Dritarja e kërkimit

Matiu 27

Egite tutuale Iesus soio te Pailat

(Mark 15:1; Luk 23:1-2; Ioanes 18:28-32)

1Tio, hagolo mamaga mai galigeli te la kavikoki bisi, egiteu la mulugaluga tegiteu e pris, vikapopo me egiteu e ururu tegiteu e Iuda, egite viputumuli la gauru ale egite ge ali la ilo giteu e Rom ale baumuli egiteu ele, veia egite ge bili e Iesus eia ge peho. 2Tio egite viputumulia kaluvu mai ele, egite goio kisi tolea, egite goio lapua soio, egite goio tutua soio te Pailat.

E Iudas peho

(La Bilalaha 1:18-19)

3Ale e Iudas hiloa veia egite vimagiriti e Iesus te la vigagiala ale tivura pepeho, eia gabutala rivu lou la iruru tetala ale eia sugu taro e Iesus soio tegiteu la gimale, eia ilo burukotio. Eia goio vibeu rivua e kina ale savulu tolu egite loto leia, eia abia giteu la mulugaluga tegiteu e pris me egiteu e ururu, eia veia giteu mago 4“Eau ruruti, eau veipalati la tahalo la marokala soio te la pileho, eia la iruru ouka.”

Eala moli egite goio koliala soio mago “Ale eme veia miteu mai ele ilava? Aleie kama la iruru tamiteu, ouka, aleie la iruru sesele taume.”

5Tio, e Iudas goio abi la uati ele, eia pigia sotalo, oilo la luma la lotu moli ele, eia tuga. Eia goio gali sogala, abi la mota, eia goio hou rivu lou eia, eia goio peho.

6Eala moli egiteu la mulugaluga tegiteu e pris, egite goio abi la uati ale eia pigitia oilo la luma la lotu, egite vei mago “La uati aleie la mapa la tahalo ale egite ge bilia. Etato kama koramulia ge tau vikapopoa te la uati la luma la lotu.” 7Goio egite viputumuli la uati alele, egite veia ge loto la gale la magasa isasa ovola, ale egite toila la magasa la kuvo, veia ge igo la liba tegiteu la mosi mai egite ge peho oio e Ierusalem. 8Eala, kara igoie, egite toi la isa la gale la magasale “La magasa la kasoso” la vuhula egite lotola la uati te Iudas ele. 9Tiele eia vipuru seseleti la merera te Ieremaia, la bilalaha ale pala, ale eia veipalea te La Buk Tabu Ale Pala maie:

Egite abi la uati ale savulu toluo,

la vuhula la valalua e Israel toitia mai ele

veia la mapa la riau tegiteu ge mai moli ele,

10egite abi la uati alele,

egite loto la magasa la kuvo ovolae,

mai La Uru eia veitiagu la bilalaha tetala ovolale.

E Iesus magiri te la vigagiala oio te Pailat

(Mark 15:2-5; Luk 23:3-5; Ioanes 18:33-38)

11Goio, egite vimagiri e Iesus te la lagule Pailat, e Pailat goio tahia mago “Mave, eme sesele la mulugaluga tegiteu e Iuda, ia?”

Tio, e Iesus koliala mago “Eia mai moli ale eme veitiale.”

12Tio, egite la mulugaluga tegiteu e pris, me egiteu e ururu tai, egite hiliti, egite ubi le Iesus la merera usu, eala moli eia kama koli la merera tegiteu. 13Tio e Pailat goio tahi loua mago “Eme kama lolo la merera usu ale egite ubi leme ovola? Mave, eme la kiloli la merera tegiteu ouka?” 14Eala moli e Iesus kamati koli lou isa la merera veia eia ge giriri veia eia la iruru ouka. Tio e Pailat hiloa veia eia vagari mai ele, eia karutu sesele.

E Pailat baha taro e Iesus soio te la pileho

(Mark 15:6-15; Luk 23:13-25; Ioanes 18:39–19:16)

15Eala moli te La Ilali La Poloselela, te la leavalavala tomi, la mulugaluga tegiteu e Rom ale baumuli egiteu e Iudale, mai e Pailat moli ele, eia ge lube isa la tahalo ale egiteu e Rom kapi roboa, mai la masasagala moli te la valalua me hatavivile, egite ge toi isa la tahalo, tio eia ge goio lubea giteu ge igo bakisi la sagegela te la pougolula tegiteu e Iuda mai ele. 16Eala moli te la imamala alele, la tahalo isasa ale kama kokora sesele, la rerela taliti soio te la maututula tomi, eia pou te la luma la kilisi, la isala e Barabas. 17Tio la valalua me hatavivile egite goio pou vikapopo, e Pailat goio tahi egiteu mago “Amuto masagea veia eau ge lubea mutou ere? Eau ge lubea mutou e Barabas, uka eau ge lubea mutou e Iesus ale egite toila e Kraist?” 18Eala moli eia tahi egiteu mai ele, la vuhula eia gabutalea veia soioge egiteu la mulugaluga moli igo totolo e Iesus, la valalua me hatavivile ouka. Eia veia ale la valalua me hatavivile masaga pepeho e Iesus, egite kati masaga egiteu la mulugaluga, tio egiteu la mulugaluga goio veipalatia te la viputumulila. Eala moli e Pailat gabutalea veia la valalua me hatavivile ge masagea veia eia ge lubea giteu e Iesus ele.

19E Pailat goio pou te la pulolou la viputumulila tetala, e rutula baha la merera soio tetala maie “Eme umala ge igo la paga isasa soio te la tahalo aleie, la vuhula eia la iruru ouka. Alalogo eau mavuta, eau tagea, eau hiloa, la ilogu ruru seseleti leia.” La vikararala te rutule Pailat soio te haruala eia mai ele.

20Eala moli egite la mulugaluga tegiteu e pris, me egiteu e ururu, egite vahiliti la gabutatalala tegiteu la valalua me hatavivile veia egite ge kaka e Pailat veia eia ge lube e Barabas, veia egite ge karasuku tai e Pailat veia eia ge baha taro e Iesus soio te la pileho.

21Tio, oio volale, e Pailat goio tahi egiteu mago “Amuto masagea veia eau ge lubea mutou ere tegirua taho luale?”

Goio, la valalua me hatavivile koliala soio mago “E Barabas.”

22Tio, e Pailat loloa mai ele, eia goio tahi lou egiteu mago “Me e Iesus ale egite toila e Kraist, eau ge igo la rova soio tetala?”

Tio, egite koliala soio mago “Katua oata te la tauvalautu!”

23Tio, e Pailat goio tahi egiteu mago “Ilava, eia igo la iruru ale mave?”

Eala moli egite goio tola agi pepeho lou, egite karasukua mago “Katu molia te la tauvalautu!”

24Tio, e Pailat hiloa mai ele veia egite kati koramulia ge loloa, eia taga veia la mautu soukama ge mata dadua, mai la valalua ge hiliti ge sokoa la masuala, tio eia hiloa mai ele, eia goio litu la limala oio te la mata la valalua me hatavivile tomi mai la irovilala soio tegiteu veia mai eia ge baha e Iesus soio te la pileho, eia kama la iruru tetala, eia la iruru moli tegiteu lou. Eia litu la limala mai ele, eia goio veia giteu mago “Eau ge baha la tahalo aleie soio te la pileho, ale la paga tamutou, amuto sesele igoa, eau la iruru ouka ovola.”

25Egiteu la valalua me hatavivile loloa mai ele, egite goio koli la merera te Pailat mago “Bili molia, mai eia ge la iruru sesele, taritigi veia la kilolila ge puru tamiteu me te latatu miteu tai mulimuli.”

26Tio, e Pailat goio lube e Barabas soio tegiteu, eia baha e Iesus soio tegiteu e soldia, egite kumamasi vuloa. Egite kumamasi vuloa kaluvu, e Pailat goio sugu taroa soio te la lima giteu e soldia ale ge vaharia soio ge katua te la tauvalautu.

Egite la valalua la vaubi lege vahi e Iesus

(Mark 15:16-20; Ioanes 19:2-3)

27Tio, egite la valalua la vaubi te Pailat ele, egite goio vagoilo e Iesus te la luma te gavman, tio egite la valalua la vaubi egite tomi goio vikapopo oio tetala. 28Egite goio kai taro leia la kairobola tetala, egite goio vikaila la kairobola isasa ale magesegese, mai la irovilala te la mulugaluga, 29egite goio viri e dahe, igo la kisivaru tetala ovola, taua oata te la gamala. Egite abi tai la viro, egite goio taua te la limala e gata, egite goio toto tulu otalo te la lagula, egite vaisale gologolo molia mago “Taritigi sesele, eme uru ele, eme la mulugaluga tegiteu e Iudale!” 30Egite goio kavurasi volua, egite goio abi lou la virole, egite kumamasi la gamala ovola. 31Tio egite lege vahia kaluvu mai ele, egite goio kai taro leia la kairobola ale magesegeseo, egite goio vikai leia la kairobola tetala sesele, tio egite goio tatea sogala, egite lapua soio veia ge katu tolea te la tauvalautu.

Egite katu tola e Iesus oata te la tauvalautu

(Mark 15:21-32; Luk 23:26-43; Ioanes 19:17-27)

32Tio, egiteu la valalua la vaubi goio lapua soio te la pileho mai ele, egite tatuga te la gauru, egite goio poga la tahalo isasa loio la mautu e Sairini, la isala e Saimon. Egite goio tolo tavua veia eia ge bole la tauvalautu te Iesus. 33Egite tuga mai ele, egite goio sibitala oio la popoiti isa bisi ale egite toila e Golgota, la masovala maie “la gama la tahalo”. 34Tio oio volale egite goio abiale Iesus la lalu la vaen ale egite vulo tomila la marasin bakisi eia ama pasi, eia ge suli la iligiligi tetala, tio eia goio liu lalaia, eala moli eia goio tou loua.

35Egite goio katu tolatia oata te la tauvalautuo, egite goio vipigi vulovulola la satu veia egite ge vitabari legiteu la kairoborobola tetala. 36Tio egite goio pou otalo, egite goio lagu tugu tavu roboa mai ele. 37Eala moli oata te la gama la tauvalautu egite kekesi la iruru ale egite veia eia igoa, egite kekesia maie: ALE LA MULUGALUGA TEGITEU E IUDA. 38Tio oio te balile Iesus egite vagoata la tahalo ilua, egira la tahalo la pakalila, isa te galela e gata, isa te la galela e meru. 39Tio egite la valalua me hatavivile ale egite tatuga te la gauru, egite timu rororo, egite lugulugu la gama giteu, 40egite vilea mago “Olo, eme ale eme veia ge lobe la luma la lotu urue, eme veia ge vimagiri moli loua la haro itolue, ioge eme ge suli lou emei, mai eme e Latu La Tahalo Uru sesele, eme ge hele taro la tauvalautu ele, eme ge sivo sotalo!”

41Tio, mai tai ele, egiteu la mulugaluga tegiteu e pris, vikapopo me egiteu la tahalo la mari te la merera te Moses, me egiteu e ururu tai, egite vikara paliliala egite vei mago 42“Eia suli egiteu ale isapolo, eala moli eia kama koramulia veia ge suli rivu lou eia. Eia la mulugaluga tegatou e Israel, ia? Ioge, taritigi veia eia ge sivo taro la tauvalautu, etato ge hiloa mai ele, etato ge tautaulailo tetala veia eia e Kraist sesele. 43Eia tautaulailo te La Uru veia eia e Latu La Tahalo Uru sesele, ioge etato ge hilo gabutoa veia e tamala ge masagea veia ge vimahulia gageie ka ouka!” 44Tio mai tai ele egirua ale taho lua la tahalo la pakalila, egite vagoata egirua vikapopo me Iesus, egira tai tahi vile e Iesus mai ele.

E Iesus peho

(Mark 15:33-41; Luk 23:44-49; Ioanes 19:28-30)

45Goio, la haro hugutolatia oata, eala moli la mata la haro goio kokovu, la maligoma uru sibitala, eia goio pigi roboti la babaa tomi, kara te la mata la haro itolu te la maulavi. 46Tio te la mata la haro alele, e Iesus robe vagari oata mago “Eloi, eloi, lama sabaktani?” La masova la merera aleie eia maie “La Uru taku, La Uru taku, ilava eme hele taroau?”

47Tio, egite isahari ale oio magirigiri, egite loloa eia tatola mai ele, egite vei mago “Eia tatola e Lias.”

48Oio moli ovolale, la tahalo isa hari loio, eia abi la pagolu, eia saho la vaen ale ama, eia goio vituria soata te la harele Iesus veia eia ge liua. 49Eala moli egiteu ale magirigiri ele mera taroa, egite vei mago “Mala, etato ge pou muga ge hilo gabutoa veia e Lias ge guvi ge sulia, ka ouka.”

50Goma, e Iesus goio tovosugu, eia paru pasitio.

51Tio, oio moli ovolale, la kulikuli ale uru oilo la luma la lotu ale uru oio e Ierusalem, egite Iuda rara valautu robo la ilo la luma la lotu oio vola, eia goio masile loata kara otalo, la galela iluati, goio e malugulugu isa uru tai umu, la uatati isahari ale ururu egite goio mapola tomi. 52Me la liba giteu la valalua me hatavivile sesele te La Tahalo Uru ale egite peho palati, la liba giteu usu ele goio hare palala, egite goio mahuli rivu lou. 53Egite hiliti loio la liba, tuga lalahu, me mulimuli ale e Iesus goio mahuli rivu lou, egite goluma la mautu uru e Ierusalem, la valalua me hatavivile usu hilo egiteu mai ele.

54Goio, la mulugaluga tegiteu la valalua la vaubi, vikapopo me egiteu la valalua tetalale, ale egite magiri lago roborobo e Iesus, egite hilo e malugulugu umu, egite hilo la golu la karutula usu sibitala mai ele, egite makuku, egite taga pepeho, egite vei mago “Meie, eia sesele, la tahalo aleie eia e Latu La Tahalo Uru ge!”

55Eala moli egiteu e hatavivile usu tai oio, egite pala tilimuli e Iesus loio e Galilea, egite susulia, egite magiri malau bakisi loio, egite maleleleia. 56La isa giteu isahari ele maie: e Maria Magdala, mira me taola tai e tilale Iakob me Iosep, me isa lou e tilale Iakob me Ioanes, egirua e latule Sebedi ele.

E Iosep ulai e Iesus

(Mark 15:42-47; Luk 23:50-56; Ioanes 19:38-42)

57La paga maulaviti, la tahalo isa uru goio guvi, la isala e Iosep, la mautu tetala e Arimatea, eia la tahalo la vuliti isasa, eala moli eia la tahalo isa tai ale roromulimuli sesele la valolo te Iesus. 58Tio e Iosep ele goio guvi, eia goio te Pailat, eia kaka e Pailat la pilelehole Iesus veia ge ulaia, e Pailat goio baha egiteu la bilalaha tetala, egite goio bole la pilelehole Iesus, egite abiale Iosep. 59Tio e Iosep goio bolea soio, eia goio avu tatahola la kulikuli ale kakea, eia halaba tataho, 60eia avua kaluvu, goio eia vagoilo la pilelehole Iesus ele te la liba ale egite olitia te la vai la maitete. La liba alele eia so halaba moli, e Iosep eia so raragi molia veia eia ge la liba tetala sesele, eala moli eia goio vagoilo la pilelehole Iesus ovolao. Eia vagoilo kaluvua mai ele, eia goio baha egiteu la valalua tetala, egite goio buli robo la mata la libale la uati isa uru. Tio eia igoa mai ele kaluvu, eia goio tuga. 61Eala moli e Maria Magdala egira me taola ale e tilale Iakob, egira popou, lago roboa la libale Iesus ele.

Egiteu la valalua la vaubi vagari roborobo la libale Iesus

62Tio, mai galigeli, la siloko la haro te La Ilali La Poloselela eia kaluvuti ele, egiteu la mulugaluga tegiteu e pris, vikapopo tai me egiteu e pariseo, egite goio te Pailat, egite goio veiala mago 63“Tahalo uru, amite gabutala la merera te la tahalo la visigololale, ale eia so mahulihuli eia veia maie ‘Eau ge tabuli te la liba la haro itolu, mulimuli eau ge mahuli rivu lou.’ 64Eala amite veia eia taritigi veia eme ge baha egiteu la valalua taume, egite ge igo vagari la mata la liba, kara te la haro itolu ge polo, la vuhula egiteu la valalua te Iesus souka gomai ge bole pakali la pilelehola, egite ge visigolo lou la valalua me hatavivile veia eia mahuli rivuti lou lotalo la liba. La visigolola aleie, eia souka igo marapa la valalua me hatavivile, la marapala ge uru kara polo la marapala ale sibitala te la merera la visigolola te Iesus ale eia valolo pala muga la valalua me hatavivile ovola.”

65Tio, e Pailat gabu tikumu la merera tegiteu ele, eia goio veia giteu mago “Ioge, amuto ge abi isahari la valalua taku, amuto ge vagari robo la mata la libale Iesus ele, amuto ge igo seselea.” 66Tiele egite goio igo vagari la mata la libale, egite vimagiri egiteu la valalua la vaubi isahari tai ovola veia egite ge vagari roboa.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index