Dritarja e kërkimit

Hechos 2:38

38Tuinakai Pedro ayak:

“Atum ainatirmesha chiki chikichik pujutrum Yuusjai iwaratarma. Tumakrum Jesucristo enentaimtusrum maitarma. Tumakrumin Yuus tsagkurtamar Wakan Pegkeran amastatrume.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index