Dritarja e kërkimit

Aposol 14

U aposol i kuiia i Aikoniam

1Tara taun i Aikoniam ere Pol mere Banabas i mar kato has u i iesana. Nori i tasu u i iahana luman lotu turu Jiu me hatei ner u ranga. Nori i hatein u ranga u niga bu katun u para turu Jiu na turu Grik e hamanar. 2Kaba palabir u Jiu i ma hamanai, ba nori e hatakeier a raharaha turu katun ti halhalia turu Jiu, ba nori e tori-hasoala ria turu 3Kaba e Pol ne Banabas i kei a poata lehana i Aikoniam, na nori i tagala mei ti hatei menien u ranga tara Tsunono. Ba Tsunono e hatagala ranen ba nori e katoer u mamana u mirakul. Tara ka teka a Tsunono e haruto nia turu katun u rangan hitaguhu i tanen e mana koru. 4Kaba u katun tara taun teka i lu kata me katoer a huol a pala. A palabi i hanigei u ranga turu Jiu, na palabi i hanigei u ranga turu aposol.

5Bu Jiu nu katun halhal has e toan takei gono merer u tsunono i taren. Nori i katsin kato homir ere Pol mere Banabas ba te titi hatu hamate raren. 6Ere Pol mere Banabas i hengo sabe a ka teka, ba nori e bus uar tara provins i Likionia, me kui laria turu taun i Listra na i Debi, na tara man han ti sukusuku. 7Ba nori e hatei ner u Bulungana u Niga turu han teka.

U aposol i kuiia i Listra

8Tara taun i Listra a toa katun e gum a man mounen e ma tagalai. Tara poata te pose ien e tsinanan, a mounen e omi hakapa noa has na nonei e mamala tatalai. 9Ba nonei e hengoena u ranga te kato e Pol. Be Pol e tarena a katun teka e ka mei u nihamana e antunaia te ga tatei butu haniga pouts uen. 10Be Pol e tara hatagala uana i tanen me ranga hapanina ba te poiena i tanen, “Alö go takei ba lö te tuol hamatskö nem a moumulö.” Ba nonei e topei takeina me hula tatalana. 11U katun u para ti tarei a ka teka te kato e Pol i ku hapan u turu rangan Ha-Likionia me poier, “U got e butu here rimei u katun, me koul puta uarima i tarara!” 12Ne Banabas i ngöe ien e Sius, ne Pol i ngöe ien e Hermis, taraha e Pol a katunun raranga. 13A luman lotu pan tere Sius e kaia i matana taun i ielesala. Na pris tara luman lotu pan teka e lu gono mei u bulumakau u tson u palaua ti hil haperpereri. Ba nonei e la uanama tara tamana tara ololo tara taun. Nonei nu katun ti ngilin katoen u hats tara elasolana aposol. 14Kaba e Banabas ne Pol i hengo u ranga tara ka teka, ba nori e kise ier u hasobu i taren ba te haruto ner te rama koru mena rien a markato teka. Ba nori e piata uar i gusur u barebana ba nori e kur, 15“Alimiu e moa te go mar kato uam teka! Alam u katun tun lasi e here has rami limiu. Alam u la silema te go hatei menai u Bulungana u Niga ba limiu te hapolasemiu a markato a tutu teka, ba te habirits uamiu tere Sunahan te toatoana. Nonei te kato u kolö nu puta nu tasi, na mamana ka te kana i iaharen. 16E manana, tara mamana poata i manasa u katun i mar kato u ti ngil uen, ne Sunahan e ma hakapa rien. 17Kaba nonei e roron haruto noa has nena te mar kato haniga uanen i tamilimiu. Nonei e roron hapoloena a langitsina i kolö ba te hahua hanige iena u kui i tamilimiu. Nonei e hantune iena a kannou i tamilimiu ba te kato hasasala has rena a torimilimiu.” 18U aposol i ranga u teka ba te torohana hatagala korur, ba nori e hatu kap rer u katun ba te ma tatei katoe roi tu hats i taren. 19Kaba a palabir u Jiu turu taun i Antiok na i Aikoniam i lama, ba te mi kato homier u hakats turu katun. Ba nori e ti homi korueri e Pol u hatu, ba nori e las halakasa ba narien a taun. Nori i poei e mate hakapa, ba te la ba naren. 20Kaba u Kristen e mi gono hahise ien, ba nonei e takeina ba te na tasu poutsuna i iahana taun. Hamahö ba nonei e la gono mena e Banabas tara taun i Debi.

U aposol i kopis pouts u i Antiok te kana tara provins i Siria

21Ere Pol mere Banabas i rararein u Bulungana u Niga tara taun i Debi, bu katun u para i butun katunun tsitsilo uato tere Iesu. Ba nori e la sila pouts uar turu taun i Listra na i Aikoniam, na i Antiok te kana tara provins i Pisidia. 22Ba nori e hatagala rer a torir u Kristen. Nori i halan u rangan hitaguhu i taren me poier, “Alimiu e go hamana hatagala hiton uam tara Tsunono. A maroro te sila uara ra ba te na tasu ria tara Nipepeito tere Sunahan, a maroro teka e ka mena u hakats u tiama u para i tanen.” Nori i mar ranga u teka. 23Tara pala turu Kristen tara mamana taun, nori i hopu kapir u katunun pepeitokap i taren ti hamana u tara Tsunono. Ba nori e agono ner a kannou me katoer u singo, ba nori e haka reria u Kristen tara nitagala tara Tsunono te ga tatei tara kap merien. 24Be re Pol mere Banabas e la sila uar tara provins i Pisidia me na tuku ria tara provins i Pampilia. 25Ba nori e hatei naria u ranga tara taun i Pega, me gala lel uar tara taun i Atelia. 26I Atelia nori i osaia tara tolala ba tolala e lu pouts mera neien i Antiokuna i Siria. I manasa tara han teka, u Kristen i haka rien tara hitaguhu tere Sunahan te gi kato menien nonei a toukui teka te kapa hamanasana. 27Nori i mi butuia i Antiok me gono hoboto rer u Kristen. Ba nori e hahatei ner a mamana ka hoboto te kato sila rien e Sunahan, me poier, “E Sunahan e kato a maroro turu katun te halhal ria turu Jiu, ba nori e hamanar.” 28Be re Pol mere Banabas e ka gono merer u Kristen i Antiok tara poata lehana.