Dritarja e kërkimit

Matiu 4

E Satan e torohanei e Iesu

(Mak 1:12-13, Luk 4:1-13)

1Nu Namnamei tere Sunahan e peigi menai e Iesu tara latu pinopino te go na torohana menien e Satan. 2Ne Iesu e agonein a kannou e antunaia turu 40 u lan nu 40 u bong. Na nonei e ka mei a bes a kapan koru. 3Ne Satan e mi torohane ien me poiena i tanen, “Te go Pien u lö tere Sunahan, ba lö te rangam bu hatu teka te palis uar turu beret.”

4Kaba e Iesu e ranga palis u i tanen me poiena, “Turu Buk u Goagono i koloto nia, ‘A beret peisa e ma antunan hala nenei a nitoatoa tara katun. E moa. A katun te ga lu a nitoatoa turu ranga hoboto te ranga nena e Sunahan.’”

5Nonei e mar ranga u teka, be Satan e toan lu mena neien tara taun a goagono i Jerusalem, me na hatuole nen i iasa koru i pungana tara Luman Lotu Pan. 6Ba nonei e poiena tere Iesu, “Te go Pien u lö tere Sunahan, ba lö te kurapa uam i puta. Taraha, turu Buk u Goagono i koloto nia,

‘E Sunahan e ranga mera noi u angelo i tanen te gi tara kap menien lö.

Na nori e pile sei nario lö, te go ma tatei tu hamate meni lö turu hatu.’”

7Be Iesu e ranga menen me poiena, “Turu Buk u Goagono i koloto has nia, ‘Alö e moa te go torohana menai a Tsunono. Nonei a Sunahan i tamulö.’”

8Be Satan e lu mena nei e Iesu turu toa u pokus i iasa koru. Ba nonei e harute neien u han hoboto i puta na mamana ka a niga i taren. 9Be Satan e poiena tere Iesu, “Te hatukun moa lö ba te hatsunono uamou i tar, ba lia te hale goi lö a mamana han hoboto teka.”

10Be Iesu e ranga menen, “Satan, alö go la! Taraha, turu Buk u Goagono i koloto nia, ‘Alö go hatsunono u tara Tsunono. Nonei a Sunahan i tamulö, na nonei peisa te mamanieteie mulö.’”

11Be Satan e la ba nanen. Bu angelo e la rima me mi taguher e Iesu.

E Iesu e hataniei a toukui i tanen i Galili

(Mak 1:14-15, Luk 4:14-15)

12Be Iesu e hengo nena u ranga ti haka menai e Jon tara karabus, ba nonei e lana i Nasaret tara provins i Galili. 13Ba nonei e la ba nena i Nasaret me na kana tara taun i Kapeneam i harehirehi tara Ramun Perperere i Galili. Kapeneam e kaia tara pala tere Sebiulan ne Naptali, a huol a pala turu Jiu. 14A ka teka e butu sil te ga kato hamana meni u ranga te ranga sila nia e Sunahan tara propet e Aisaia i manasa. 15Nonei e poei,

“Alia e hatei negu a mounana tara pala tere Sebiulan ne Naptali, u tsikitsiki i rehina ramun pan i hapalana ramun i Jodan, a han i Galili te ka ria a pala te halhal ria turu Jiu.

16U katun teka te gum ria turu kuhil, nori e tare riou u ualesala u

kapan!

E Sunahan e hala nenou romana u mana i tanen e here nei u ualesala turu katun te tutu naren ba te hereri u katun te katsin mate ba ner e Sunahan.”

17Na tara poata teka, e Iesu e tanian habulunganein u ranga ba te poiena, “Alimiu go habirits hamatsköe iam a torimiu! Taraha, a Nipepeito tere Sunahan e la hasukusuku hakapama.”

E Iesu e ngör a elahats a katunun hagala

(Mak 1:16-20, Luk 5:1-11)

18E Iesu e laia i kotolana tara Ramun Perperere i Galili, ba nonei e tara rena ere Saimon te ngöeri e Pita mere Endru u mun toulana ba te hagala ria i ramun, taraha nori u katunun hagala. Nori i holei a kannou i taren a iena. 19Be Iesu e poiena i taren, “La gono memu molia. Fp fl Alimiu u roron sohe iam a iena tara abe, kaba lia e hatuts ragoi limiu te go ngö gugono mera milimiu u katun i tar.” 20Ba nori e la ba hamanasa ner a abe i taren, me la gono meren.

21Ba nonei e gamon la lelina me tarena u taina u mun toulana ere Jemis mere Jon, a hinpien tere Sebedi. Nori i kaia tara tsi tolala i taren ba te suge ier u abe i taren, ba nonei e ngö ranen e gi la gono meien. 22Ba nori e la ba hamanasa ner e tamaren ba te kana tara tsi tolala nu tsonun kui. Ba nori a elasolana e la gono mer e Iesu.

E Iesu e hihatutsia tara barebana me kato haniga pouts ranen

(Luk 6:17-19)

23E Iesu e hula laia tara han hoboto i Galili, ba te hihatutsna turu luman lotu turu Jiu. Nonei e hihatutsin u Bulungana u Niga tara Nipepeito tere Sunahan ba te kato haniga pouts rena a barebana ti ka mei u mamana u mar nimate. 24Bu barebana tara mamana han hoboto tara provins i Siria i hengoin a toukui nu hihatuts te kato e Iesu. Ba barebana e peigi rarima u katun hoboto ti ka mei a nimate: u katun ti sagohi a mamana mar kamits, nu katun u popoloana, nu katun u kotskotsibong, nu katun u matekata. E Iesu e kato haniga pouts hoboto ren. 25U katun u para koru i kukute e Iesu: u katunur i Galili na i Dikapolis ni Jerusalem ni Judia ni hapalana ramun i Jodan.