Dritarja e kërkimit

Hebrews 4

Ngiye-ngagec bafuwanoledaicte

1Wapongti ngiye-ngagec gagawa fenangte miwec, yogo fagac. Aime gacgu ngengelacni gocnedi fenogale kpungkedaingkale, ngenge damongngineng balu gadabiyeng. 2Esecne Yuda ngic yenge Siduc Madicne ngageibong, nongileng ingucnehac yogo ngageibeng. Aime yenge i ngagelu mi ngagesingkeibongte mi baficebawec. 3Aime ngic-ngigac ngagesingkelu gagabeleng, nongilengtibac ngiye-ngagec gaga yogolec aling aigabeleng. Wapongti himong nga honocmeng yeke bacepame motome, wiyac sasawa bamoctoyackelu ngiye-ngagec gaga yogo lowec.

Ye inguc lolu sifu yanguc miwec,

“Ilec na yengele aalic ngagelubac yanguc mipangkeiba, ‘Yenge nale ngiye-ngagec gagawa nalic mi fedaingte.’” (Miti gee 95:11) -

4Hadeng 6 motome hadeng 7te yowa fagac, yogolec yowa monic yanguc kwelengkeicne fagac,

“Hadeng 6 motome Wapong ye boleine sasawa loyackelu 7ka ngiye-ngagewec.” (Fike-fike 2:2)

5Aime iwahac yowa yogolec nebocina yanguc miwec,

“Yenge nale ngiye-ngagec gagawa nalic mi fedaingte.” (Miti gee 95:11)

6Ngic-ngigac gocne yenge ngiye-ngagec gagawa nalic fedaingte. Aime gocne yenge molickelu Siduc Madicne ngageibong, yenge yowa mi balaibeibong, ilec ngiye-ngagec gagawa mi fedaingte. 7Ilec ailu dameng dalicnehac aime Wapongti hatacmac dameng monic wacine “yakumac” inguc mipangkelu yowa Dawidi lacnome yedi hocne yanguc miwec,

“Entacka ngenge yakumac yele yowa ngagegaingka, kwelengineng mi hefedabiyeng.” (Miti gee 95:7-8)

8Yosuwadi ngiye-ngagec himongka mengocngebalu fedeckabac, Wapongti lobewa ngiye-ngagec dameng monicte nalic mi midec.-9Ilec yanguc ngagegabeleng, Wapongte ngic-ngigac yengele hombangte ngiye-ngagec dameng yogo fagachac. 10Aime Wapongti boleine lolu ngiye-ngagewec, silicine ingucnehac ngic monic ye Wapongte ngiye-ngagec gagawa felu boleine lolu ngiye-ngagedaicte.-11Aime Mosesle damengka molickelu aling gocne yenge waweibong, nongilangkocni monicti yenge ingucne yowa wewe aidaingkale nongileng ngiye-ngagec gaga iwa fenangte ngagelu bole sanangnehac balu gadabeleng.

Wapongte yowa gagaineholec

12Wapongte yowa i gagaineholec ailu boleine damengsoc balu gagac hocne. I hudule fitec sasawa micine neboc nga neboc i ewalicebalu mictetecinebenang aigac. Yogodi wiyac sasawa nganime dulungkelu nebocka hike sulumecaigac. I asu nga kwele-ilucnonggeng heucepalu luwe gbongtoc nga luwe kwelina helocine nganicepacaigac. Ailu kwelenonggang ngage-ngage nga aibaba sangkelu balu gagabeleng, i wosaelu noine bame yegengkenolecaigac.-13Aime Wapongti wiyac sasawa mime fikeyackewec, ilec wiyac monicti yele dongewa sangke-sangke mi fagac. Wiyac sasawa i yegena fikelu yele donge feina fayackegac, ailu yela hocne gaganonggengte siduc babeng i wosaeyackedaicte.

Yesu ye depec-baba ngic yengele damong sugucne

14Aime depec-baba ngic yengele damong sugucne feicnedi honocmengka fewec gagac, i Yesu hocne, Wapongte Madec, ye nongileng. Ye inguc gagacte ngage-ngagesingnonggeng mifickecaigabeleng, i ngagelu sanangnehac balu gadabeleng.-15Lokwesac fikenolecaigac, silicine ingucnehac depec-baba ngic yengele damong sugucne ye ingucnehac fikecnoyackewec, ailu ye bikic monic mi bafuwawec. Ilec nongileng tapilinonggeng wame ye ngani-ngagec aiyackelu nongilengte kwele-sowac ngagelu gagac. 16Ilec nongileng hangoc nga ngageboc mikac galu Wapong emeina hikedabeleng. Inguc aime babafic damengbenang kwesime yele kwele-sowac bafuwabeng yedi baba-madicine noleme baficnubadaicte.-

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index