Dritarja e kërkimit

มัทธิว 6:15

15แต่​ถ้า​ต้าน​บ่ยอม​ยกโต้ษ​บาป​หื้อ​คน​อื่น พระบิดา​ของ​ต้าน​ก็​จะ​บ่ยอม​โผด​ยกโต้ษ​บาป​ของ​ต้าน​เหมือน​กั๋น