t titeke dé ndang’n kêm Magtub’t d’ede nè: «Ndɔ ke Nube ade de mapa ke in danrán ade d’use.»

32Jésu tel ile de dè’t ede nè:

– Kerɔte kuwe, man m’ede sei ndàt, è Moise á ade sei mapa ke ndɔ ke in danrán nga lé. Nè è Bɔ’m á ade sei ngarankum mapa ke in danrán nga. 33Tede mapa ke ade dooge ke dè nang nè ndii kumgajer nga, è mapa ke in danrán ra Nube’t.

34Dé tel d’ede Jésu d’ede nè:

– Kuwe-ɓee, ade jè mapa nè nga se ndɔ karé-karé malang.

35Jésu ede de ede nè:

– Mapa ndikumgajer nè nga è man. Doo ke ree ram’t ɓaa, ɓo a ra’n ndan lé. Doo ke unde kêm’n dèm’t ɓaa, kunde mann à ra’n ndan lé a tɔ. 36Nè m’ede sei tà nè nga kété ɓá, sei an-in man se kum si kuwe, nè undei kêm si dèm’t lé. 37Njé ke Bɔ’m ade’m se de malang nga à reei ram’t. Doo ke ree ram’t nga, m’a m’ute’n mbeng kile’n nata ndan lé. 38Tede man nga m’in danrán m’ree le ra nyan ke kêm’m man á ndige lé, nè m’ree le ra nyan ke kêm njèkule’m á ndige. 39Njé ke Bɔ’m ke njèkule’m ade’m se de malang nga, è ndige le kade doo karé bè géa dann de’t tuju lé. Nè è ndige le kade m’ade undei loo teei dann njé ke koo’t ndɔ ke ngeinn’t. 40Nyan ke kêm Bɔ’m ndige á tò nè: Nanan ke oré kum’n dè’m man Ngonnnen’t a, unde kêm’n dèm’t a tɔ ɓaa, è à ndi kumgajer se non. Taɓai man m’ade à unde loo tee dann njé ke koo’t ndɔ ke ngeinn’t a tɔ.

41Kêm ndɔn’t nè nga Juipge unni gir murin tà ɔji dè Jésu tede tam ke kété tam ede nè: «Mapa ke in danrán ree nga, è man.» 42Dé tel d’ede nan d’ede nè:

– Ké è nè nga è Jésu ngonn le Joseph ke jè geri bɔ’n se kon’n mbak nè nga lé wa?

Dé tam bè tede tà ke Jésu tam kété ede nè: «Mapa ke in danrán nga, è man.»

43Jésu tel ede de ede nè:

– Ebi ra si murin tà ke kété-kété dann si’t. 44Ke nè á Bɔ’m ke njèkule’m ndɔr doo ke ram’t lé ɓaa, doo karé géa ase kin se dè’n ree ram’t lé. Doo ke ree ram’t nga, m’a m’ade à unde loo tee dann njé ke koo’t ndɔ ke ngeinn’t. 45Njéribe-dè tàge ke tà Nube’t ndangi tà kêm Magtub’t le’n edi nè: «Nube kuwe á è njèndó dooge malang nyan.» Doo ke rara ke ur mbi’n oo’n tà le Bɔ’m a, inyei ra’n ade ndó’n nyan a tɔ ɓaa, doo nè nga à ree ram’t. 46Doo karé bè ke an Bɔ’m Nube nga goto. Nè man ke m’in rann’t kuwe karé á m’an’n. 47Kerɔte kuwe, man m’ede sei ndàt, doo ke unde kêm’n dèm’t ɓaa, ndi kumgajer se non ɓá ta. 48Mapa ndikumgajer nga è man. 49Ndɔ ke kà sige usei mapa ke ri’n nè manne kêm dile’t. Nè né è bè géa yo tɔl de mbeng kɔke. 50E ke nè á è mapa ke in danrán. Nanan ke use mapa nè ɓaa à wei ndan lé. 51Mapa ndikumgajer ke in danrán nga è man. Doo ke use mapa nè nga ɓaa à ndi kumgajer se non. Mapa ke m’a m’ade le kade dooge ke dè nang nè ndii kumgajer nga, è danra’m man kuwe.

52Juipge naji nan tà ngain dann de’t edi nè:

– Ké n’ee nga n’asekum kade jèi danrayé kade j’usei titeke bain wa?

53Jésu tel ede de ede nè:

– Kerɔte kuwe, man m’ede sei ndàt, ke nè á sei usei danra’m man Ngonn doo lé a, an-in mese’m lé a tɔ ɓaa, ndikumgajer nga goto ra si’t ɓá ta. 54Nanan á ke use danra’m a, an-in mese’m a tɔ ɓaa, ndi kumgajer se non ɓá. Ndɔ ke ngeinn’t ɓaa, m’a m’ade à unde loo tee kɔke dann njé ke koo’t. 55Danra’m nga è ngarankum nyankuse a, mese’n è ngarankum nyankain a tɔ. 56Doo ke use danra’m a, an-in mese’m a tɔ ɓaa, um se’m nan’t bɔk a, man géa m’um se’n nan’t bɔk a tɔ. 57Bɔ’m ke njèkule’m nga ndi kumgajer. Man m’ndi kumgajer takul’n è. Doo ke use danran’m ɓaa à ndi kumgajer titeke bè tɔ takul’m man. 58An-in! mapa ke in danrán: Mapa nè nga è tite è ke ndɔ ke kà sige ke weii usei kété nga lé. Nè doo ke use mapa nè nga ɓaa à ndi kumgajer se non.

59E ke nè á è tàge ke Jésu ndó dooge kêm kei kebe nan’t kêm ɓee-bò ke Capernaum.

Jésu aw se tàge ke doo à ndii’n kumgajer se non

60Loo ke d’oo tàge le Jésu nè nga bè ɓaa, njékuwe-girnge bule tami edi nè:

– Tà nè nga ngang ngain. Ké nan asekum ndi kur mbi’n koo’n ɓai-ɓai wa?

61Jésu ger kêmn’t mbak titeke njékuwe-girnge murin tà ɔji dè tà nè nga. Gir’n ke nè á, è deje’n de ede nè:

– Ké tà nè nga tuge sei jig’t ile sei wa? 62Ke nè á ndɔn’t a an-in Ngonn doo loo tel kaw loo ndii’n ke kété in tutu ree nga ɓaa, ké a i tami kedi nè ri ta wa? 63Ndil á ade doo ndi kumgajer. Doo se dè ra’n ase ra nyan karé lé. Tàge ke man m’ede sei nga in ra Ndil’t. E tàge nè á à ade a i ndii kumgajer. 64Nè njé ke nange dann si’t undei kêm de dèm’t lé.

Njé ke undei kêm de dè Jésu’t lé nga, è ger de kété mari loo kunn gir kule’t le’n. E ke ayé kule’n ji dooge’t nga géa è ger’n mbak ɓá a tɔ. 65Jésu tam ede nè:

– Gir’n ke nè á, ndɔ ke m’ede’n sei kété m’ede nè: Doo karé bè asekum kin se dè ra’n ree ram’t lé. Ke nè á doo karé ree ram’t ɓaa, è Bɔ’m kuwe inye rebe ade’n ree ram’t.

66Unn gir kêm ndɔn’t nè nga, njékuwe-gir-Jésuge bule teli tɔri ra de goon’t m njiyei se’n lé ta. 67Jésu tel deje njé ke dɔg-gidé-joo ede nè:

– A ɓaa sei, ké i ndigi kaw tɔ wa?

68Simon Pierre tel ilé dè’t ede nè:

– Kuwe-ɓee, ké nan le jé á j’ayé kinyei kaw rann’t ɓai wa? I kuwe se kari bere á aw se tàge ke doo à ndii’n kumgajer sár se non. 69Jè ɓaa, j’unde kêm jé dèi’t tede jè ger titeke i i doo ke Nube ɔri undei se ninn’n gai.

70Jésu tel deje de ede nè:

– Sei ke dɔg-gidé-joo nè nga, ké è man kuwe á m’tɔr sei lé wa? Nè né è bè géa, è ke karé dann si’t tel è doo le sú ke njèkêmyêr.

71E tam tà nè nga titeke bè ɔje’n dè Judas ngonn le Simon Iskariot. Judas nga, è njèkuwe-gir Jésu ke karé dann madennge’t ke dɔg-gidé-joo. E è á ayé kule’n ji dooge’t kade tɔli nin.

Gulei New Testament

©Alliance Biblique du Tchad, 2004

More Info | Version Index