Dritarja e kërkimit

Lucas 8:13

13Ay tu nalus-án na pínát ta nagdattagán datu duddúma nga aggì, ay árig na daya tolay ya nakagìna kiya bàbànán ne Dios. Ay dedi nga tolay ay naganggam da nga nangurug, ngamay nakaru da nga naglikud kane umbet ya riribù da gapu kitu angngurug da. Ata ummán ka aggì a tumúbu wa akkan na nakapaggamut tu nagìna da.