Dritarja e kërkimit

Marc 10

Tà ke ɔje dè mbate nan le dinye se dingem

(An-in Matt 19.1-12; Luc 16.18 tɔ)

1Jésu in kêm ɓee ke Capernaum aw kêm ɓeekon ke Judée gide ba ke ri’n Jourdain. Doobulege ngain teli kebi nan rann’t. E unn gir ndó de nyan titeke ra’n kété-kété. 2Pharisienge ke nange reei ra Jésu’t deji nin edi nè:

– Ké gute-ndu inye loo ade dingem kade mbate neen’n wa?

Dé deje’n titeke bè le koo’n tà ke se go rebe’n lé ke à tee tànn’t. 3Nè Jésu deje de ede nè:

– Ké ri á Moise unn ndu’n le kade i rai wa?

4Dé tel d’ile’n dè’t d’ede nè:

– Moise inye loo ade dingem le kade ndang magtub mbate nan ade neen’n kété pa ɓita à kinye loo kade aw loo le’n ɓai.

5Jésu ede de ede nè:

– E tede dum nan le si á Moise ndang’n magtub ndukunn nè ade sei se go nyan ke sei giri le rai. 6Nè kété ke desêin loo kunde-gir nyange malang nga, Nube ra dingem se dinye. 7Gir’n ke nè á dingem à inye kei le bɔ’n se kon’n le kum nan’t bɔk se neen’n. 8D’a kum nan’t bɔk le tel tò asenan se danra ke karé bere luk-luk. 9Titeke bè á d’a k’ee dooge ke gai-gai joo lé ta, nè d’a tel tò titeke kété d’ee’n doo ke karé bere luk-luk bè. Dooge ke Nube um de nan’t bɔk se go rebe taa nan nga, maje kade doo ade mbati nan lé.

10Loo ke Jésu se njékuwe-girnge teli awi kêm kei ɓaa, ei deji nin tà ɔje dè mbate nan le dingem se neen’n nga ɓai. 11Jésu ede de ede nè:

– Ke nè á dingem mbate neen’n aw taa dinye ke rang ɓaa, tà kaiya uwe dè’n tede neen’n ke kété ke è mbate’n. 12Dinye géa, ke nè á mbate ngaw’n aw taa dingem ke rang ɓaa, tà kaiya uwe dè’n tɔ.

Jésu tɔr ndu’n dè ngannge’t

(An-in Matt 19.13-15; Luc 18.15-17 tɔ)

13Dooge ɔri non ngannge reei se de ra Jésu’t le kade tɔr ndu’n dè de’t. Njékuwe-gir-Jésuge in-in se njé ke ɔri non ngannge nè nga, ei ndigi kɔgi de loo. 14Nè loo ke Jésu an nyan ra njékuwe-girnge bè ɓaa, wong ra’n ade ede de ede nè:

– Inyei ngannge adi reei ram’t m ɔgi de lé. Kerɔte kuwe, Nube à on ɓee dè dooge ke hal de tò tanan se le de dé ngannge nè nga bè. 15Kerɔte kuwe, man m’ede sei ndàt, nanan ke ndige kade Nube on’n titeke ngonn ra’n lé ɓaa, à ile nja’n kêm Konɓee’t le’n ndan lé.

16Jésu ile ji’n dè ngannge’t se gonan-gonan ede nè:

– Maje kade Nube tɔr ndu’n dè si’t.

Jésu se basa ke è baw

(An-in Matt 19.16-30; Luc 18.18-30 tɔ)

17Loo ke Jésu in oso rebe le kaw ɓaa, dingem karé bè an-in ngɔde ree ɔse keje’n nang nonn’t. E deje’n ede nè:

– Ngar, i i doo ke maje, ké m’a ra ri á le kinge’n ndikumgajer se non nga wa?

18Jésu deje dingem nè nga ede nè:

– Ké bain á i ɓar’m doo ke maje ɔr njêt wa? Doo karé ke maje ɔr njêt goto ndát-ndát. Nè Nube kuwe karé bere á è njè maje kɔr njêt. 19Nube unn ndu’n ede nè: «I a tɔl doo lé; i a sang dinye ke rang lé, i a ɓoge lé, i a tête tà kunde tà doo’t lé; i a kede gos taa’n nyan le doo lé; i a kule dèi kade bɔi se koin a tɔ.» Ké ndukunnge nè nga i ger de mbak lé wa?

20Basa nè nga ede Jésu ede nè:

– Ngar, m’an dè ndukunnge nè sêw-sêw se basa’m karé sár tee ɓila.

21Jésu an basa nè nga gerer, tede è tár’n ngain. Jésu ede’n ede nè:

– Nain nyan karé kade i ra ɓai. Aw, ige nyankingeige malang, i kai nar’n njéndooge ɓaa, a inge nyanbaw danrán. I ra nyange nè malang pa ɓita i ree unn rebe goom’t ɓai.

22Loo ke Jésu tam tà nè bè ɓaa, wur basa nè gang ɓann ade ɔte mbiring aw, tede nyanbaw le’n ke dè nang nè è ngain.

23Jésu an njékuwe-girnge ɗêrêr-ɗêrêr ɓaa, è ede de ede nè:

– Njé ke awi se nyanbaw ngain dè nang nè nga, kaw kêm Konɓee’t le Nube à tur se de ngain.

24Ndil de tee an-in soin-soin dè tà ke è tam’t nè nga. Nè Jésu tel ede de ede nè:

– Basage, njé ke umi kêm de dè nyanbawge ke dè nang nè nga, kaw kêm Konɓee’t le Nube à tur se de ngain. 25Tur ngain le kade lugman ur aw kêm bolè libri kur nyan’t tee. Nè le kade baw aw kêm Konɓee’t le Nube nga, à tur se’n ngain dum è ke nè ɓai.

26Ndil njékuwe-gir-Jésuge tee an-in soin-soin dum ke kété, ade ei kuwe deji nan tà edi nè:

– Ke nè á è bè ɓaa, ké nan d’a d’aje’n ta wa?

27Jésu an de gerer ɓaa, è ede de ede nè:

– Dooge asikum kaji ra de lé, nè Nube asekum kaje de, tede nyan ke à dum’n goto.

28Pierre unn gir kede Jésu tà ede nè:

– An! jè j’inye go nyankinge le jé malang kɔke, j’unn rebe gooi’t ɗarinè.

29Jésu ile Pierre dè’t ede nè:

– Kerɔte kuwe, man m’ede sei ndàt, ke nè á doo karé inye ɓee koje’n éké ngakonnge se kon nannenge ke tɔge se njé ke girn’t éké kon’n, éké bɔ’n, éké ngann’n, éké loo ndɔrge le’n tede’m man a, tede Tà ke Maje a tɔ ɓaa, 30doo nè nga à inge nyange malang ke kété inye tede tà le’m a, tede Tà ke Maje a tɔ nga, à inge made dè’t nja aru ɗarinè se kumndoo. Tá kêm ndɔnge ke à reei, à inge ndikumgajer se non ɓai. 31Dooge bule dann njé ke ei ngawtà made dege ɗarinè à teli k’ei dann njé ke gugu’t. Dooge bule dann njé ke gugu’t ɗarinè à teli k’ei dann njé ke kété’t.

Jésu tel ede de kuwe ɓai tà yoo’n se tà kunde loo tee le’n dann njé ke koo’t

(An-in Matt 20.17-19; Luc 18.31-34 tɔ)

32Jésu se dooge ke ndolèi goo’n in-in awi kum de ke kêm ɓee-bò ke Jérusalem. Jésu oso non de’t kété. Kêm njékuwe-girnge tò kekek. Dooge ke ndolèi go Jésu nga géa, ɓel ra de a tɔ. Jésu ɔr njékuwe-girnge ke dɔg-gidé-joo njɔl aw se de se kar de loo ke rang’t. E ede de nyange ke dooge ayé rai se’n. 33Jésu ede njékuwe-girnge ede nè:

– An-in! j’à j’awi ke kêm ɓee-bò ke Jérusalem. Man ke m’ee Ngonn doo nga, d’a d’ulem ji maw njékuje-nyan-mesege’t se ji njékɔrgirgute-nduge’t. Dé nè nga, d’ade gang tà yo dèm’t a, d’ade d’ule’m ji dooge ke dɔ ke geri Nube lé. 34Dooge ke dɔ à tulei mbe dèm’t a, à tibi yoro kum’t a, à tundei man se ndêin a, à tɔli man a tɔ. Nè ndɔ ke njèkon’t mute ɓaa, m’a m’unde loo tee dann njé ke koo’t.

Jacques se Jean ngann le Zébédée deji nyan Jésu

(An-in Matt 20.20-28 tɔ)

35Go’t gugu, Jacques se Jean ngann le Zébédée reei ra Jésu’t edi nin edi nè:

– Kuwe jé, jè ndige le kade i ra nyan ke j’aw ndoo’n ade jè.

36Jésu deje de ede nè:

– Ké ri á sei awi ndoo’n le kade m’ra made sei wa?

37Jacques se Jean teli edi Jésu edi nè:

– Inye loo ade jé le kade doo karé ndi dè jikoin’t a, doo karé ndi dè jigeli’t a tɔ, ndɔ ndubra’t lei.

38Jésu tel ede de ede nè:

– Nyan ke sei kɔi nga, i geri gir lé. Ké sei asikum kain nyan ke kêm kalmann’t ke m’a m’an-in nè nga kuwe wa? Ké sei asikum kade d’ule sei manné njonm titeke d’a d’ule’m nga kuwe wa?

39Jacques se Jean ilei Jésu dè’t edi nè:

– J’asekum ra nyan nè nga kuwe.

Jésu tel ede de ede nè:

– Kerɔte kuwe, a an-in nyan ke kêm kal mann’t ke m’a m’an-in a, d’a d’ule sei manné njonm titeke d’a d’ule’m nga a tɔ. 40Nè tà ke ɔje dè ndi dè jikonm’t éké dè jigelm’t nga, è tà le’m lé. Loo nè nga, è le njé ke Nube uwe dè nja ɔje’n dè de kété.

41Go’t gugu, loo ke njékuwe-gir-Jésuge ke rang ke dɔg ooi tà ke Jacques se Jean deji bè ɓaa, ei unni gir rai wong se de. 42Jésu tel ɓar de malang rann’t ede de ede nè:

– Sei geri mbak, njé ke d’an de ke ngarge le dooge ke dè nang nè nga, ɔji nyange gai-gai dè dooge’t. Njékonɓeege ke bòi on-in dooge njanm-njanm a tɔ. 43Nè sei ɓaa, gar-gar maje kade i rai titeke bè lé. Ke nè á doo karé dann si’t aw ndoo le k’ee doo ke bò dum madennge malang dann si’t ɓaa, gar-gar maje kade tel ra’n ke ngonn njèkule le si. 44Ke nè á doo karé dann si’t aw ndoo le k’ee doo dè si ɓaa, gar-gar à tel ra’n ke ɓolè le si malang. 45Oiyo man Ngonn doo géa, m’ree le kade dooge ei ngann njékulege le’m lé, nè m’ree le kade m’ee ngonn njèkule le de a, le kinye ra’m kade yo ke nyan gang dè dooge bule a tɔ.

Jésu ade kum Bartimée njèkumtɔ an loo

(An-in Matt 20.29-34; Luc 18.35-43 tɔ)

46Jésu se njékuwe-girnge a, se kosdoo-bulege reei teei kêm ɓee-bò ke Jéricho. Loo ke à unde loo le tee ɓaa, njèkumtɔ karé ke njèkɔ nyan ndi nang ngang rebe’t à kɔ nyan. Njèkumtɔ nè nga ri’n nè Bartimée, è ngonn le Timée. 47Loo ke Bartimée oo titeke Jésu ke Nazareth à dere ɓaa, è unn gir tam tà se ndu’n ke bòi ede nè:

– Jésu ngonnkà David, kɔkrɔ karè an kumndoo le’m.

48Dooge ndángi nin le kade ebe’t tam tà. Nè loo ke d’ade ndáng’n le kade ebe’t ɓaa, lotbè á è tam tà se ndu’n ke bòi dum ke kété ede nè:

– Jésu, ngonnkà David, kɔkrɔ karè, an kumndoo le’m kuwe.

49Jésu tel nda nang gek, è ede njékuwe-girnge ede nè:

– I ɓari n’ee adi n’ree.

Njékuwe-gir-Jésuge edi njèkumtɔ nè nga edi nè:

– Ade kêmi tò lom, ɔse nang in aw ingé, è n’ee kuwe á n’ɓari.

50Njèkumtɔ ile kubu le’n ke bòi yul piring kɔke, ɔse nang karkat in ree ra Jésu’t. 51Jésu deje njèkumtɔ ede nè:

– Ké ri á aw ndoo kade m’ra m’adi wa?

Njèkumtɔ tel ede Jésu ede nè:

– Ngar le’m, m’ndige kade kum’m tel an loo.

52Jésu tel ede njèkumtɔ nè nga ede nè:

– Aw ta, tede kundekêm lei aji ɓá.

Ke loon’t nè kuwe, njèkumtɔ tel an loo njai-njai titeke kété. E unn gir njiye go Jésu’t.

Gulei New Testament

©Alliance Biblique du Tchad, 2004

More Info | Version Index