Dritarja e kërkimit

Luc 17

Tà ke ɔje dè ra doo kade oso dann kaiya’t

(An-in Matt 18.6-7,21-22; Marc 9.42 tɔ)

1Jésu ede njékuwe-girnge ede nè:

– Gar-gar dooge ke nange à teli k’ei jig le tuge nja made dege kile de dann kaiya’t kuwe. Nè doo ke tel ra’n ke jig le tuge nja madennge nga, à an ɓai! 2E soo’t le tɔ kuberi mbal kɔbenn’t kile’n dunge ba-bò’t maje dum kade ndi têl è jig tede le njé ke tɔg kundekêm dè Nube’t le de ase lé. Nanan ke asekum koo tà ke man m’ede sei nè nga ɓaa, maje kade nel mbi’n oo’n tà nè nga maje. 3Adi kêm si tò dè ra si’t.

Loo ke ngokoin ra sei majelé ɓaa, i tɔje’n majelé le’n. Ke nè á è tel tur hal’n ɓaa, ade kêmi sɔl lom dènn’t. 4Loo ke ngokoin ra sei majelé nja ji sejimute kêm ndɔ karé’t géa, ke nè á è tel ree rai’t nja ji sejimute ede nè: «M’tur hal’m ɓá» ɓaa, ade kêmi sɔl lom dènn’t.

Kundekêm ke ase ra nyankɔbege

5Njékawkulege edi Jésu edi nè:

– Ade kundekêm le jé in dè made’t ke kété-kété.

6Kuwe-ɓee tel ile de dè’t ede nè:

– Ke nè á kundekêm le si è ndêin-ndêin bè tite kum kage ke ri’n nè Mutarde géa, sei asikum kede kage koté nè kedi nè: «Ɔr rai se ngirei bere mbak aw i nda dann ba’t» ɓaa, kage nè nga à ra nyan ke sei edii.

Kule ra ngonn njèndi

7Bainléa doo karé dann si’t an ngonn njèndi le’n ke in ndɔrɔ éké in kul dange’t ree ɓaa, ké à kede’n kede nè: «I ree use nyan» wa? 8Ḿ-m̀, è à kede’n kede nè: «Uwe dè nja nyankuse ɓaa, ule kubu ra kule rai’t ade’m nyan m’use a, m’an-in a ɓita i a kuse éké kain nyan ke lei ɓai.» 9Ké kuwe ngonn njèndi nè à ra’n oiyo tede ra ke è ra nyan ke è unn’n ndu’n ade’n nga wa? Ḿ-m̀, à ra bè lé. 10Sei géa le si è titeke bè tɔ. Ke nè á sei rai nyan malang ke man m’unn ndu’m m’ade sei nga ɓaa, i tami edi nè: «Jè jè ngann njéndige karè, è nyan ke ɔje dè jé le kade jè ra á jè ra.»

Njèbanje karé dann madennge’t ke dɔg tel ree ra Jésu oiyo

11Loo ke Jésu ndi aw kum’n ke ɓee-bò ke Jérusalem ɓaa, è tee se rebe ke dè ninn ɓeekon ke Samarie se Galilée. 12Loo ke nain ngɔr kade ree tee kêm ngonn ɓee karé’t bè ɓaa, njébanjege dɔg reei gangi non’n, nè ei ndai heb ɗêk se’n. 13Ei unni gir tami tà se ndu de ke bòi edi nè:

– Ngar Jésu, kɔkrɔ karè, an kum jé loo tòndoo’t.

14Loo ke Jésu tête kum’n an de ɓaa, è ede de ede nè:

– Awi ra njékuje nyan-mesege i tɔji de ra si ade d’an.

Loo ke njébanjege à awi ɓai ɓaa, ra de tel tò karè ndát-ndát. 15Nè è ke karé dann de’t an titeke ra’n tel tò karè ndát-ndát ɓaa, è ɔse wan dè njann’t tel ree ule ndubra dè Nube’t se ndu’n ke bòi. 16E ɔse keje’n nanga non Jésu’t ra’n oiyo. Doo nè nga, è doo ke ɓeekon ke Samarie. 17Jésu deje ede nè:

– Ké dooge ke dɔg nè nga banje ɔr ra de’t mbak lé wa? Ké njé ke jisɔ-jimi ei ra wa? 18Ké bain á njé ke jisɔ-jimi teli reei ulei ndubra dè Nube’t titeke doo ke dɔ nè ra lé wa?

19Go’t gugu, Jésu ede doo ke dɔ nè nga ede nè:

– Ɔse nang in dɔ unn rebe lei aw ta. Kundekêm dè Nube’t lei aji ɓá.

Jésu ede de nyange ke à ra nyan ndɔ tel reenn’t

(An-in Matt 24.23-28,37-41 tɔ)

20Ndɔ karé bè Pharisienge deji Jésu edi nè:

– Ké Konɓee le Nube nga ayé ree ndɔ ke ra’t wa?

Jésu tel ile de dè’t ede nè:

– Konɓee le Nube à ree tàkum dooge’t njung kade teri an-in lé. 21Doo asekum tam kede nè: «An! n’ee laa» éké «N’ee nú» bè lé ta. E tà le kade i geri maje titeke Nube on ɓee dann si’t nè ɓá ta.

22Jésu ede njékuwe-girnge ede nè:

– Kêm ndɔ ke rang ngur kan’m man ke m’ee Ngonn-doo à ra sei. Nè sei a kan-in man ndan lé. 23D’a kede sei kede nè: «An-in! n’ee laa» éké «An-in! n’ee nú bè.» In-in an-in ngɔde awi tutu lé. 24Titeke ndi têl loo tee’t le kàde aw sár tee loo kur’t le kàde éké têl dè jikon sár aw dè jigel nga, ndɔ tel ree le’m man nga géa à è titeke bè tɔ. 25Nè kété ɓita kade m’tel m’ree ɓaa, gar-gar nyantosowurge à rai man a, dooge ke ndii dè nang nè ɗarinè à utei man mbeng a tɔ. 26Adi kêm si olé dè nyange ke ndɔ ke tee kêm ndɔn’t le Noé. Ndɔ ke m’a m’tel ree ɓaa, nyange nè nga à teei titeke bè tɔ. 27Kêm ndɔn’t le Noé nga dooge usei a, an-in a, taai nan a, adi ngann dege taai nan a, sár adi Noé in ur’n kêm bato’t kák. Loo ke Noé ur kêm bato’t kák ɓá ɓaa, mann bêlem unn gir pujur loo dè nang nè ndum’n dooge ndarak. 28Kêm ndɔn’t le Lot nga géa è titeke bè tɔ. Dooge usei se an-in, se ndogoi nan nyan se igi nan nyange, main nan kagege, rai nan keige se ndɔ de-ndɔ de. 29Nè ndɔ ke Lot unde loo kêm ɓee-bò ke Sodome tee kɔke ɓá ɓaa, Nube ade nduju-nyan ke taa por ke saa’n ube ngɔk-ngɔk in danrán ɗise tite ndi bè ree ró dooge rák-rák. 30Ndɔ ke man ke m’ee Ngonn doo m’a m’ndubra’m ke nata nga géa à è titeke bè tɔ.

31Kêm ndɔn’t nè nga, doo ke ndi ndá’t à tel kaw kêm kei le’n koto nyange le’n lé. Doo ke nda à ra kule kêm ndɔr’t géa, à tel ree kêm kei le’n lé a tɔ. 32Adi kêm si olé dè nyan ke tee dè dinye’t le Lot. 33Doo ke sang le ngonm ra’n sêw-sêw ɓaa, à ile ra’n kɔke salang. Nè doo ke ile ra’n kɔke salang ɓaa, à ngonm ra’n sêw-sêw ɓai. 34Man m’ede sei kêm kàdenn’t nè nga, loo ke dooge joo à tooi dè tire karé’t dann ndɔɔ ɓaa, d’a kɔse njè ke karé seen kunn’n kaw se’n kinye è ke karé loo toon’t jêke^. 35Kêm ndɔn’t nè nga loo ke dinyege joo ndai à uri nyan loo karé ɓaa, d’a kɔse njè ke karé seen kunn’n kaw se’n le kinye è ke karé loo ndann’t jêke^. [ 36Kêm ndɔn’t nè nga, loo ke dingemge joo à ndai rai kule kêm ndɔr’t ɓaa, d’a kɔse njè ke karé seen kunn’n kaw se’n kinye è ke karé loo ndann’t jêke^.]

37Njékuwe-gir-Jésuge dejii edi nè:

– Kuwe-ɓee, ké à è loo ke ra’t wa?

E tel ile de dè’t ede nè:

– Loo ke yo nyan tò tutu ɓaa, è loo’n nè á malge à an-in nan ke tutu som-som.

Gulei New Testament

©Alliance Biblique du Tchad, 2004

More Info | Version Index