Dritarja e kërkimit

Aposol 26:23

23Ivoneta da God ina Vivinevine Wawayina ita vokwarakwara ma ita rabobo. Ma iti nao da rabobowai ita vomiiri. Nakanani ita berai da yasegana ma yawasa ketana Jiu damsi ma kupuna damsi kudubisi iti beyesi.”