Dritarja e kërkimit

Luk 2

E Maria pigo e Iesus

(Matiu 1:18-25)

1Te la imamala ale e Sisa Ogastas eia pou la mulugaluga ovola, eia baha la merera soio te la gale tomi veia egite ge soko la muluga la giligi giteu la valalua te la maututula tomi ale e Rom vibaumuli ovola. 2Te la imamala alele, e Sirinias eia pou la mulugaluga oio la gale e Siria. 3Me egiteu e Rom masagea mai ele veia la valalua me hatavivile tomi ge goio te la mautu la vuhu tegiteu tomi isasasa, ge kekesi la isa giteu.

4Tio, e Iosep loata la mautu e Nasaret oio la gale e Galilea veia ge goio la gale e Iudea, la vuhula eia te la hilile Devit. Eala eia goio la mautu sesele te Devit ale pala, e Betlehem. 5Eia veia ge kekesi la isala me la isale Maria, la vuhula eia veia ge puli e Mariale, eia soukama laha roboa. Eala moli e Maria savulatuti. 6Goio, egira pou oio e Betlehem, la imamala tetala eia koramuliti, 7eia goio taposa e latula ale hatamale, la posolagu tetala. Eia goio avu robola la kulikuli ale egite sile malalaua mai la vulovulo giteu e Iuda, eia goio vitabulia te la muli la ilali tegiteu la kau, la vuhula la valalua me hatavivile vulo roboti egiteu te la luma la mosi.

Egiteu la tahalo la vibaumuli la sip hilo egiteu la angelo

8Hagagavi te la mautu alele, egiteu la tahalo la vibaumuli la sip, egite mavuta utu, egite pou robo la sip tegiteu te la logo. 9Goio, e angelo isasa guvi tavu egiteu, la matagaga tai te La Uru sibitala robo egiteu egite taga pepeho, 10eala moli e angelo goio veia giteu mago “Umala amuto ge tataga, eau vahari la valolo ale taritigi ale ge te la valalua tomi. 11Igoie oio te la mautu e Betlehem ale la mautu sesele te la uru e Devit alaurati, la tavile pigoti La Tahalo La Vimahuli ale e Kraist, eia la mapala te la hilile Devit. 12Tio amuto ge rovilalea maie: Mai ge amuto ge sivuti la pepesole, eia mamavuta, e tilala pigi robola la kulikuli tegiteu la pepeso, eia mamavuta te la muli la ilali tegiteu la kau.”

13Oio moli ovolale, egiteu la angelo mapaiti ale loata te la ilo la lage, egite goio guvi vikapopo me angelo ale, egite vaisale La Tahalo Uru, egite veia maie:

14La vaisalela soata tavume La Uru.

la vimalumalu taume ge pou tegiteu la valalua

te la maututula tomi ale eia visati legiteu veia ge suli egite.

15Tio, egiteu la angelo tugati, goio egiteu la tahalo la vibaumuli la sip, egite veia maie mago “Ale etato ge goio e Betlehem, etato ge paa muli la pepeso ale La Uru veitia gatou ovola.”

16Tiele, egite hiliti hari moli mai ele, egite tuga, egite goio sivuti e Maria mira me Iosep, me la pepeso bisi tai ele, eia mavuta oio te la muli la ilali tegiteu la kau. 17Egite hiloa mai ele, egite goio veipala la merera te angelo ale eia veia giteu la vuhu la piligo la pepesole. 18Tio la valalua tomi ale loloa mai ele, egite karutu la merera tegiteu la tahalo la vibaumuli la sip. 19Eala moli e Maria varumurumu moli la vuhu la piligole latulale, eia veia eia taritigi pepeho sesele, eia gabutala mulia te la haroharo tomi. 20Goio, egiteu la tahalo la vibaumuli la sip goio beua, egite vaisale La Tahalo Uru, egite vauru sesele la isala te la papaga tomi ale egite lolotia, me egite hilo taitiale, eia sibitala tomi mai sesele la merera te angelo ale veipalea giteu ovola.

E tilala me tamala tola la isale latu girua e Iesus

21Tio, la logo ivitu poloti, la imamala koramuliti, e tilala me tamala vahari e Iesus soio te la luma la lotu veia ge koro la vovola mai la vulovulo giteu e Iuda. Egira tola la isala e Iesus, mai ale e angelo toi palatia soio te Maria, ale eia soukama savu.

Egira abi e Iesus soio te La Tahalo Uru

22Goio, la imamala koramuliti ale e Iosep ge igo la vulovulo la vimarokala soio te Iesus me tilala mai la merera te Moses, ale eia veia egiteu e Iuda ge igoa mulimuli te la piligo. Egira goio boko e Iesus soata e Ierusalem, egira me Maria veia ge abi e latu girua soio te La Uru, 23mai la merera te La Uru te La Buk Tabu veia tegiteu e guliliki hatamalemale tomi, maie “Egiteu la posolagu tomi ale hatamalemale, amuto ge abia soio te La Uru.” 24Egira veia ge igo tai la vaabila mai la merera te La Uru ale eia veia te La Buk Tabu maie “Amuto ge vaabi leau, la vaabila ge koramulia mai la uku ge ilua, uka e latu la kuru ilua.”

25La tahalo isasa pou oata e Ierusalem ele, la isala e Simion, eia la tahalo isa la vulovulola matata, me eia tai la tahalo la lotu sesele, eia pou taitali la imamala la vimahuli tegiteu e Iuda, La Kalulu La Marokala eia pou tetala. 26La Kalulu La Marokala, eia tautiala la tilau maie veia eia kama ge peho hari muga, kara ale eia ge hilo muga e Kraist, ale La Uru ge bahea. 27La haro isasa, La Kalulu La Marokala, eia bahea soio te la luma la lotu, goio e tamale Iesus me tilala egira loio, egira vaharitia somai e Ierusalem e latu giruale, veia ge igo la vulovulo la vimarokala soio tetala mai la merera te La Uru veia.

28E Simion goio bokoa, eia vaisale La Uru ovola, eia goio vikara maie mago:

29La Uru taku, eme igo seseletia

mai ale eme veitiagu.

Taritigi eme ge baha taroau, la bilalaha taume,

eau ge peho tataho,

30la vuhula la matagu hiloti la tahalo la vimahuli

31ale eme raragitia veia ge suli la maututula tomi.

32Eia la matagaga ale ge vahilo legiteu la valalua

la maligoma la gauru, egite ge vaisale la maratatila

taume e Israel ovola.

33Tio, e tamale Iesus mira me tilalale, egira karutu sesele la merera te Simion ele. 34Goio, e Simion toi la vibalavala soio tegirua, eia goio veiale tilala, e Maria, mago “La Uru vipouti e guliliki ale, veia la valalua e Iuda usu pepeho, egite ge vilua te la viputumulila tetala, me usu tai eia ge vimahuli egiteu. Eia ge magiri mai la irovilala te La Uru, eala moli la valalua usu ge mera kukumuala, ge muku pilea, 35egite ge veipala la gabutatalala ale kama kokora oilo te la tia giteu mai ele. La iloburukola ale uru tai, eia ge ubi la hatemu mai la gata.”

36La tavile tai isa uru oio, la isala e Ana, eia e latule Panuel, eia te la hilile Aser, eia la tavile isa ale veipala sesele la merera te La Uru. E maura la tavile uru ale, eia pala taulai, kara la leavala ivitu, 37mulimuli e haruala peho taroa, eia pou la baharu kara la leavala tetala savulu ualu gete vaa. Eia pou moli te la luma la lotu, eia lotulotu, eia peremuremu, me eia poupou te la kilaka te la haroharo me la logologo tomi. 38Ale e Simion vikara kaluvuti ele, la tavilele eia goio tuga tavu e Iosep miteu oio te la luma la lotu ele, eia vaisale La Uru, eia goio valolo la valalua me hatavivile ale oio lotulotu, veia la pepesole eia la tahalo la vimahuli sesele tegiteu e Iuda ale egite pou taitalia.

E Iosep mite, egite beu rivu loua soio e Nasaret

39Tio, e Iosep mira me Maria, egira igo sesele tomiti la vulovulo la vimarokala tegiteu e Iuda mai te la merera te La Uru veia egite ge igoa mulimuli te la piligo, goio egite beu loua soio la gale e Galilea, soio la mautu tegiteu sesele e Nasaret. 40La leavala usu polo, e Iesus sagaiti seseleti, la mari tetala uru, me la gilogo te La Tahalo Uru eia pou tai tetala.

La hatamalelaba e Iesus eia pou te la luma la lotu

41Te la leavalavala tomi, e tamale Iesus mira me tilala goatata e Ierusalem te la iligo La Ilali La Poloselela, mai la vulovulo giteu e Iudale. 42Tio la leavala te Iesus savulusa gete luati, egite goata lou e Ierusalem veia ge igo la ilali mai ale egite igigoa te la leavalavala tomi. 43Egite pouti la logo isahari oata e Ierusalem mai ele, goio La Ilali La Poloselela kaluvuti, e tamala me tilala veia ge beu rivua soio e Nasaret, eala moli e Iesus moliti pouo, egirua kama rovia, egira hiliti moli tuga. 44Tio la haro isa poloti mai ele, egira gabua veia e Iesus oio vitilimulimuli vikapopo me egiteu la valalua ale egite usu oio tatuga vikapopo te la gauru ele. Goio egira paa mulimulia oio te ereire giteu ele, eala moli eia oio ouka. 45Egira papaa mai ele, oukati, egira goio beua, egira paa muli loua soio e Ierusalem. 46La haro itolu poloti ele, egira goio pogea oio e Ierusalem, eia oio pou vikapopo legiteu la tahalo la vimari, eia lololo egiteu, eia goio tahitahi egiteu la tilahi tai isahari. 47Egiteu la valalua tomi ale popou ele, egite karutu sesele leia. 48Tio e tamala me tilala goio mata pogatia, egira karutu seselela, e tilala goio veiala mago “Ko, latugu, ale eme igoa milua me tamamu mave, e? Ale amila me tamamu paa mulimulime, amila ilo ruru sesele leme.”

49Tio, e Iesus loloa mai ele, eia goio koliala mago “Amulua gomai paa mulimuliau te lava? Amula kama rovia veia eau ge pou te la luma te Tete?” 50Tio eia vikara mai ele, eala moli egira kama rovi tigi la masova la vikararala tetala aleie soio tegirua.

51Goio, egite hiliti taro lou e Ierusalem ele, egite abia goio beu loua soio e Nasaret, pou. La leavala usu polo, eia roromuli tataho e tamala me tilala, eala moli e tilala gabutala tomi la vikararala tetala te la tiala. 52Goio la mari te Iesus ururuti, eia hatamalelabati, la vulovulola tai eia taritigi pepeho te la mata La Uru me te la mata giteu la valalua tomi moli.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index