Dritarja e kërkimit

Lucas 13:2

2Ay nán ne Jesus kaggída, “Ay ya piyán nu wa kagiyan, ay ab-abay ya básul datun na iGalilea ngam daya duddúma nga iGalilea gapu ta ummán kitun tu netattay da?