Dritarja e kërkimit

Mák 14:54

54Píta ǎkoŋo nyaka bhɔ ansɛm nɛkɔ nɛsiɛ, kpátɛ amɛm sɛnta mǔngo bachiǎkap Mandɛm. Arɛ́, arɔk achɔkɔ nɛ babhabhɛri angɔkɔ ngó angwaka nɔkɔ ngó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index