Dritarja e kërkimit

Matthew 18

Madi sugucne aigac?

Mrk 9:33-37; Luk 9:46-48

1Dameng iwa mic-tengteng yenge Yesula kwesilu uwacnoibong, “Honocmengte ngani-damong, ilec alingka madi sugucne gagac?”-

2Inguc uwacnobong Yesudi adu-madec yengelacni monic wackewec. Wackeme weleme ye hewacnginang lome domame 3yanguc miwec, “Foinac, ngenge kwelengineng mi bafaliyedaingte ailu adu-madec yago yenge ingucne mi aidaingtewa honocmengte ngani-damongka nalic mi fedaingte.- 4Ilec ailu ngic monic ye bawacnagulu madec yangucne, yele silic gadaicte, ye honocmengte ngani-damongka sugucne gadaicte. 5Nga monic ye adu-madec yangucne yengelacni monic nale wacka sebiledaicte, ye na sebicnudaicte.”-

Lokwesacti ngage-ngage basowalecaigac

Mrk 9:33-37; Luk 9:46-48

6“Aime adu-madec kpisicne yengelacni monicti na ngagesingnudaicte, ye ngic monicti hatacmac aicnome ngage-ngagesingine wadaickale, Wapongti ye ameine baducnodaicte, yogo umacineholec. Aime yogo mi aidaictewa, ye balinga sugucne ubeina ubeecnolu kiwec gbolongna wikebong haudecka, yogodi umacine efeckedec. 7Mee, Himongtowa himong yagolec ngic-ngigac, wiyac aingelebong ngage-ngagesingngineng wadaicte. Ngenge ngagelu medecngebadaic. Mee, ngic monic ye agoine aicnome ngage-ngagesingine wagac, ye ngagelu medeckedaic. 8Ga higegone me molegone monicti aigeleme sowacne aidamectewa, ga yogo helockelu wikeengka hikedaic. Ga hige-molegone sasawa bucbuchac gacgu dac-sanang moto-motoine mikac, iwa wicgubong haudameckale, hige-sowac me hige-molegone lokeicne galu gaga-sanangka nalic fedamecte, yogodibac madickedaicte.- 9Me ga dongegone monicti aigeleme sowacne bafuwadamectewa, ga dongegone baickelu wikeengka hikedaic. Ga dongegone yaeckanghac ngiyeboc dac-sanangka wicgubong haudameckale dongegone nebocinedi sugu ngiyeme galu gaga-sanangka nalic fedamecte, yogodibac madickedaicte.

10“Ngenge adu-madec kpisicne, yengelacni monic kweledi mi wikedaing. Na yanguc edocngebabe ngagening, angelo yenge honocmengka galu adu-madec nganicebacaigaing, yenge damengsoc Mamacne honocmengka gagac, yele haicka gacaigaing.- 11[Aime Ngicte Madec ye ngic-ngigac sangkeicne, yenge bikickacni kpaducebalu bacebanale wawec.]”+-

Lama sangkeicnele nangeng yowa

Luk 15:3-7

12“Ngic monic ye lamafocine 100 bacebalu game, iwacni monic gacgu sangkeme ye wenuc aidaicte? Ye lamafocine 99 kupicka hegilecebame domabong hikelu sangkeicne, i hocne basackedaicte. 13Basackegacgu bafuwalu yele kwele-madic sugucne ngagedaicte. Foinac, 99 susugudi mi sangkeibong, yengele kwele-madic efecne ngagedaicte, nga monic sangkeicne, yele kwele-madic sugucnehac ngagedaicte, yogo noinebenang. 14Aime Mamacngineng honocmengka gagac, ye ingucnehac adu-madec kpisicne ingucne, yengelacni monicti mi sangkenale ngagelu gagac.”

Sowacne bamadickenoga

15“Agogone monicti gala bikic bafuwadaictewa, ga hikelu yeholec bucnginec ngiyelu sowacne hewacnginac fagac, yogo mifuwacnagudabiyec. Aime ye yowagone ngagedaictewa hatacmac gale ago aidaicte.- 16Nga ye yowagone mi ngagedaictewa, ga ngic moniyang me yaeckang bacepaengka hatac kwesilu ngengilangkac umac yogo mibong madickenale mingagec aidabiyeng. Inguc ailu ngic yaeckang me habackangti yowa sasawa mibong sanangkedaicte.-

17“Aime ye yowangineng mi ngagedaictewa, ngenge hikelu Yesule habu edocebadaing. Edocebabong ye habu yengele yowa inguchac hegiledaictewa, ibac ngic yogo ngagedaing, ye Wapong mi ngagegac ailu takes-baba ngic, yenge ingucne aidaic.

18“Foinac, ngenge himongka wiyac sasawa hefedaingte, i honocmengka inguchac hefeicne fadaicte. Nga ngenge himongka wiyac lukeyackedaingte, yogo honocmengka inguchac lukedaingte.- 19-20I yangucte, himong yagowa ngic-ngigac yaeckang me habackangti nale wacka kpaduckelu ngiyedaingtewa na hewacnginang gadacte. Ilec ngengelacni yaeckangti kwele-moniyang ailu wiyac monicte me monicte uwadabiyectewa Mamacne honocmengka gagac, ye ngageyetelu wiyac yogo yetedaicte.”-

Sowacne hegilenoga

21Aime Pitadi Yesula welelu yanguc uwacnowec, “Sugucne, agonedi nala bikic bafuwadaictewa dameng edomeng sowacneine hegilecnobele ngagegic? Alecine 7 andoine aigac, me?”

22Inguc mime Yesudi bafaliyelu yanguc edowec, “Alecine 7 miyac, alecine 70 domalu fegac ilec migabac.-

23“Aime honocmengte ngani-damong i ngictau monic ngic homacne yengele sugucnengineng, ye ingucne gawec. Aime yedi kwelec kwekwe ngic yengi yela monengngineng ameine baduningte damengngineng lowec. 24Lome kwesibong amengineng wowosae bole bawec. Molickelu ngic monic ye moneng sugucne ameine 10 taosen, ilecsoc facnowec, ngic yogo yela baweleibong.+ 25Aime ye ameine yogo badunale ngageme kpungkeme, sugucnedi mime ngic yeicne nga ngigac adu-madecfocine yenge ngic monicta salecebame ngic yedi fuli bacebadaicte. Ailu wiyacine sasawa momoc saleyackelu, yogodi moneng balu ameine i badume miyac ainale miwec.

26“Inguc mime kwelec kwekwe ngic ye yogo ngagelu sugucneinele haicka ketadi holelu miwec, ‘Sugucnene, ga nale kwelegone sowaleme wangecne gaengka amegone badugeledacte.’ 27Inguc mime sugucnedi yele kweleine sowaleme ameine hegilewec. Ye umacine baickelu saleme hikewec.

28“Aime kwelec kwekwe ngic ye lobeina hauwec. Haulubac kwelec kwekwe ngic agoine monic yela ameine denarius+ 100 facnowec, ye bafuwawec. Bafuwalu ye hobalu ubeine bauckenale balu miwec, ‘Nale tofa gala fagac, yogo ameine biyac badunelec.’

29“Inguc mime kwelec kwekwe ngic agoinedi yogo ngagelu yele haicka ketadi holecnolu miwec, ‘Folo mi ainelec. Ga nale kwelegone sowaleme wangec gaengka tofagone i ameine lobewa badugeledacte.’

30“Inguc mime agoinedi yele yowale takickeme tofainele ameine i baduyackelubac wanale balu muc-macka lome ngiyewec. 31Ngiyeme kwelec kwekwe ngic agofocngineng gocne yenge aibaba i nganilu kwelengineng homacne sowaleme ngagebong nalic mi aiwec. Aime yenge hikelu aibaba fikewec, i sasawa sugucnengineng edoibong.

32“Edobong sugucnenginengti kwelec kwekwe ngic i micnome weleme edolu miwec, ‘Ga kwelec kwekwe ngic sowacnebenang. Ga nani folo aigelebe ketadi holeneleengka tofagone sasawa hegileiba. 33Ailu na gale kwelene sowaleme tofagone hegileiba, ga ingucnehac kwelec kwekwe ngic agogonele kwelegone inguchac sowaleme tofagonele ameine hegiledengtesoc.’ 34Inguc milu sugucneinedi aalic ngagelu ngaba aicnolu muc-mac damong yengele molewa lowec. Lome kwelec kwekwe ngic yogo ye tofaine i sasawa ameine baduyackelubac wanale micnowec.-

35“Aime ngenge sasawadi ngic hae-gbafocngineng yengele sowacne kwelenginengtibenang mi hegiledaingtewa Mamacne honocmengka gagac, yedi silicine ingucnehac ngenge aingeledaicte.”-

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index