Dritarja e kërkimit

Marcos 13:11

11Ne ketà te edsigkemen kew ne ebpeneheewiten kew riyà te kukuman, ne kenà kew meuru ke ebmemenuwen niyu se kedlalag niyu te kedtindeg te hinawa niyu su ketà ne iyan niyu rà egkekahi ne lalag ne ibpekahi keniyu su riyà ebpuun te Kedesenan ne Ebpetuntul te Menusiyà ne kenà kayi rà ebpuun te itungan niyu rà dè duen.