Dritarja e kërkimit

Jɔ̌n 9:18

18Bǒbati bo Israɛl kɛnókó bɛ amɨ́k anaŋ anɛmɛ nyaka yi kɛ apɛt abho bɛghɔ mbaŋ, kpatɛ mpok bábhɨ́ŋɨ́ máyi nɛ ɛtayi,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index