Dritarja e kërkimit

Jean 7

Ngakon Jésuge undei kêm de dènn’t lé

1Go’t gugu Jésu aw se loo-loo kêm ɓeekon ke Galilée. E ndige le tel kaw kêm ɓeekon ke Judée lé tede Juipge sangi rebe le kade dé tɔl’n. 2Nè ndɔ ra nan kei kamge le Juipge nain ngɔr. 3Ngakon Jésuge ke dingem edi nin edi nè:

– Ɔte loo ke nè’t kɔke aw kêm ɓeekon ke Judée tede kade njékuwe-girige teri kule raige ke i ndi i ra nga tɔ. 4Doo ke sang le kade dooge geri nin njung ɓaa à ra nyan se go ngein lé. Ke nè á a i ra nyange titeke bè nga ɓaa, maje kade i kuwe i tɔje rai ke nata tàkum dooge’t malang.

5Ngakon Jésuge ke dingem ke mbain kuwe géa undei kêm de dènn’t lé. 6Jésu ede de ede nè:

– Man ɓaa, ndɔ le’m ke kanm nain ɓai, nè sei ɓaa i ndii tchên se ndɔge malang. 7Sei ɓaa, dooge ke dè nang nè asikum kɔr sei njêt lé, nè man ɓaa dooge ke dè nang nè ɔri man njêt tede kɔr ke m’ɔr gir nyanra de ke majelé ke nata se ndɔ’m-ndɔ’m. 8Sei ɓaa, tà le si goto, in-in awi loo ra nan’t nga. Man ɓaa, m’a m’aw tutu lé tede ndɔ le’m ke kanm ase lé ɓai.

9Loo ke Jésu ede de tàge nè nga titeke bè ɓaa, è tel nain gugu ɓeekon ke Galilée. 10Nè né è bè géa, loo ke ngakon Jésuge ke dingem in-in awi loo ra nan kei kamge’t nga ɓá ɓaa, Jésu géa in aw loo ra nan’t nè nga tɔ. E aw se go ngein m aw tàkum dooge’t njung lé.

Jésu ndó Juipge nyan loo ra nan kei kamge’t

11Juipge sangi Jésu loo ra nan kei kamge’t nè nga. Ei deji nan edi nè:

– Ké n’ee nga n’ee ra wa?

12Doobulege naji nan tà ngain dann de’t ɔji dè Jésu. Njé ke karége tami edi nè:

– Jésu è doo ke njèra maje.

Njé ke nange tami edi nè:

– Ḿ-m̀, Jésu è njè libe kum doobulege.

13Nè né è bè géa, doo karé ke tam tà ndàt ɔje’n dè Jésu goto tede dé ɓel kum Juipge. 14Loo ke dé ra nan d’aw danné bɔp ɓá ɓaa, Jésu aw kêm kei’t le Nube unn gir ndó dooge nyan. 15Tà ige Juipge sêl adi tami edi nè:

– N’ee nga, n’ndó nyan lé, à ké se go rebe ke ra n’ger’n magtub bè wa?

16Jésu tel ile de dè’t ede nè:

– Nyan le’m ke m’ndó dooge nga in ram’t lé, nè in ra è njèkulem’t nga. 17Ke nè á doo karé ndige ra nyan ke kêm njèkule’m Nube ndige ɓaa, à ger tite nyan-ndó nè nga in ra Nube’t. E man kuwe á m’in se dè’m m’ndó nyan dooge lé. 18Doo ke in se dè’n tam tà nga, sang riɓar ke ɔje dè’n è kuwe. Nè doo ke sang riɓar ke ɔje dè njèkule’n nga ɓaa, è ngarankum doo kerɔte kuwe. Nyanra ke nal naje’n karé bè géa goto rann’t. 19Ké è Moise kuwe á ade sei magtub gute-ndu Nube nga lé wa? Nè doo karé dann si’t ra nyan ke gute-ndu ɔje nga se ndɔge-ndɔge lé. A ɓaa, ké bain á sei sangi le kade dé tɔl’m wa?

20Doobulege teli ilei Jésu dè’t edi nè:

– I kumen, ké nan dann jé’t á sang le kade dé tɔli wa?

21Jésu tel unn tà tam ede de ede nè:

– Ndɔ ke kété m’ra nyan karé bere luk-luk kuwe ɓai á ndil si tee an-in soin-soin malang nè lé wa? 22Moise ade sei ndukunnn ke ɔje dè kuje tà mɔte. Ndukunn nè nga in ra Moise’t lé, nè in ra kà sige’t. Nè né è bè géa, sei a ɔdi nan kuje tà mɔte se ndɔ taa kebe. 23Sei ujei tà mɔte doo se ndɔ taa kebe tede kile’n koje dè gute-ndu Moise’t. A ɓaa, ké bain á i rai wong se’m tede kaje ke ndɔ ke m’aje danra doo bere mbak se ndɔ taa kebe nga wa? 24Ebi ra si gangtà tede tàkum doo. Nè i gangi tà ke se dè naje’n tá.

Ké Jésu è Krist kerɔte kuwe wa?

25Loo ke dooge ke nange ke Jérusalem an-in Jésu ɓaa, ei tami edi nè:

– Ké è n’ee nga dé sang le kade dé tɔlé nè lé wa? 26An-in! n’ee nga n’nda kêmé kang n’a n’tam tà nata ndái-ndái, nè doo karé bè géa edé tà lé. Ké njékɔr non jéige geri titeke n’ee nga n’ee Krist kerɔte kuwe wa? 27N’ee nga jè geri loo ke n’in tutu mbak; nè Krist nga, loo ke ndɔn’t à ree ɓaa, doo karé géa à ger loo ke in tutu nga lé.

28Kêm ndɔn’t nè nga, Jésu in ndó dooge nyan kêm kei’t le Nube se ndu’n ke bòi ede nè:

– Sei geri man mbak, loo ke m’in tutu nga géa i geri mbak a tɔ. E man kuwe m’in se dè’m m’ree lé. Nè Nube ke è njèkule’m ke get-get nga ɓaa, i geri nin lé mbeng kɔke. 29Man ɓaa, m’ger’n tede m’in rann’t. E è kuwe á ule’m.

30Loo ke Jésu tam tà nè titeke bè ɓaa, dé sang le kuwe’n, nè doo karé bè géa ule ji’n ɔde’n lêm lé tede kàde le’n nain ɓai. 31Dooge ngain dann doobulege’t umi kêm dè Jésu’t. Ei tami edi nè:

– Loo ke ndɔn’t Krist à ree nga, ké à ra nyankɔbege ngain dum ège ke doo nè ra nga wa?

D’ule njérɔge le kade uwei Jésu

32Tàge ke doobulege kɔti nan ɔje dè Jésu nga oso mbi Pharisienge’t. Maw njékuje nyan-mesege se Pharisienge ulei njérɔge le kade uwei nin. 33Jésu tam ndàt ede nè:

– M’a m’nain se si mbɔr ɓita m’a m’tel kaw ra njèkulem’t ɓai. 34Ndɔn’t a i sangi man, nè a ingei man lé, tede loo ke m’a m’ndi tutu nga, sei asi kaw tutu lé.

35Juipge deji nan edi nè:

– Ké loo ke ra n’a n’aw tutu á j’à j’asi kingei n’ee gugu lé wa? Ké n’a n’in le kaw ɓéee le dooge ke ei Juipge lé le tel rayé ke njè ndó de nyan ta wa? 36Ké tà ke n’tam n’ede nè: ndɔn’t a i sangi man nè a ingei man lé tede loo ke m’a m’ndi tutu nga, sei asi kawi tutu lé nga, ké gir’n è ri wa?

Jésu è ngire mann ke an-in kutch-kutch

37Ngei ndɔ ra nan kei kamge nga, è ndɔ ke bò dum madege. Jésu in nda dɔ non doobulege’t kêm kei le Nube ede de tà se ndu’n ke bòi ede nè:

– Ke nè á kunde mann ra doo ɓaa, maje kade ree ram’t taa mann an-in. 38Doo ke unde kêm’n dèm’t titeke Magtub ke tò se ninn’n tam’n nga ɓaa, mann à in kêmn’t kan-in kutch-kutch.

39E tam tà nè nga titeke bè ɔje’n dè Ndil-Kêmnda ke njé ke undei kêm de dènn’t ayé kingei. Kêm ndɔn’t nè nga Ndil-Kêmnda ree lé ɓai tede d’ule ndubra dè Jésu’t lé ɓai.

Doobulege kayai nan danné loo joo tede tà le Jésu

40Loo ke njé ke nange dann doobulege’t ooi tàge nè nga bè ɓaa, ei tami edi nè:

– Loo naje’n goto, doo nè nga è njèribe-dè-tà ke tà Nube’t kuwe.

41Njé ke nange ke rang tami edi nè:

– Doo nè nga è Krist nga kuwe.

Nè njé ke karége tami edi nè:

– Ké Krist nga à in kêm ɓeekon ke Galilée wa? 42Bethléhem nga è ngonn ɓee kɔje ngar David. Ké magtub ke tò se ninn’n tam titeke Krist nga à in Bethléhem girkà’t le ngar David nga lé wa?

43Gir’n ke nè á, doobulege kayai nan danné loo joo tede tà le Jésu. 44Njé ke nange dann de’t ndigi le kuweii, nè doo karé bè géa ule ji’n ɔde’n lêm lé.

Kunn mbi dè tà’t le Juipge

45Njérɔge teli reei ra maw njékuje nyan-mesege se Pharisienge ji de karè. Ei deji de edi nè:

– Ké bain á uwei n’ee i reei seyé lé wa?

46Njérɔge ilei de dè’t edi nè:

– Doo karé ke tam tà tite doo nè nga, j’inge’n nja karé ndan lé ɓai.

47Pharisienge teli deji de edi nè:

– Ké sei kuwe géa adi dé libe kum si tɔ wa? 48Dann ngar ɓeege’t le jéi éké dann jé jèi Pharisienge’t nga, ké doo karé ke luk-luk unde kêm’n dè doo nyan le doo’t nè nga adi an-in wa? 49Nè è majelé dooge ke geri gute-ndu le Moise lé kuwe karé á undei kêm de dè doo’t nè nga. Dé nè nga, kure’n à ɔde kum de ɓai.

50Nicodème, è dann Pharisienge’t ke ulei njérɔge le kade uwei Jésu. E á ndɔ ke è aw inge Jésu. E deje de ede nè:

51– Ké se go gute-ndu le jéi ke inye loo ade jèi nga, j’asi gangtà dè doo’t anje koo tà le’n kété éké anje ger gir nyanra’n wa?

52Dé deje Nicodème d’ede nè:

– Ké i kuwe géa i tel rai doo ke Galilée tɔ wa? Ke nè á i nder gir tà kêm Magtub’t le Nube maje an ɓaa, njèribe-dè-tà ke tà Nube’t à in kêm ɓeekon ke Galilée lé.

[ 53Nanan géa ɔte mênênn-mênênn aw ɓee le’n.

Gulei New Testament

©Alliance Biblique du Tchad, 2004

More Info | Version Index