Dritarja e kërkimit

Matthew 21:19

19yefe mecina donge hilalu fik yoc monic nganiwec. Nganilu ngageme noineholec ingucne aime fungina lelu nganime hekengngine sugu aime, yoc i yanguc edowec, “Yoc, ga noine hatacmac mi aidamec.” Inguc mime fik yoc iwahac homanale ululuwewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index