Dritarja e kërkimit

Mark 9

1E Iesus vei loua giteu mago “Eau vei seselea mutou, amutou ale popou ele, amuto lololo la merera taku, isahari tamutou ele kama ge peho hari, amuto isahari ge hilo pala muga la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru eia ge sibitala vikapopo la vagagarila tetala ale uru.”

La vovole Iesus eia vuloti, eia mata sapolo te la hililo te Pita mite

(Matiu 17:1-13; Luk 9:28-36)

2Tio, la haro iuolo poloti, e Iesus goio puli e Pita, e Iakob, me Ioanes, egite goio tie soata te la varu la gove isasa, egite sekela moli popouo. Egite popou oata te la gove ele, la vovole Iesus eia vuloti, eia mata sapolo te la hililo te Pita mite. 3La lavalava tetala eia sasima pepeho, eia kea lovolovo sesele viruru, eia kama koramulia veia etatou la tahalo la vovo isa ge igo maroka la kulikuli isasa mai ele, ge ouka viruru. 4Goio e Lias, mira me Moses sibitala tavu e Iesus, egite goio pou, egite vikarakara.

5E Pita hiloa, eia goio hiliti eia veiale Iesus mago “Tahalo La Vimari, etato pouti omai, eia taritigi pepeho. Soioge amite ge tigi la kale itolu omai, isa ge taume, isa ge te Moses, isa ge te Lias.” 6Eala moli e Pita vikara mai ele, la vuhula egiteu taho tolu ele taga pepehoti, me maura ge vei lou lava?

7Goio, la tuluvu la mori isa uru loio, la miaula pigi robo e Iesus mite tomi. Goio La Tahalo Uru tola loata te la tuluvu la mori ele mago “Ale e Latugu la riau, taritigi amuto ge lolo eia.”

8Goio, egiteu taho tolu ele, e Pita mite, egite ga mata galili, eala moli egite kamati hilo isa la tahalo, e Iesus moli oio, egite popou.

9Tio, e Iesus mite me la valalua la vimari tetala itolu ele, egite purusu rivu lou loata te la gove, gotalo. E Iesus goio tutu tolea giteu veia egite umala ge veipala la paga ale egite hilotia, kara te ale e Latu La Tahalo ge mahuli rivu lou taro la lulu la pileho. 10Tio e Pita mite goio sau tola molia la merera te Iesus ele, isa tegiteu kama veipala la paga ale egite hilotia. Goio egite vitahi baoli legiteu te la masova la merera te Iesus ale eia veia eia ge mahuli rivu lou taro la lulu la pileho.

11Goio, egite tahi e Iesus mago “Igo mave egiteu la tahalo la mari egite veia e Lias ge sibitala rivu muga, e Kraist ge mulimuli?”

12Goio, e Iesus kolia giteu mago “Eia sesele, e Lias ge guvi pala muga, eia ge vimatata tomi muga lou la pulolou te la valalua me hatavivile tomi, mulimuli e Kraist ge sibitala. Eala moli eau ge tahi amutou, igo mave la merera te La Buk Tabu Ale Pala eia veia e Latu La Tahalo ge gabu pala muga la iligiligi, veia la valalua me hatavivile ge piagale taia? 13Eala moli, eau veia mutou, e Lias eia guviti, eala moli egiteu la gima igo gegerutia mai la masasagala moli tegiteu, mai moli ale La Buk Tabu Ale Pala eia veipala mugea.”

E Iesus vimahuli e guliliki isasa la hitu ale kama kokora pou tetala

(Matiu 17:14-21; Luk 9:37-43)

14Goio, e Iesus, e Pita, e Iakob, me Ioanes, egite goio beu loua soio tegiteu e tabarabara giteu, la valalua la vimari te Iesus. Egite hilo la valalua me hatavivile mapaiti oio magirigiri me egiteu la tahalo la mari isahari tai oio, egite vitahi vilevile legiteu la valalua la vimari te Iesus. 15Goio e Iesus sibitala robo egiteu, egite hiloa, egite karutu, usu tegiteu goio hari tavua, laharoala.

16E Iesus tahi la valalua la vimari tetala mago “Amuto vitahi vilevile legiteu la rova?”

17La tahalo isasa oio tegiteu ale popou ele, eia goio koli la vikararala te Iesus mago “Tahalo la vimari, eau vahariamu somai e latugu hatamale, eia lea. La hitu isasa oio pou tetala, eia igo paua molia, eia kamati vigagia. 18La hitu ale, eia lao bulalahu molia, eia bilibili la vovola sotalo la magasa, la kaputela papara te la harela, la togola visiki robo, me la vovola matata robo. Eau kakati egiteu la valalua la vimari taume veia egite ge kumuli taro la hitu ele, eala moli egite kama koramulia.”

19Goio, e Iesus veia giteu mago “Ko, amutou la tuvu la valalua me hatavivile ale igoie, amuto kama tautaulailo bakisi te la merera te La Tahalo Uru, la vuhula amutou la tahalo la vareagila. Eau silaha seseleti le amutou. La leavala ge iriva lou eau ge ligi lou la vulovulo mutou e? Puliagu somai e guliliki ele!”

20Tio, egite goio pulia soio te Iesus, goio la hitu hilo e Iesus, eia goio lao loua e guliliki ele, e maura boru sotalo la magasa, eia bubuli, la kaputela paparatio.

21Tio, e Iesus tahi e tamala mago “La ileale eia guvi alisati?”

E tamale guliliki ele eia goio koliala mago “La ileale sokotia palati te la bibisila. 22La haro usu la hitu ele lalaoa, pipigia sotalo te la havi, eia ge laoa ge pigia sotalo tai te la lalu. Eia masagea ge bilia, eia ge peho sesele, eala moli mai eme ge gogo amilua, eme ge suli amilua mai eme ge koramuli.”

23Goio, e Iesus koliala mago “Ilava eme tahiau mai ele? Mai etato ge tautaulailo sesele te la merera te La Uru, eia koramuli etatou ge igo la papaga tomi.”

24Goio, e tamale guliliki ele eia goio koli louale Iesus mago “Eau tautaulailo bakisi, eala moli eme ge suliau, la vuhula la tautaulailo taku eia soukama vagari sesele.”

25Goio, e Iesus hilo egiteu la valalua me hatavivile mapaiti, egite hari tavua veia ge hiloa, eia goio igo totolo la hitu ele, eia veiala mago “Ae, eme la hitu la igo pauala, eme ge hele taro e guliliki ele! Eme umalati popou lou oio tetala!”

26Goio, la hitu kakuraha gegeru, eia lugu pariri la vovole guliliki ele, eia goio hele taroa. La hitu eia hele taroa, e guliliki ele eia mata mai ale pehoti. La valalua me hatavivile ale hiloa, usu tegiteu veia eia peho seseleti, 27eala moli e Iesus goio sau la limala, eia vahilitia, tio e guliliki ele goio magiritio.

28Goio, e Iesus mite me la valalua la vimari tetala, egite goio te la luma isasa, egite popou, egite tahi kokovu e Iesus mago “Igo mave amite kama koramulia ge kumuli taro la hitu ale?”

29Goio, e Iesus kolia giteu mago “La kilaka moli sekela eia koramulia ge kumuli taro la hitu ale mamai ele.”

La ilua la merera te Iesus ale eia veia eia ge peho eia ge mahuli rivu lou

(Matiu 17:22-23; Luk 9:43-45)

30E Iesus mite me la valalua la vimari tetala, egite hiliti taro la mautu ale egite pou ovola, egite goio tuga polo lou oio te la gauru te la gale e Galilea. E Iesus kama masagea veia isasa ge rovi la baa ale eia pou ovola, 31la vuhula eia vimarimari egiteu la valalua la vimari tetala. Eia goio veia giteu mago “Egite ge lao tola e Latu La Tahalo, egite ge sugu taroau soio tegiteu la valalua la gima, egite ge bili pehoau, la haro itolu ge polo, eau ge mahuli rivu lou.” 32Eala moli egiteu la valalua la vimari te Iesus kama rovi tigi la masova la merera tetalale, eala moli egite kama tahia ovola, la vuhula egite mahela.

La valalua la vimari te Iesus vitahi rivu legiteu veia ere tegiteu ge uru

(Matiu 18:1-5; Luk 9:46-48)

33Goio, e Iesus mite me la valalua la vimari tetala, egite goio guvi oio la mautu e Kapernaum. Egite gite goio te la luma isasa, e Iesus goio tahi la valalua tetala mago “Etato tatuga te la gauru, amuto vikara mulimuli la rova?” 34Eala moli egite kama koli la tilahi tetala, la vuhula oio la gauru egite vikara maie “Ere ge muga etatou?”

35Tio, e Iesus goio pou otalo, eia tola vikapopo egiteu, eia goio veia giteu mago “Mai isasa tamutou eia ge masagea veia ge mamuga, taritigi veia eia ge vibisi moli eia, eia ge mai moli la bilalaha tamutou tomi.”

36Goio, e Iesus goio tata e guliliki isa bisi soio, eia vimagiri posea kabili tegiteu, eia goio lao roboa, eia veia giteu mago 37“Egiteu tomi ale masagea veia ge pou mai e tabaragu sesele, taritigi veia egite ge suli egiteu e gulikiliki mai e guliliki bisi ele. Me la tahalo me la tavile ale igo seselea mai ele, eia mai ale suli tai eau. Eala moli eia kama suli moliau, eia suli tai La Tahalo Uru ale baheau somaie.”

La tahalo ale kama gima e Kraist eia ge sulia

(Luk 9:49-50)

38E Ioanes goio veiale Iesus mago “Tahalo la vimari, amite hilo la tahalo isasa, eia abi la vagagari la isamu, eia kumuli tataro la hituhitu ale kama kokora ovola. Eala moli amite mera taroa, la vuhula eia kama tegatou.”

39Tio, e Iesus koliala mago “Amuto umala mera tataroa. Mai la tahalo isasa ge abi la vagagari la isagu, eia ge igo la golugolu la karutula ovola, la tahalo ale kama ge vulo lou, veia eia ge vikara bareagu, 40la vuhula la tahalo ale kama gima etatou, eia ge suli moli etato. 41Eau vei seselea mutou, mai la tahalo isasa ge rovia veia amutou taku, me oio vola eia ge suli amutou bakisi, mai eia ge hiloa veia amuto malehu, me eia ge abia mutou la lalu veia amuto ge liua, tio La Tahalo Uru kama ge vaula leia. Mulimuli eia ge koliala.

La vulovulo ale kama kokora ale magiri robo la tautaulailo tegatou

(Matiu 18:6-9; Luk 17:1-2)

42“Eia kama taritigi veia la tahalo isasa ge viruru isasa tegiteu bisisi ale roromuliau. Mai isasa ge viruru egiteu bisisi mai ele, eia taritigi veia amuto ge abi isa uru la uati, ge abi la mota, ge kisia, ge pitotoia te la loho la tahalole, amuto ge pigia olau te la tia la utu, eia ge tilomu, la vuhula eia souka ge igo lou la iruru.

43“Mai la limamu isa ge virurume, eia taritigi veia eme ge koro taroa ge pigia. Eia taritigi veia mai ge la limamu isa ge batu, eala moli eme ge sau tola la mahulila ale sesele, la kaluvula ge ouka. La vuhula, eia kama taritigi veia mai ge la limamu ilua tomi ge taritigi, eala moli eme ge vilua te La Havi Ale Uru la kaluvula ge ouka.[ 44Oio la mautu ale la kirere la liba la kaluvu giteu ge ouka, la kaluvu la havi tai ge ouka.]

45“Mai la vahamu isa ge virurume, eia taritigi veia eme ge koro taroa ge pigia. Eia taritigi veia mai ge la vahamu isa ge batu, eala moli eme ge sau tola la mahulila ale sesele la kaluvula ge ouka. La vuhula, eia kama taritigi veia mai ge la vahamu ilua tomi ge taritigi, eala moli egite ge pigime sotalo te La Havi Ale Uru la kaluvula ge ouka.[ 46Oio la mautu ale la kirere la liba la kaluvu giteu ge ouka, la kaluvu la havi tai ge ouka.]

47“Mai la matamu isa ge virurume, eia taritigi veia eme ge suba taroa ge pigia. Eia taritigi veia mai eme ge mata kea galesa, eala moli eme mulimuli ge goio ge pou tigi te la bali La Tahalo Uru. La vuhula, eia kama taritigi veia mai ge la matamu ge ilua tomi, eala moli egite ge pigime sotalo te La Havi Ale Uru la kaluvula ge ouka. 48Oio la mautu ale la kirere la liba la kaluvu giteu ge ouka, la kaluvu la havi tai ge ouka.

49“La Tahalo Uru ge tovo lalai la ilo la valalua me hatavivile tomi, veia la ilo giteu ge taritigi mai la ilali ale la mago vimalamatia. 50La mimila eia la paga ale taritigi te la gulutu la ilali, eala moli mai eia kati mamasi tigi, isa kati koramulia ge igo mamasi loua. Eia taritigi veia la vulovulo mutou ge taritigi mai la ilali ale la mimila vimalamea, amuto ge vipuhi tigi, la pulolou tamutou ge taritigi te la milatalata te La Tahalo Uru.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index